DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS STALO LOŠIMUS ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METAI • DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ • ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI
F-betsafe2
TonyBet tapo Betsafe. Sveikas atvykęs ten, kur aistra nugali tikimybes. Sužinok daugiau
TONYBET
F-betsafe2
TonyBet tapo Betsafe. Sveikas atvykęs ten, kur aistra nugali tikimybes. Sužinok daugiau
TONYBET

Reglamentas

PATVIRTINTA:

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2016 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. DI-32

PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI PATVIRTINTI:

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. DI-88;

2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. DI-244;

2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-473;

2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DI-556;

2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. DI-40;

                      2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. DI-239

 

Lošimų strateginė grupė, UAB

 

NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS

Vilnius, 2016

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lošimų strateginė grupė, UAB (toliau vadinama – „Bendrovė“), registruota adresu I. Šimulionio g. 5, Vilnius, organizuoja nuotolinius lošimus (nuotolinio lošimo lažybas, nuotolinius stalo lošimus ir nuotolinius lošimus A kategorijos automatais) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu (toliau – ALĮ), kitais teisės aktais ir nuotolinių lošimų organizavimo reglamentu (toliau – Reglamentas). Bendrovės interneto svetainės yra www.tonybet.lt, www.betsafe.lt, www.betsafe.com.
2. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka ALĮ vartojamas sąvokas. Žemiau pateikiamos Reglamente naudojamos sąvokos, kurių nėra ALĮ:

2.1. Įvykęs lažybų įvykis – lažybų pasiūloje skelbtas lažybų įvykis, kuris realiai įvyko ir kuriame realiai dalyvavo lažybų pasiūloje lažybų įvykio dalyviais nurodyti subjektai ar vienetai.
2.2.Lažybų baigtis – lažybų įvykio baigtis ir (ar) lažybų įvykio baigties įmanomi variantai (lažybų įvykio baigties įmanomi variantai nurodomi lažybų pasiūloje).
2.3. Lažybų įvykio dalyvis – subjektas ar vienetas, tiesiogiai dalyvaujantis lažybų įvykyje.

2.4. Lažybų įvykio organizatorius – subjektas, organizuojantis sporto varžybas, kitą įvykį ar veiksmą, kurio baigtį siūlo spėti Bendrovė.

2.5. Lažybų koeficientas –  Bendrovės nustatytas skaičius, kurį Reglamente nustatyta tvarka padauginus iš lošėjo statomos sumos gaunamas laimėjimas.

2.6. Lošėjo mokėjimo sąskaita – asmeninė lošėjo vardu atidaryta banko ar kitos mokėjimo įstaigos (pvz. elektroninių pinigų įstaigos) sąskaita, kuria lošėjas naudojasi įmokoms į Lošėjo lošimų sąskaitą atlikti bei išmokoms iš Lošėjo lošimų sąskaitos priimti.

2.7. Lošėjo lošimų sąskaita – Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu Bendrovės tiesioginio ryšio sistemoje užregistruota virtuali lošėjo lošimų sąskaita, kurioje apskaitomos visos lošėjo iš anksto įmokėtos lošimams skirtos, taip pat visos dalyvaujant nuotoliniame lošime laimėtos pinigų sumos.
2.8. Lošimų pasiūla – Bendrovės interneto svetainėje siūlomų lažybų baigčių su jiems priskirtais koeficientais sąrašas, nuotolinių stalo lošimų su pateiktomis taisyklėmis sąrašas, nuotolinių lošimų A kategorijos automatais su pateiktomis taisyklėmis sąrašas ir kita svarbi informacija, susijusi su Bendrovės interneto svetainėje organizuojamais nuotoliniais lošimais. Nuotolinių lošimų A kategorijos automatais taisyklės ir kita informacija pateikta Reglamento priede Nr. 1.

2.9. Nuolaidų sąlygos – taisyklės, kuriomis privaloma vadovautis siekiant pasinaudoti Bendrovės teikiamu nuolaidos pasiūlymu.

2.10. Nuotoliniai lošimai – Bendrovės interneto svetainėje organizuojamos nuotolinio lošimo lažybos (toliau – „nuotolinės lažybos“, „lažybos“), nuotoliniai stalo lošimai ir nuotoliniai lošimai A kategorijos automatais.

2.11. Oficialūs informacijos šaltiniai – oficiali lažybų įvykio organizatoriaus ar dalyvio interneto svetainė, vieši skelbimai visuomenės ar specializuotose informavimo priemonėse, o nesant jų – specializuotose interneto svetainėse.
2.12. Statoma suma - pinigų suma, kurią lošėjas iš savo Lošėjo lošimų sąskaitos įmoka dalyvaujant nuotoliniuose lošimuose.

2.13. Statymas „Gyvai“ (arba „Live“ statymas) – Bendrovės skelbiama galimybė atlikti statymą lažybų įvykiui prasidėjus, tačiau ne vėliau nei iki lažybų įvykio pabaigos.

3. Reglamentas ir Lošimų pasiūla yra skelbiami Bendrovės interneto svetainėje. Reglamentas yra viešai prieinamas ir Bendrovės lažybų punktuose. Kiekvienas lošėjas turi teisę bet kuriame Bendrovės lažybų punkte jo darbo metu susipažinti su Reglamentu bei reikalauti lažybų tarpininko paaiškinti Reglamento nuostatas.

4. Reglamento nežinojimas negali būti statymų anuliavimo pagrindu. Priimant statymą yra laikoma, kad lošėjas yra susipažinęs su Reglamentu ir lošimų pasiūla bei juos supranta, statymą atlieka laisva valia. Kilus ginčams dėl nuotolinių lošimų, lošėjas negali remtis tuo, kad jis nežinojo Reglamento ir/arba pasiūlos arba juos neteisingai suprato.
5. Visa informacija surinkta apie lošėjus, jų atliktus statymus ir gautus laimėjimus yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista tik teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Lošėjas gali dalyvauti nuotoliniuose lošimuose atlikdamas neribotą statymų skaičių, jei nėra taikomi įstatymų numatyti ar paties lošėjo nusistatyti ribojimai.

7. Lošimų pasiūlą Bendrovė gali keisti bet kuriuo metu, prieš tai paskelbdama Bendrovės interneto svetainėje. Jau priimti statymai lieka galioti be pakeitimų.

8. Bendrovė vykdo centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą.

II. NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETA

9. Nuotolinių lošimų organizavimo vieta yra laikoma vieta, kurioje teikiamos nuotolinio lošimo paslaugos.

III. REIKALAVIMAI LOŠĖJAMS

10. Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu Lošėjo lošimų sąskaita gali būti atidaryta asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų. Paaiškėjus, kad Lošėjo lošimų sąskaita buvo atidaryta jaunesniam nei 18 metų asmeniui, Bendrovė šią sąskaitą uždarys, anuliuos atliktus statymus ir į Lošėjo mokėjimo sąskaitą grąžins pinigų likutį, įmokėtą į Lošėjo lošimų sąskaitą, kaip tai numatyta Nuotolinio lošimo sutartyje, o pati Nuotolinio lošimo sutartis bus nutraukta.
11. Bendrovė turi teisę riboti dalyvavimą nuotoliniuose lošimuose asmenims, kurie pažeidinėja Reglamento nuostatas arba lošia nesąžiningai. Tokiems lošėjams Bendrovė taip pat turi teisę be papildomo perspėjimo riboti maksimalaus statymo sumą.
12.Bendrovė turi teisę neleisti dalyvauti nuotoliniuose lošimuose asmenims, kurių elgesys kelia pagrįstą įtarimą, jog jų veiksmai padarys žalos Bendrovei.
13. Apie asmenis, įtariamus sukčiavimu ar kitais neteisėtais veiksmais, Bendrovė praneša ikiteisminio tyrimo institucijoms, Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -Priežiūros tarnyba) ir (ar) kitoms kompetentingoms institucijoms.

IV. LOŠĖJO LOŠIMŲ SĄSKAITA

Lošėjo lošimų sąskaitos registracija

14. Asmuo, norėdamas dalyvauti Bendrovės interneto svetainėje organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, prieš dalyvavimą juose, privalo su Bendrove sudaryti Nuotolinio lošimo sutartį, kurios formą yra patvirtinusi Priežiūros tarnyba. Nuotolinio lošimo sutarties sudarymą reglamentuoja ALĮ.
15. Sudarydamas elektroninės formos nuotolinio lošimo sutartį, lošėjas, specialiai tam skirtoje Bendrovės interneto svetainės vietoje (Bendrovės interneto svetainėje lošėjui yra pateikiama speciali forma, kurioje galima patalpinti elektroninius dokumentus ir/ar skenuotas popierinių dokumentų kopijas) privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka bei kitus dokumentus, kurių savo pasirinkimu Bendrovė gali papildomai pareikalauti.
16. Tik nustačius, kad asmuo atitinka ALĮ ir Reglamente nustatytus reikalavimus ir sudarius su šiuo asmeniu Nuotolinio lošimo sutartį, Bendrovės tiesioginio ryšio sistemoje bus užregistruota Lošėjo lošimų sąskaita.
17. Bendrovė pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, net ir po Lošėjo lošimų sąskaitos registracijos, siekiant išvengti trečiojo asmens naudojimosi ta pačia Lošėjo lošimų sąskaita. Jei lošėjas nepateikia papildomai reikalaujamų dokumentų per 30 dienų nuo tokio pareikalavimo dienos arba pateikta informacija ar dokumentai yra netikri ar klaidinantys, Bendrovė nutraukia nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, užblokuoja Lošėjo lošimų sąskaitą, anuliuoja atliktus statymus ir grąžina pinigų, įmokėtų į Lošėjo lošimų sąskaitą, likutį į Lošėjo mokėjimo sąskaitą. Jei pateikti dokumentai yra netikri, Bendrovė taip pat atlieka veiksmus, numatytus Reglamento 13 punkte.
18. Lošėjas yra atsakingas už teisingos informacijos ir duomenų pateikimą.
19. Bendrovė turi teisę atlikti lošėjų patikrą telefonu. Lošėjų patikros metu Bendrovės darbuotojai susisiekia su lošėju jo registracijos metu pateiktu telefono numeriu ir užduoda klausimus, susijusius su Lošėjo lošimų sąskaita ir kitus klausimus, susijusius su nuotoliniais lošimais. Patikros tikslas – nustatyti, ar Lošėjo lošimų sąskaita nėra naudojama nesąžiningai, neteisėtai ar sukčiavimo veikai vykdyti. Lošėjų patikros metu paaiškėjus, kad Lošėjo lošimų sąskaita naudojasi tretieji asmenys, ar yra sukčiaujama kitais būdais, Bendrovė nutrauks nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, anuliuos lošėjo statymus, grąžins pinigų, įmokėtų į Lošėjo lošimų sąskaitą, likutį į Lošėjo mokėjimo sąskaitą ir uždarys Lošėjo lošimų sąskaitą visam laikui.
20. Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu Bendrovės duomenų bazėje registruojama virtuali Lošėjo lošimų sąskaita, kurioje apskaitomos lošėjo iš anksto įmokėtos pinigų sumos, skirtos nuotoliniams lošimams. Lošėjas vienu metu gali turėti tik vieną Lošėjo lošimų sąskaitą.
21. Bendrovė turi teisę nutraukti nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, jei jis elgiasi nesąžiningai (pavyzdžiui, siekia dalyvauti lažybose Bendrovei suklydus iš esmės). Tokiu atveju pinigų likutis, esantis Lošėjo lošimų sąskaitoje, grąžinamas į Lošėjo mokėjimo sąskaitą.
22. Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti sudaryti nuotolinio lošimo sutartį ir registruoti naują Lošėjo lošimų sąskaitą arba bet kuriuo metu nutraukti nuotolinio lošimo sutartį ir uždaryti Lošėjo lošimų sąskaitą, grąžindama įmokėtų pinigų likutį į Lošėjo mokėjimo sąskaitą ir/ arba apriboti statymų sumas nepateikdama papildomo paaiškinimo Lošėjui.

Lošėjo lošimų sąskaitos papildymas

23. Lošėjas bet kuriuo metu gali papildyti savo Lošėjo lošimų sąskaitą iš lošėjo vardu atidarytos Lošėjo mokėjimo sąskaitos. Jei lošėjas papildo Lošėjo lošimų sąskaitą bankiniu pavedimu iš savo mokėjimo sąskaitos, pavedime privalo nurodyti, jog pervedama suma skirta Lošėjo lošimų sąskaitai papildyti. Bendrovė, gavusi duomenis iš mokėjimo įstaigos apie atliktą mokėjimo operaciją, pagal lošėją identifikuojančius duomenis per dvi dienas papildo Lošėjo lošimų sąskaitą.
24. Minimali Lošėjo lošimų sąskaitos papildymo suma yra 3 EUR.
25. Pinigų pervedimas iš vieno Lošėjo lošimų sąskaitos į kito Lošėjo lošimų sąskaitą yra negalimas.

Naudojimasis Lošėjo lošimų sąskaita

26. Lošėjas, norėdamas dalyvauti Bendrovės interneto svetainėje organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, lošdamas ir atlikdamas statymus vadovaujasi Reglamentu, Bendrovės interneto svetainėje pateiktais vizualiais nurodymais ir atitinkamo lošimo taisyklėmis, nurodytomis Reglamente. Duomenys laikomi gautais, kai lošėjo išsiųsti duomenys pasiekia Bendrovės tiesioginio ryšio sistemą.
27. Visais atvejais statoma suma negali būti didesnė nei suma, esanti Lošėjo lošimų sąskaitoje.
28. Statymai, atlikti pažeidžiant Reglamento nuostatas, yra anuliuojami.

Lošėjo lošimų sąskaitos galiojimas

29. Lošėjo lošimų sąskaita galioja tol, kol jos uždaryti nepasirenka pats Lošėjas, kol jos neuždaro Bendrovė arba tol, kol pasibaigia Nuotolinio lošimo sutarties galiojimo terminas, nurodytas ALĮ arba Nuotolinio lošimo sutartyje.
30. Bendrovė turi teisę laikinai vienašališkai užblokuoti Lošėjo lošimų sąskaitą ir neleisti ja naudotis lošėjui tuo atveju, kai:
30.1. Bendrovė turi pagrįstų įtarimų, kad lošėjas nesąžiningai lošė ir/ar laimėjo Nuotoliniuose lošimuose, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai lošėjas naudojosi techninėmis ar kitomis priemonėmis, skirtomis įgyti nesąžiningą pranašumą prieš kitus lošėjus;
30.2. Bendrovė turi pagrįstų įtarimų, kad lošėjas dalyvauja Nuotoliniuose lošimuose galimai iš jurisdikcijos, kurioje veikla yra draudžiama ir/ar ribojama ir/ar kitaip kontroliuojama;
30.3. dėl lošėjo veiksmų kyla reali grėsmė Bendrovės veiklai (veikimui) ir/ar Bendrovė gali patirti nepagrįstų nuostolių ir/ar kitais teisės aktuose numatytais atvejais.
31. Reglamento 30 punkte numatytais atvejais Bendrovei užblokavus Lošėjo lošimų sąskaitą, Bendrovė nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti lošėjui (išsiunčiant lošėjo nuotolinio lošimo sutartyje esančiu lošėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) tokį blokavimą paaiškinančius motyvus ir esant galimybei pagrindžiančių dokumentų ar kitų duomenų kopijas. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šiame punkte nurodytos informacijos gavimo, lošėjas privalo pateikti Bendrovei informaciją (informacija pateikiama Reglamento 154 punkte nurodytais būdais) apie tai, kad aplinkybės, dėl kurių buvo laikinai užblokuota Lošėjo lošimų sąskaita, yra išnykusios arba nurodyti pagrindus, dėl kurių Bendrovė turėtų panaikinti blokavimą. Bendrovė, gavusi minėtą informaciją, nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų ją privalo išnagrinėti ir pateikti lošėjui atitinkamą atsakymą (atsakymas pateikiamas jį išsiunčiant lošėjo nuotolinio lošimo sutartyje esančiu lošėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) dėl blokavimo panaikinimo ar nuotolinio lošimo sutarties nutraukimo ir Lošėjo lošimų sąskaitos uždarymo. Tuo atveju, jei lošėjas per šiame punkte nustatytą terminą (kurį Bendrovė turi teisę vienašališkai pratęsti du kartus po 20 (dvidešimt) darbo dienų nepateikė Bendrovei jokios informacijos arba pateikta informacija nebuvo pakankama ir Reglamento 30 punkte nurodytos aplinkybės neišnyko, Bendrovė vienašališkai nutraukia nuotolinio lošimo sutartį ir uždaro Lošėjo lošimų sąskaitą.
32.  Reglamento 10 punkte ir šiame skyriuje numatytais atvejais Lošėjo lošimų sąskaitoje esantį pinigų likutį Bendrovė grąžina į Lošėjo mokėjimo sąskaitą nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas.
 

V. NUOLAIDOS

Bendrosios nuolaidų taikymo sąlygos

33. Bendrosios nuolaidų taikymo sąlygos galioja nuotolinėms lažyboms ir nuotoliniams stalo lošimams. Nuotoliniams stalo lošimams Bendrosios nuolaidų taikymo sąlygos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Reglamento 44-48 punktuose numatytoms „Nuotolinių stalo lošimų nuolaidų taikymo sąlygoms“.
34. Bendrovė, nusprendusi taikyti nuolaidas, apie tai paskelbia savo interneto svetainėje, jog tam tikrą laiko tarpą ar periodiškai, visiems ar konkrečiam lošimui bus taikomos viena ar kelios nuolaidos.
35. Sprendimą taikyti nuolaidą priima Bendrovės generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo išleisdamas įsakymą, kuris yra neatsiejama reglamento dalis. Įsakyme nurodomos taikomų nuolaidų rūšys, nuolaidų taikymo sąlygos, nuolaidų kaupimo ir taikymo terminas, konkretūs nuolaidų dydžiai.
36. Konkrečios nuolaidos pasiūlymas vienai Lošėjo lošimų sąskaitai galioja tik vieną kartą, jeigu nuolaidos pasiūlyme ir sąlygose nenurodyta kitaip.
37. Nuolaidos registruojamos Bendrovės duomenų bazėje.
38. Nuolaidos sąlygos, jeigu tai numatyta nuolaidos pasiūlyme, gali būti įvykdomos dalimis  ir nuolaida suteikiama įvykdžius atitinkamą nuolaidos sąlygų dalį.
39. Jeigu konkrečios nuolaidos sąlygose nenurodoma kitaip, lošėjas, vykdydamas nuolaidos sąlygas, gali laisvai disponuoti savo įmokėtomis lėšomis ir nevykdyti nuolaidos gavimo sąlygų.
40. Nuolaida įsigalioja tik įvykdžius nuolaidos sąlygas dalinai, visiškai ir/arba kitomis sąlygomis, kurios paskelbtos konkrečiame nuolaidos pasiūlyme.
41. Lošėjas, neišpildęs ar nepilnai išpildęs nuolaidos sąlygas, neįgyja teisės į nuolaidos suteikimą.
42. Bendrovė pasilieka teisę panaikinti bet kurias nuolaidas ir laimėjimus, kurie gauti apgaulės būdu, jei įtariama, kad buvo piktnaudžiauta nuolaidos pasiūlymu.
43. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra keisti nuolaidos pasiūlymo sąlygas bet kuriuo metu, apie tai iš anksto pranešus Bendrovės interneto svetainėje.

Nuotolinių stalo lošimų nuolaidų taikymo sąlygos

44. Atskiru generalinio direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu  numatoma, kad nuotolinių stalo lošimų nuolaidos pasiūlymas gali būti naudojamas kartu su nuotolinių lažybų nuolaidos pasiūlymu.

45. Nuotolinių stalo lošimų nuolaidos sąlygos, jeigu tai numatyta nuolaidos pasiūlyme, gali būti įvykdomos dalimis  ir nuolaida suteikiama įvykdžius atitinkamą nuolaidos sąlygų dalį.

46. Nuotolinių stalo lošimų nuolaidų sąlygos įvykdomos tik dalyvaujant nuotoliniuose stalo lošimuose.

47. Jeigu Bendrovė nuolaidų taikymo sąlygose iš anksto nenumatė kitaip, nuotolinių stalo lošimų nuolaida gali būti panaudojama tik vieną kartą. Vienu metu lošėjui gali būti suteikta  tik viena nuotolinių stalo lošimų nuolaida.
 

VI. STATYMO IŠSIPIRKIMAS („CASH-OUT“)

48. Statymo išsipirkimas („Cash-out“) - tai lošėjo veiksmas, kuomet jis priima Bendrovės pasiūlymą: (a) atsiimti dalį laimėjimo; arba (b) atsiimti dalį statytos sumos. Statymo išsipirkimas galimas tik iki lažybų įvykio pabaigos. 

49. Bendrovė turi teisę lošėjams siūlyti išsipirkti statymą. Konkretūs lažybų įvykiai ir statymai, kuriems taikomi statymo išsipirkimo pasiūlymai, nustatomi Bendrovės nuožiūra kiekvienu atskiru atveju ir tinklapyje pažymimi specialia statymo išsipirkimo vaizdine priemone.

50. Kiekviename Bendrovės pateikiamame pasiūlyme išsipirkti statymą yra nurodoma konkreti dalis laimėjimo ar dalis statymo, kurią lošėjui yra siūloma išsipirkti. Bendrovės pasiūlymo sąlygos kinta priklausomai nuo lažybų įvykio eigos, informacijos prieš lažybų įvykio pradžią ar kitų faktorių. Lošėjui, priėmus konkretų Bendrovės pasiūlymą išsipirkti statymą, jis be pakeitimų įvykdomas nedelsiant.

51. Bendrovė turi teisę lošėjams pateikti dalinius statymo išsipirkimo pasiūlymus. Dalinis statymo išsipirkimas - statymo išsipirkimas („Cash-out), kai išsipirkimui naudojama tik dalis atlikto statymo sumos, pasirenkama lošėjo. Lošėjo nepasirinktai daliai taikomos sąlygos, pagal kurias buvo atliktas statymas, o dalinai išsiperkamai sumai taikomos Reglamento 53 arba 54 punktų nuostatos.

52. Lošėjui, priėmusiam Bendrovės pasiūlymą išsipirkti statymą atsiimant dalį laimėjimo, ir Bendrovei patvirtinus tokį lošėjo veiksmą, į Lošėjo lošimų sąskaitą nedelsiant pervedama dalis laimėjimo, kurią atsiimti lošėjas sutiko priimdamas konkretų Bendrovės pasiūlymą. Šiuo atveju lošėjas praranda galimybę laimėti likusią statymo metu nurodyto galimo laimėjimo dalį. Šiuo atveju lošėjui išmokama dalis, kuri visuomet didesnė nei jo statyta suma arba jai lygi.

53. Lošėjui, priėmusiam Bendrovės pasiūlymą išsipirkti statymą atsiimant dalį statymo sumos, ir Bendrovei patvirtinus tokį lošėjo veiksmą, į Lošėjo lošimų sąskaitą nedelsiant pervedama tokia dalis statymo sumos, kurią atgauti lošėjas sutiko priimdamas konkretų Bendrovės pasiūlymą. Šiuo atveju lošėjas praranda galimybę laimėti statymo metu nurodytą galimą laimėjimą, bei praranda dalį statymo sumos. Šiuo atveju lošėjui išmokama dalis visuomet mažesnė nei jo statyta suma.

54. Statymo išsipirkimo pasiūlymai laikomi Bendrovės nuotolinių lažybų pasiūlos dalimi ir lošėjams nėra privalomi.

55. Statymo išsipirkimo pasiūlymas laikomas pasirinktu (priimtu), kai lošėjas prie konkretaus atlikto statymo paspaudžia aktyvią nuorodą "Cash-out" ir patvirtina, kad konkretaus Bendrovės pasiūlymo sąlygos (atsiimama laimėjimo dalis, atsiimama statymo dalis) lošėją tenkina. 

56. Lošėjui nereikia atlikti jokių kitų papildomų veiksmų, išskyrus veiksmus, nurodytus Reglamento 56 punkto nuostatoje.

57. Bendrovė, pateikusi lošėjui pasiūlymą išsipirkti statymą, turi teisę atsisakyti patvirtinti lošėjo pasirinkimą pasinaudoti pasiūlymu: 

57.1. Bendrovė turi teisę anuliuoti statymo išsipirkimą, jei (a) statymo išsipirkimas atliktas po lažybų įvykio pabaigos; (b) Bendrovė pateikdama statymo išsipirkimo pasiūlymą ar jį patvirtindama suklydo iš esmės; (c) lošėjas nesąžiningai siekia pasinaudoti statymo išsipirkimo pasiūlymais.

58. Pasinaudojus statymo išsipirkimo pasiūlymu, lošėjo statymų istorijoje atvaizduojamas pradinis koeficientas, kuriuo atliktas statymas ir atlikto statymo išsipirkimo pasiūlymo sąlygos, kuriomis atliktas statymo išsipirkimas. Statymų istorijoje taip pat atvaizduojama suma, kurią Bendrovė pervedė į Lošėjo lošimų sąskaitą. 

Statymo išsipirkimo pavyzdžiai:

Lošėjas atliko statymą rungtynėse „Lietuvos Rytas“ prieš „Žalgiris“ ir pasirinko „Lietuvos Rytas“ pergalę:

Sužaidus 20 minučių, „Lietuvos Rytui“ pirmaujant rungtynėse 5 taškais, lošėjui pateikiamas pasiūlymas atsiimti dalį galimo laimėjimo. 

Sužaidus 20 minučių, „Lietuvos Rytui“ pralaimint rungtynėse 5 taškais, lošėjui pateikiamas pasiūlymas atsiimti dalį statytos sumos.

Paprastai pasiūlymas išsipirkti statymą atsiimant dalį laimėjimo lošėjui pateikiamas tuomet, kai lažybų įvykio eiga palanki lošėjui, tačiau galutinis rezultatas dar nėra aiškus.

Paprastai pasiūlymas išsipirkti statymą atsiimant dalį statymo sumos lošėjui pateikiamas tuomet, kai lažybų įvykio eiga palanki Bendrovei, tačiau galutinis rezultatas dar nėra aiškus.

VII. LAŽYBŲ PASIŪLA

59. Pavyzdinė lažybų pasiūlos schema yra tokia:
59.1. duomenys apie lažybų įvykį – lažybų įvykio eilės numeris, preliminari data ir laikas, sporto rūšis, turnyro pavadinimas;
59.2. pirmosios komandos pavadinimas;
59.3. antrosios komandos pavadinimas;
59.4. lažybų įvykių baigčių koeficientai ir lažybų baigčių sąlygos.

60. Lažybų pasiūloje dažniausiai naudojami sutrumpinimai:

1 – Pirma komanda
2 – Antra komanda
X – Lygiosios
1X – Pirma komanda arba lygiosios
2X – Antra komanda arba lygiosios
12 – Pirma arba antra komanda

61. Bendrovė gali teikti specialią lažybų pasiūlą atskirai lošėjų grupei (pvz., lošėjams gimusiems atitinkamą dieną, lošėjams, sudariusiems lažybų sutartis konkrečiame punkte ir pagal kitus objektyvius kriterijus) apie tai paskelbdama lažybų punktuose ir savo interneto svetainėje.
62. Gramatinė klaida lažybų pasiūloje, nekeičianti lažybų sąlygų prasmės, negali būti lažybų anuliavimo pagrindu.
 

VIII. LAŽYBŲ STATYMŲ RŪŠYS
 

63. Paprastas statymas – statymas pasirenkant vieną lažybų baigtį. Laimėjimas nustatomas padauginus statomą sumą su iš anksto nustatytu lažybų koeficientu ir priklauso tik nuo tos lažybų baigties teisingo spėjimo.

Paprasto statymo pavyzdys: Tarkime, lažybų pasiūloje yra nurodyta apie 100 sportinių lažybų įvykių, iš kurių lošėjas pasirenka vieną įvykį „Barcelona“ – „Real M.“ ir nori pastatyti už „Barcelona“ pergalę. Už „Barcelona“ pergalę lažybų pasiūloje nustatytas lažybų koeficientas yra 3,3. Tai reiškia, kad lošėjas, pastatęs 10 EUR už “Barcelona” pergalę, “Barcelona” laimėjimo atveju laimėtų 33 EUR (10×3,3=33).

64. Kombinuotas statymas – statymas pasirenkant daugiau, nei vieną lažybų baigtį. Kombinuotas statymas laikomas laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į kombinuotą statymą. Kombinuotame statyme galima rinktis nuo 2 iki 30 lažybų baigčių. Jeigu nors vienas lošėjo spėjimas, nurodytas lažybų kortelėje, yra neteisingas, lošėjas laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, įskaitant statytą sumą. Apskaičiuojant laimėjimą, statoma suma dauginama iš pasirinktų paprastų lažybų baigčių, įeinančių į kombinuotą statymą, bendro (tarpusavyje sudauginto) lažybų koeficiento. Negalima kombinuoti vienas kitą lemiančių įvykių. Vienas kitą lemiantys įvykiai – tokie lažybų įvykiai, kuomet vieno lažybų įvykio baigtis tiesiogiai lemia kito lažybų įvykio baigtį (pvz. negalima kombinuoti lažybų baigties „„Žalgiris“ taps LKL čempionu“ ir lažybų baigties „„Žalgiris“ laimės LKL pusfinalyje“, nes šie įvykiai lemia vienas kitą – „Žalgiris“ negali tapti LKL čempionu pralaimėjęs LKL pusfinalyje).

Kombinuoto statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Barcelona“ – „Real M.“,  „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“. Lošėjo nuomone, turėtų laimėti namuose žaidžiančios komandos (visuose įvykiuose namuose žaidžiančios komandos nurodytos pirmos). „Barcelona“ lažybų koeficientas - 3, “Juventus” lažybų koeficientas - 2, “Žalgiris“ lažybų koeficientas  - 3. Tokiu atveju, jei lošėjas pastatė 10 EUR, jo statoma suma laimėjimo atveju dauginama iš lažybų koeficientų sandaugos. Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 180 EUR (10x(3x2x3)=180), neatspėjus bent vienos lažybų baigties, lošėjas pralaimi ir pastatyta suma lieka Bendrovėje.

65. Sisteminis statymas – statymas pasirenkant daugiau nei vieną lažybų baigtį. Sisteminiame statyme kiekviena lažybų įvykio baigtis bent kartą susiejama su kita baigtimi. Laimėjimas nustatomas susumavus visų atspėtų baigčių laimėjimus. Lažybų įvykių kiekį ir galimų neatspėtų baigčių skaičių pasirenka lošėjas. Statymas apibūdinamas šiais parametrais:

1) lažybų įvykių skaičiumi, kuris negali būti mažesnis už 3;
2) galimų klaidų skaičiumi.

Sisteminio statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko sisteminį statymą „2 iš 3“. Tai reiškia, jog sisteminiame statyme yra 3 lažybų įvykiai, o laimėjimas yra galimas lošėjui padarius ne daugiau, kaip vieną klaidą. Tokiu būdu sudarius sisteminį statymą, pavyzdžiui, lažybų įvykyje „Barcelona“ – „Real M.“ pasirenkama „Barcelona“ pergalė su koeficientu 2.5 (Baigtis A), lažybų įvykyje „Juventus“ – „Inter“ pasirenkama „Juventus“ pergalė su koeficientu 3.0 (Baigtis B) ir lažybų įvykyje „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ pasirenkama „Žalgiris“ pergalę su koeficientu 4.0 (Baigtis C), pasirinkus sistemą „2 iš 3“ bei statant po 1 EUR ant kiekvienos kombinacijos, didžiausias įmanomas laimėjimas yra: (Baigtis A x Baigtis B) x 1 EUR + (Baigtis B x Baigtis C) x 1 EUR + (Baigtis C x Baigtis A) x 1 EUR = (2.5 x 3.0) x 1 EUR + (3.0 x 4.0) x 1 EUR + (4.0 x 2.5) x 1 EUR = 7.5 EUR + 12 EUR + 10 EUR = 29.5 EUR. Jei lošėjas neatspėja bent vieno įvykio, kiekvieno neatspėto įvykio baigties koeficientas prilyginamas 0. Pavyzdžiui, sisteminiame statyme lošėjas neatspėja Baigties A, tuomet minėto statymo laimėjimas yra: (Baigtis A x Baigtis B) x 1 EUR + (Baigtis B x  Baigtis C) x 1 EUR + (Baigtis C x Baigtis A) x 1 EUR = (0 x 3.0) x 1 EUR + (3.0 x 4.0) x 1 EUR + (4.0 x 0) x 1 EUR = 12 EUR Jei lošėjas neatspėja dviejų įvykių sistemoje „2 iš 3“, sisteminį statymą pralošia.

66. Sąlyginis statymas – statymas pasirenkant vieną lažybų baigtį, susietą su papildoma sąlyga, kuriai įvykus neteisingas lažybų baigties spėjimas nelaikomas lošėjo pralošimu (lažybų koeficientas prilyginamas „1“ ir lošėjas statytą sumą gali susigrąžinti per 45 kalendorines dienas nuo papildomos sąlygos įvykimo dienos). Tuo atveju jeigu lošėjas atspėja pasirinktą lažybų baigtį, jo laimėjimas nustatomas kaip ir Paprastame statyme padauginus statomą sumą su iš anksto nustatytu lažybų koeficientu, t.y. laimėjimas priklauso tik nuo tos lažybų baigties teisingo spėjimo, o papildoma sąlyga neturi jokios reikšmės.

Sąlyginio statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirenka įvykį „Barcelona“ – „Real M.“, kuriam yra numatyta papildoma sąlyga „Barcelona“ įmuš 2 įvarčius“, ir nori pastatyti už „Barcelona“ pergalę. Už „Barcelona“ pergalę lažybų pasiūloje nustatytas lažybų koeficientas yra 3,3. Tai reiškia, kad lošėjas, pastatęs 10 EUR už “Barcelona” pergalę,  “Barcelona” laimėjimo atveju laimėtų 33 EUR (10×3,3=33). Jei laimi „Real M.“, lošėjas pralošia. Jei laimi „Real M.“, tačiau įvyksta papildoma sąlyga, t.y. „Barcelona“ įmuša 2 įvarčius, lošėjas nelaikomas pralaimėjusiu ir gali susigrąžinti statytą sumą.

67. Stop statymas – statymas pasirenkant daugiau nei vieną lažybų baigtį (kombinuotas statymas) su galimybe atsiimti laimėjimą, kuris yra išmokamas pritaikant papildomą laimėjimą mažinantį koeficientą (mažinimo koeficientas), nepaaiškėjus visoms kombinuotame statyme pasirinktoms lažybų baigtims – lošėjas, atspėjęs vieną ar kelias kombinuotame statyme pasirinktas lažybų baigtis (iki to laiko neturi būti paaiškėjusi nei viena lošėjo kombinuotame statyme pasirinkta lažybų baigtis, kurios jis neatspėjo), iki to momento, kol prasideda įvykis (-iai), kuriame (-iuose) paaiškėtų iki tol nepaaiškėjusi (-ę) lošėjo kombinuotame statyme pasirinkta (-os) lažybų baigtis (-ys), gali sustabdyti kombinuotą statymą (iki tol nepaaiškėjusių lošėjo kombinuotame statyme pasirinktų lažybų baigčių koeficientai prilyginami „1“ ir lažybos dėl šių baigčių laikomos anuliuotomis) ir atsiimti laimėjimą, kuris yra lygus statytos sumos ir iki statymo sustabdymo lošėjo atspėtų lažybų baigčių, įeinančių į kombinuotą statymą, bendro (tarpusavyje sudauginto) lažybų koeficiento sandaugos rezultato, padauginto iš mažinimo koeficiento, kurio dydis priklauso nuo to, kiek liko nepaaiškėjusių lošėjo kombinuotame statyme pasirinktų lažybų baigčių po statymo sustabdymo:

Jei liko 1 nepaaiškėjusi baigtis, mažinimo koeficientas yra lygus 0,9;
Jei liko 2 nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,8;
Jei liko 3 nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,7;
Jei liko 4 nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,6;
Jei liko 5 ir daugiau nepaaiškėjusios baigtys, mažinimo koeficientas yra lygus 0,5;

Jeigu iki statymo sustabdymo nors vienas lošėjo spėjimas dėl lažybų baigčių kombinuotame statyme yra neteisingas - lošėjas negali pasinaudoti kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, yra laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, įskaitant statytą sumą. Lošėjui nepasinaudojus kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, Stop statymas prilyginamas kombinuotam statymui ir laikomas laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į kombinuotą statymą (laimėjimas pagal šį statymą apskaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip ir kombinuotame statyme). Stop statymas pradedamas taikyti Bendrovėje atsiradus techninėms galimybėms ir apie tai paskelbus Bendrovės interneto svetainėje ir lažybų punktuose.

Stop statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Barcelona“ – „Real M.“, „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“. Lošėjas šiuose įvykiuose pasirinko tris lažybų baigtis, jog laimės namuose žaidžiančios komandos (visuose įvykiuose namuose žaidžiančios komandos nurodytos pirmos) ir už jų kombinaciją pastatė 10 EUR. „Barcelona“ lažybų koeficientas - 3, “Juventus” lažybų koeficientas - 2, “Žalgiris“ lažybų koeficientas - 3. Pasirinkti lažybų įvykiai vyksta tokia tvarka: „Barcelona“ – „Real M.“, „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“. 
Įvykus „Barcelona“ – „Real M.“ lažybų įvykiui ir laimėjus „Barcelona“ komandai („Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykiai turi būti neprasidėję), lošėjas gali sustabdyti statymą ir nelaukdamas „Juventus“ – „Inter“ ir „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykių baigties (šių lažybų baigčių koeficientai prilyginami „1“ ir lažybos dėl šių baigčių laikomos anuliuotomis), atsiimti laimėjimą, kuris būtų lygus 24 EUR ((10x3)x0,8=24). 
Įvykus „Barcelona“ – „Real M.“ bei „Juventus“ – „Inter“ lažybų įvykiams ir laimėjus „Barcelona“ bei „Juventus“ komandoms („Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykis turi būti neprasidėjęs), lošėjas gali sustabdyti statymą ir nelaukdamas „Žalgiris“ – FBK Kaunas“ lažybų įvykio baigties (šios lažybų baigties koeficientas prilyginamas „1“ ir lažybos dėl šios baigties laikomos anuliuotomis), atsiimti laimėjimą, kuris būtų lygus 54 EUR ((10x(3x2))x0,9=54). 
Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 180 EUR (10x(3x2x3)=180). Neatspėjęs bent vienos lažybų baigties ir iki tol nepasinaudojęs kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, lošėjas vėliau šia galimybe pasinaudoti negali, yra laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, įskaitant statytą 10 EUR sumą.

IX. KITI LAŽYBŲ ĮVYKIŲ BAIGČIŲ ĮMANOMI VARIANTAI
 

68. Lažybų įvykių baigčių įmanomi variantai yra skelbiami lažybų pasiūloje.
69. Lažybų pasiūloje dažniausiai naudojami įmanomi lažybų įvykių baigčių variantai:
69.1. Pranašumas – lažybų įvykio baigties interpretavimo variantas, kai po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu  – atimamas)  skaičius (įvarčiai, taškai ir pan.). Išskiriami šie Pranašumo variantai:
69.1.1. Azijietiškas pranašumas - pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą “Azijietiškas pranašumas”, po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu – atimamas) Pranašumas (įvarčiai, taškai ir pan.). Jeigu, sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – statymas prilyginamas 1 (vienetui).
(Pavyzdys) Jei žaidžia Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Lietuvos Rytą, o lošėjas pasirenka Kauno Žalgirio “Pranašumą” (3), tuomet pasibaigus varžyboms rezultatu 75:72, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas lošėjo pasirinktos komandos naudai – 78:72. Pasibaigus varžyboms rezultatu 75:80, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas priešingos komandos naudai – 78:80. Pasibaigus varžyboms rezultatu 75:78, statymas prilyginamas 1 (vienetui), nes įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – 78:78.
69.1.2. Trijų baigčių pranašumas – pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą „Trijų baigčių pranašumas“, po lažybų įvykio baigties prie galutinio rezultato pridedami (jei su „-“ ženklu – atimami) įvarčiai (taškai ir pan.) prie išsirinktos komandos ar dalyvio pranašumo. Jeigu sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus - laimi statymai už lygiąsias su pasirinktu pranašumu. 
(Pavyzdys)Jei žaidžia Arsenal su Liverpool, o lošėjas pasirenka Arsenal “Pranašumą” (-1), tuomet pasibaigus varžyboms rezultatu 2:0, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes  įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas lošėjo pasirinktos komandos naudai – 1:0. Pasibaigus  varžyboms rezultatu 1:1, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas  rezultatas priešingos komandos naudai – 0:1. Pasibaigus varžyboms rezultatu 2:1, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – 1:1.
69.1.3. Dvigubas azijietiškas pranašumas - pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą „Dvigubas azijietiškas pranašumas“, po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu – atimamas) Pranašumas, o statoma suma yra padalijama į dvi lygias dalis. Pavyzdžiui, jei siūlomas „Dvigubas azijietiškas pranašumas“ (-1,-1.5) ir už šią baigtį statoma 100 EUR, tai skaičiuojama kad 50 EUR statoma už „Pranašumą“ (-1) ir 50 EUR statoma už „Pranašumą“ (-1.5). Kadangi „Dvigubas azijietiškas pranašumas“ yra dvigubas pasiūlymas, tai ir galutinis laimėjimo koeficientas gali būti mažesnis už 1, o laimėjimo suma mažesnė už statymo sumą. Jeigu, sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – statymas prilyginamas 1 (vienetui).
(Pavyzdys) Atliktas 100 EUR statymas dėl įvykio Arsenal – Chelsea už Arsenal komandos „Dvigubą azijietišką pranašumą“ (-1,-1.5) su koeficientu 1,8 ir rungtynės pasibaigė rezultatu 2:1. Tokiu atveju 50 EUR statymo koeficientas už Arsenal „Pranašumą“ (-1) yra prilyginamas 1, o 50 EUR statymas už Arsenal „Pranašumą“ (-1.5) yra praloštas. Išmokamas laimėjimas yra 50 EUR.
69.2. Suminis – pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą “Suminis”, skaičiuojama lažybų įvykio dalyvių įvarčių (taškų, sekundžių ar pan.) suma per įvykusį lažybų įvykį.
69.3. Azijietiškas suminis - pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą “Azijietiškas suminis”, skaičiuojama lažybų įvykio dalyvių įvarčių suma, o statoma suma yra padalijama į dvi lygias dalis. Pavyzdžiui, jei siūlomas „Azijietiškas suminis“ daugiau nei (2, 2.5) ir už šią baigtį statoma 100 EUR, tai skaičiuojama kad 50 EUR statoma už „Suminį“ daugiau nei (2) ir 50 EUR statoma už „Suminį“ daugiau nei (2,5). Jeigu varžybose įvarčių buvo pelnyta daugiau nei Suminio reikšmė – statymas laikomas laimėtu, jei įvarčių buvo pelnyta mažiau nei Suminio reikšmė – statymas laikomas pralaimėtu, jei įvarčių buvo pelnyta lygiai tiek, kokia yra Suminio reikšmė – statymo suma prilyginama 1 (vienetui). Kadangi „Azijietiškas suminis“ yra dvigubas pasiūlymas, tai ir galutinis laimėjimo koeficientas gali būti mažesnis už 1, o laimėjimo suma mažesnė už statymo sumą.
(Pavyzdys) Atliktas 100 EUR statymas dėl įvykio Arsenal – Chelsea už rungtynių „Azijietišką suminį“, kad bus daugiau (2, 2.5) su koeficientu 1,9 ir rungtynės pasibaigė rezultatu 2:0. Tokiu atveju 50 EUR statymo koeficientas už rungtynių „Suminį“ (2) yra prilyginamas 1, o 50 EUR statymas už rungtynių „Suminį“ (2.5) yra praloštas. Išmokamas laimėjimas yra 50 EUR.
69.4. Individualus Suminis – taikoma ta pati lažybų įvykio baigties interpretavimo varianto spėjimo nustatymo procedūra, kaip ir „Suminis“, tik vienai komandai ar atskiram lažybų įvykio dalyviui.
69.5. Patekimas – statymas turnyrams, kai lažybų įvykis susideda iš kelių varžybų ir siūloma spėti komandą (asmenį), kuri pateks į kitą etapą.
69.6. Palyginimas - viena komanda (rungtynių dalyvis) sužais geriau (rezultatyviau) negu kita ar vienos rungtynės yra rezultatyvesnės už kitas.
69.7. Pirma pusė – rungtynės – siūloma spėti, kaip pasibaigs pirma rungtynių dalis ir kaip pasibaigs rungtynės.
69.8. Įmuš – neįmuš (arba „Taip – Ne“) – siūloma spėti, ar įmuš įvartį pasirinkta konkreti komanda per futbolo, ledo ritulio, žolės riedulio ar kitas varžybas, kuriose yra mušami įvarčiai, taip pat per kokį laiką bus įmuštas pirmas arba paskutinis įvartis, tiek pasirinkus konkrečią komandą, tiek visose rungtynėse. Siūloma spėti tiek už visas varžybas, tiek konkrečiam laiko intervalui, pvz. Pirmas įvartis bus pelnytas 1 – 30 min.
69.9. Namų – Svečių (arba „Šeimininkai“, arba „Home – Road“) – siūloma spėti kelis lažybų įvykius, kurie yra sumuojami. Į „Namų“ komandą įeina atskiro čempionato, turo komandos, kurios žaidžia namuose. Į „Svečių“ komandą įeina visos turo, atskiro čempionato komandos, kurios žaidžia išvykoje. „Namų“ komanda lažybų pasiūloje ir lažybų kortelėje nurodoma pirmąja. Pavyzdžiui, Namų / Svečių įmuštų įvarčių pranašumas, Namų / Svečių individualus suminis, Namų – Svečių suminis.
69.10. Diapazonas – siūloma spėti lažybų įvykio rezultatą, kuris patektų į lažybų pasiūloje nurodytą rezultato intervalą.
69.11. Papildoma lažybų įvykio pasiūla – papildomi suminiai ir pranašumai, komandų individualūs suminiai, pirmos rungtynių pusės, pirmo rungtynių ketvirčio baigtys ir kiti varžybų įvykio baigčių įmanomi variantai.

X. LAŽYBŲ RIBINĖS SUMOS IR KOEFICIENTAI
 

70. Pagrindiniai lažybų koeficientų sudarymo principai:
70.1. Lažybų koeficientų intervalas yra nuo 1 iki 15000. Maksimalus lažybų koeficientas kombinuotame statyme yra 7500.
70.2. Kuo didesnė matematinė tikimybė atspėti lažybų įvykio baigtį, tuo lažybų koeficientas mažesnis. Kuo mažesnė matematinė tikimybė atspėti lažybų įvykio baigtį, tuo lažybų koeficientas didesnis.
70.3. Įvykio favoritui yra nustatomas mažesnis koeficientas, rungtynių autsaideriui – didesnis koeficientas.
70.4. Pranašumu mažinant lošėjo galimybę atspėti lažybų įvykio baigtį - koeficientas yra didinimas, Pranašumu didinant lošėjo galimybę atspėti lažybų įvykio baigtį – koeficientas mažinamas.
71. Minimali statoma suma už vieną paprasto ar kombinuoto lažybų įvykio baigtį, taip pat vienoje sisteminio statymo kombinacijoje yra 0,5 (penkiasdešimt centų) EUR.
72. Maksimali laimėjimo suma bet kokiam nuotolinių lažybų statymui yra 1 000 000 (vienas milijonas) EUR.
73. Maksimali statymo suma gali būti nustatoma lažybų pasiūloje atskirai kiekvienai sporto šakai, čempionatui ar kitam lažybų įvykiui, arba atskirai kiekvienam statymui.
74. Jeigu į kombinaciją įeina lažybų baigtys su skirtingomis maksimaliomis sumomis, tai maksimali tokio statymo suma yra mažiausia maksimali statymo suma pasirinktoje kombinacijoje.
75. Bendrovės vadovo ar jo įgalioto Bendrovės darbuotojo rašytiniu sprendimu Bendrovė gali sumažinti maksimalias atskiro lošėjo statomas sumas.

XI. LAŽYBŲ ANULIAVIMAS IR PAGRINDINĖS LAŽYBŲ BAIGČIŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS

76. Šiame Reglamento skyriuje numatytais atvejais lažybos gali būti anuliuotos. Anuliavus lažybas lažybų koeficientas prilyginamas „1“ ir lošėjui grąžinama pastatyta suma.
77. Lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykis neįvyko. Lažybų įvykis laikomas neįvykusiu, jeigu jis realybėje nevyko, nepriklausomai nuo to ar turėjo, ar neturėjo įvykti. Lažybų įvykis taip pat laikomas neįvykusiu jei jis neatitinka Reglamento 87 punkte nurodytų sąlygų. Jei lažybų pasiūloje nurodytas lažybų įvykio laikas skiriasi nuo realiai vykusio lažybų įvykio laiko, laikoma, kad lažybų įvykis neįvyko.
78. Lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykio dalyvis, dėl kurio buvo lažinamasi, nedalyvavo lažybų įvykyje. Lažybos taip pat anuliuojamos, jei lažybų įvykyje nedalyvavo dalyvis, kurio dalyvavimas buvo paskelbtas lažybų pasiūloje, įskaitant atvejus, kai dėl klaidos lažybų pasiūloje nebuvo nurodyta ar buvo neteisingai nurodyta lažybų dalyvio (-ių) pavadinimas, vardas, pavardė, lytis (kai įvykio dalyviai yra vyrai, nuoroda nėra pateikiama; kai įvykio dalyviai yra moterys, lažybų pasiūloje papildomai  nurodoma „Moterys“), amžiaus grupė (nurodoma dalyvaujant jaunimo ar veteranų sportininkams) arba nebuvo nurodytas lažybų dalyvių neįgalumas.
79. Lažybos anuliuojamos, jei užskaitomas techninis laimėjimas ar pralaimėjimas dėl to, kad bent vienas lažybų įvykio dalyvis nedalyvavo lažybų įvykyje (pvz., komanda neatvyko į varžybas ar pan.).
80. Lažybos anuliuojamos, jeigu lažybų įvykio organizatoriai pakeičia įvykio reglamentą (pvz., keičiama rungtynių žaidimo trukmė, žaidėjų skaičius ar pan.).
81. Lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko statymą ar jo statymą Bendrovė priėmė po lažybų įvykio pradžios. Statymų Gyvai (Live) atveju, lažybos anuliuojamos tik tuo atveju, jeigu lošėjas atliko statymą ar Bendrovė priėmė statymą po to, kai jau yra aiški įvykio baigtis (pvz. anuliuojami statymai už pirmo kėlinio nugalėtoją, atlikti pirmam kėliniui jau pasibaigus). Visais atvejais lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko statymą ar jo statymą Bendrovė priėmė po lažybų įvykio pabaigos. Jei lažybų įvykio pradžia nesutampa su oficialiuose šaltiniuose skelbiama informacija, lažybų pradžia laikoma faktinė lažybų įvykiu pradžia.
82. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykis nėra įvykęs per 12 valandų nuo lažybų įvykio organizatoriaus skelbto įvykio pradžios laiko, išskyrus atvejus, kai varžybų organizatorius nurodo įvykio trukmę,  ilgesnę nei viena diena (pvz. snukeris, kriketas).
83. Lošėjų patogumui lažybų pasiūloje pirma (1) nurodoma šeimininkų komanda, antra (2) – svečių komanda. Jei yra nurodyta atvirkščiai, tai nėra pagrindas anuliuoti lažybas.
84. Kombinuotame arba sisteminiame statyme lažybų anuliavimo atvejais keičiamas tik konkrečios lažybų baigties lažybų koeficientas, o kitų lažybų baigčių, esančių kombinacijoje, lažybų koeficientai nesikeičia.
85. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, lažybose dėl sporto rungtynių visos lažybų baigtys nustatomos vadovaujantis pagrindiniu rungtynių laiku. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, Bendrovei siūlant lažintis tik dėl dviejų lažybų baigčių (1 - pirma komanda , 2 - antra komanda), t. y. Bendrovė nesiūlo lažintis dėl X - lygaus rezultato, lažybų baigtys tik dėl lažybų baigčių 1 - pirma komanda ir 2 - antra komanda nustatomos vadovaujantis visu rungtynių laiku (t. y. rungtynių laikas su pratęsimais), o visos kitos lažybų baigtys nustatomos vadovaujantis pagrindiniu rungtynių laiku (t. y. rungtynių laikas be pratęsimų).
86. Lažybų įvykiai laikomi įvykusiais, nors jie faktiškai yra nebaigti, tačiau juose sužaista ne mažiau, kaip:

Futbolas – 60 min.
Krepšinis (NBA) – 40 min.
Europos krepšinis ar jei žaidžiama pagal FIBA taisykles, taip pat WNBA – 35 min.
Ledo ritulys (NHL) – 54 min.
Europos ledo ritulys – 50 min.
Amerikietiškas futbolas – 50 min.
Beisbolas – Rezultatui: 5 kėlinukai (iningai), tačiau lažybų baigtims Suminis ir Pranašumas turi būti sužaisti ne mažiau kaip 9 kėlinukai (iningai).
Rankinis – 50 min.

87. Lažybų baigtyse Namų – Svečių statymai priimami lažybų pasiūloje nurodytam varžybų skaičiui. Jei neįvyksta bent vienos varžybos, lažybos anuliuojamos.
88. Statymuose su lažybų baigtimi Namų-Svečių skaičiuojami namų ir svečių komandų pelnyti taškai (įvarčiai ir kiti rezultatai) per rungtynių laiką, nurodytą lažybų pasiūloje. Namų – Svečių statymai priimami iki pirmųjų rungtynių pradžios.
89. Lažybų baigtis Patekimas nustatoma pagal rungtynių galutinį rezultatą ir tik pasibaigus rungtynių serijai (jei ji yra).
90. Siekiant užtikrinti, jog lažybos būtų sąžiningos, tuo atveju, jei lošėjas atliko kombinuotą statymą kuriame yra sukombinuoti vienas kitą lemiantys įvykiai ir Bendrovė per klaidą tokį statymą priėmė, lažybos yra anuliuojamos.
91. Jeigu lažybų įvykis yra nutraukiamas ir per 12 valandų nuo įvykio pradžios nesužaistas, tai anuliuojami statymai už tas lažybų baigtis, kurios neįvyko iki įvykio nutraukimo arba kuriems įtakos galėtų turėti rungtynių tęsinys. Statymai už lažybų baigtis, kurios įvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms neturi įtakos rungtynių tęsinys, yra užskaitomi. Šio punkto nuostatos nėra taikomos įvykiams, numatytiems Reglamento 87 punkte.
92. Lažybų įvykio nugalėtojais paskelbus kelis lažybų įvykio dalyvius ar baigtis, laimėjimo suma yra apskaičiuojama, lažybų kortelėje nurodytą lažybų koeficientą padalinant iš nugalėjusių dalyvių arba baigčių skaičiaus. Perskaičiuotas lažybų koeficientas negali būti mažesnis už 1.
Pavyzdys, kai lažybų įvykio nugalėtojais paskelbiami keli lažybų įvykio dalyviai ar baigtys -žiemos olimpinėse žaidynėse vyksta kalnų slidinėjimo moterų greitojo nusileidimo rungtis, pirmasis lošėjas iš lažybų pasiūlos išsirinkęs baigtį Maze, Tina (SLO) užims pirmą vietą su koeficientu 3,4 atlieka 10 EUR statymą. Tuo tarpu antrasis lošėjas iš lažybų pasiūlos išsirinkęs baigtį Gisin, Dominique (SUI) užims pirmą vietą su koeficientu 8 atlieka 10 EUR statymą. Pasibaigus rungčiai nugalėtojomis su vienodais rezultatais 1:41:57 (distancijos įveikimo laikas) skelbiamos Maze, Tina (SLO) ir Gisin, Dominique (SUI), bei joms įteikiami olimpiniai aukso medaliai. Kadangi nugalėtojų yra du, abiems lošejams yra išmokami laimėjimai su per pusę mažesniais koeficientais: pirmajam 17 EUR (1,7x10=17) ir antrajam 40 EUR (4x10=40).
 

XII. KITI YPATINGI ATVEJAI

93. Kai Bendrovė nėra įsitikinusi oficialių informacijos šaltinių paskelbtos lažybų baigties patikimumu, ji turi teisę atidėti rezultato patvirtinimą iki 3 (trijų) darbo dienų. Apie tai Bendrovė paskelbia lažybų punktuose ir savo internetinėje svetainėje. Pasibaigus atidėjimo terminui laimėjimai išmokami vadovaujantis patikslintais oficialių informacijos šaltinių duomenimis arba, jei tokių nėra – pirminiais duomenimis.
94. Jeigu lažybų baigtis yra užprotestuota (pateiktas skundas) iki pirminio varžybų protokolo (statistiniai duomenys, skelbiami iš karto po varžybų) paskelbimo, visų su ja susijusių laimėjimų išmokėjimai yra atidedami iki protesto (skundo) išnagrinėjimo.
95. Jeigu lažybų įvykio rezultatas buvo anuliuotas ar pakeistas (pvz., dėl komandos ar žaidėjo diskvalifikacijos, teisėjavimo, sąlygų pasikeitimo ar pan.), galiojančiu laikomas tas lažybų įvykio rezultatas, kuris buvo paskelbtas pirmas iki jo užprotestavimo.
96. Jeigu bendrovė suklydo sudarydama lažybas su lošėju ir šią klaidą Bendrovė nustatė iki ar po lažybų įvykio pradžios, tai lažybos yra anuliuojamos. Bendrovės suklydimu, įskaitant bet neapsiribojant, yra laikomi šie atvejai: (i) kuomet yra nustatomas akivaizdžiai klaidingas lažybų koeficientas; (ii) yra praleistas kablelis; (iii) kai dėl techninės klaidos lažybose „Gyvai“, lažybų pasiūloje koeficientas neatsinaujina ir neatitinka realios rungtynių eigos; (iv) pranašume teigiamas ženklas yra sukeistas su neigiamu; (v) papildoma lažybų įvykio pasiūla neatitinka pagrindinių to paties įvykio baigčių pasiūlos (nugalėtojas, pranašumas, suminis ir pan.); (vi) baigties koeficientas iš esmės skiriasi nuo tos pačios baigties koeficientų kitų lažybų bendrovių pasiūloje, įskaitant, bet neapsiribojant tuos, kuriuos siūlo UAB „Topsport“, UAB „Orakulas“, statymo priėmimo metu. Apie tokį lažybų anuliavimą bei jo priežastis Bendrovė per 5 darbo dienas paskelbia viešai savo interneto svetainėje bei lažybų punktuose, kuriuose buvo atlikti statymai už anuliuotas lažybas. Jei lošėjas nesutinka su lažybų anuliavimu šiuo pagrindu, jis privalo per 10 kalendorinių dienų nuo lažybų anuliavimo dienos raštu pateikti Bendrovei pretenziją dėl tokio lažybų anuliavimo. Bendrovė, gavusi lošėjo pretenziją, per 14 kalendorinių dienų privalo arba išmokėti lošėjui laimėjimą arba atsisakyti tenkinti lošėjo pretenziją pateikdama lošėjui išsamų motyvuotą rašytinį paaiškinimą, pagrįstą dokumentais. Jei lošėjas nesutinka su paaiškinime išdėstytais motyvais, lošėjas turi teisę kreiptis į Priežiūros tarnybą arba teismą dėl kilusio ginčo sprendimo.
 

XIII.  ATSKIROS LAŽYBŲ RŪŠYS

97. Jei šio skyriaus lažybų organizavimo nuostatos prieštarauja bendrosios dalies nuostatoms, taikomos šiame skyriuje nurodytos lažybų organizavimo nuostatos.

Statymai Gyvai (Live)

98. Lažybų dėl statymų Gyvai (Live) pasiūloje lažybų baigties įmanomas variantas „Pranašumas“ gali būti pateiktas dviem būdais:
98.1. Nurodant dvi galimas baigtis – „pirmo dalyvio pranašumas“ ir „antro dalyvio pranašumas“.

98.2. Nurodant tris galimas baigtis – „pirmo dalyvio pranašumas“, „lygiosios su pranašumu“ ir „antro dalyvio pranašumas“.
Jei lažybų dėl statymų Gyvai (Live) pasiūloje pateiktos dvi galimos lažybų įvykio baigtys, pataikius į lažybų pasiūloje pateiktą pranašumo rezultatą, lažybų statymas anuliuojamas. Jei lažybų dėl statymų Gyvai (Live) pasiūloje pateiktos trys galimos lažybų įvykio baigtys, pataikius į lažybų pasiūloje pateiktą pranašumo rezultatą, statymas „lygiosios su pranašumu“ laikomas laimėtu, o statymai „pirmo dalyvio pranašumas“ ir (arba) „antro dalyvio pranašumas“ – pralaimėtais.

Tenisas

99. Teniso varžybose žaidėjas, laimėjęs geimus, laimi setą. Žaidėjas, teniso varžybų reglamento nustatyta tvarka laimėjęs setus, laimi varžybas.
100. Teniso varžybose vienam iš dalyvių nebaigus žaisti rungtynių, anuliuojami statymai už rungtynių nugalėtoją, taip pat anuliuojami statymai už teniso statistiką (eisai, dvigubos klaidos, padavimo greitis ir pan.) bei už tas lažybų baigtis kurios neįvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms įtakos galėtų turėti rungtynių tęsinys. Statymai už teniso statistiką (eisai, dvigubos klaidos, padavimo greitis ir pan.) bei už lažybų baigtis, kurios įvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms neturi įtakos rungtynių tęsinys, yra užskaitomi. (Pavyzdžiui, teniso rungtynės ATP Tour. Masters Series. Rome, ITA (Clay) Nadal, Rafael (ESP) - Federer, Roger (SUI) buvo nutrauktos esant rezultatui 6:4 1:6 0:3, nes Nadal, Rafael (ESP) atsisakė tęsti kovą dėl traumos. Statymai už baigtis 1,2, trečio seto nugalėtojas 2, geimų suminis mažiau 24.5, antro dalyvio geimų pranašumas -2.5 yra anuliuojami. Statymai už baigtis antro seto nugalėtojas 1, geimų suminis daugiau 22.5, pirmo dalyvio geimų pranašumas -1,5, pirmo dalyvio setų pranašumas 1,5 yra užskaitomi.).
101. Jei vienas iš lažybų įvykio dalyvių nepradėjo žaisti numatytų teniso rungtynių (pvz. diskvalifikacija, trauma ar kt.) – lažybos anuliuojamos.
102. Jeigu turnyro metu teniso varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos tą pačią dieną, o yra atidėtos, lažybų baigtis nustatoma tada, kai šios varžybos bus sužaistos šiame turnyre (išskyrus atvejus, kai yra pakeičiama varžybų vieta. Tokiu atveju lažybos anuliuojamos). Tuo atveju, jei turnyro metu teniso varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos tą pačią dieną, o yra atidėtos, ir vienas iš dalyvių pareiškia atsisakymą dalyvauti varžybose – lažybos anuliuojamos. Jeigu teniso varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos žaisti tą pačią dieną, tai Bendrovė, nepaisant to, kad varžybos yra prasidėjusios, gali vėl (iki tol atlikti statymai lieka galioti, išskyrus Reglamente nustatytus atvejus, kuomet jie gali būti anuliuoti) siūlyti už jas lažintis naujai, t.y. siūlyti lažintis už šių varžybų baigtį kaip už naują įvykį, lažybų pasiūloje nurodydama rezultatą, kuris buvo užfiksuotas tuo metu kai šios varžybos buvo nutrauktos ar nepabaigtos žaisti.
103. Jei teniso porų varžybose vienas iš dalyvių atsisako dalyvauti (t.y. neišeina į aikštę) arba komandinėse porų varžybose vienas žaidėjas pakeičiamas kitu, lažybos anuliuojamos.
104. Jei komandinėse teniso varžybose komandų sudėtis keičiasi, o lažybų pasiūloje buvo nurodyti teniso komandų pavadinimai, lažybos nėra anuliuojamos.
105. Lažyboms neturi įtakos danga, ant kurios vyksta teniso varžybos (net jei lažybų pasiūloje ir buvo nurodyta kita danga).
106. Jei teniso varžybose sužaidus lyginį skaičių setų rezultatas yra lygus, o lemiamame sete nugalėtojui išaiškinti žaidžiamas čempioniškasis “Tie-break” (10 laimėtų taškų su vieno iš tenisininkų (komandų) dviejų taškų galutiniu pranašumu)”, lemiamo seto rezultatui prilyginamas geimo rezultatas.
107. Jei dėl kokios nors priežasties teniso varžybos nukeliamos ilgesniam nei 12 val. laikui, visi statymai lieka galioti iki varžybų arba turnyro pabaigos.

Futbolas

108. Lažybose dėl futbolo rungtynių į pagrindinį laiką įskaičiuojamas ir teisėjo pridėtas laikas.
109. Lažybos su lažybų baigtimis Pranašumas, Suminis, Diapazonas ir visa papildoma statistika galimos tik pagrindiniam futbolo rungtynių laikui.
110. Jeigu rungtynių metu žaidėjui skiriama pakartotinai geltona kortelė ir iš karto raudona, tai skaičiuojamos ir pakartotina geltona, ir raudona kortelės. Jei skiriama iš karto raudona kortelė, tai skaičiuojama tik raudona kortelė.
111. Vienuolikos metrų baudiniai, mušami po pratęsimų, siekiant išaiškinti futbolo rungtynių nugalėtoją, lažybose nėra laikomi vienuolikos metrų baudiniais ir kaip žaidėjo įmušti įvarčiai nėra skaičiuojami, o rungtynių galutiniu rezultatu yra laikomas rezultatas, buvęs iki minėtos serijos baudinių.
112. Žaidėjo įmuštas įvartis į savo komandos vartus („owngoal“) lažybose neskaičiuojamas, t. y. žaidėjas nelaikomas įmušusiu įvartį.
113. Kortelės, parodytos ne žaidėjams esantiems tuo metu aikštėje (pvz., komandos vadovams, treneriams, atsarginiams žaidėjams), neskaičiuojamos.

Krepšinis

114. Visos lažybų baigtys krepšinio varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą rungtynių laiką (su visais pratęsimais), išskyrus atvejus, kuomet Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis ir dėl lygaus rezultato pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui su prierašu „pagrindinis laikas“ (sutrumpintai „REG“). Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis ir dėl lygaus rezultato pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui, pagrindinės lažybų baigtys (1, X, 2, 1X, 2X, 12) šiose rungtynėse nustatomos atsižvelgiant tik į pagrindinį rungtynių laiką, visos kitos lažybų baigtis, įskaitant ir lažybų baigtis dėl statistinių duomenų, nustatomos atsižvelgiant į visą laiką.
115. Jei komanda gauna techninę pražangą dar neprasidėjus varžyboms (pvz., sulaužomas lankas prieš varžybas, komanda delsia išeiti į aikštelę, prieš rungtynes įvyksta muštynės ir komandai skiriama techninė pražanga ir pan.), lažybų baigtis „Pirmi pelnys taškus“ lieka galioti.
116. Tais atvejais, kuomet žaidžiamas pratęsimas ne dėl lygiųjų krepšinio rungtynėse, o dėl to, jog to reikalauja turnyro reglamentas, baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio rungtynių laiko rezultatą. Statymai dėl žaidėjų statistinių rodiklių tokiose rungtynėse užskaitomi įskaitant ir pratęsimą.
117. Tais atvejais, kuomet krepšinio rungtynėse nežaidžiamas pratęsimas, nors rezultatas pasibaigus pagrindiniam laikui būna lygus (pvz. draugiškose rungtynėse) yra užskaitomas rezultatas esantis pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui. Tokiais atvejais statymų ant baigčių 1 ir 2 (galutinis rungtynių nugalėtojas) koeficientai yra prilyginami "1". Visos kitos baigtys lieka galioti.
118. Krepšinio pasiūloje į antros rungtynių pusės ir ketvirto kėlinio rezultatą nėra įskaičiuojamas pratęsimo rezultatas.
119. Atliekant statymus dėl pelnytų taškų intervalo, baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio rungtynių laiko rezultatą.

Beisbolas, amerikietiškas futbolas

120. Lažybose dėl beisbolo, amerikietiško futbolo statymai priimami visam rungtynių laikui (t.y. įskaitant pratęsimus).
121. Jei lažybų pasiūloje nurodytą dieną beisbolo (MLB („Major League Baseball“) – Šiaurės Amerikos beisbolo lyga) varžybos neįvyksta, tai lažybos yra anuliuojamos.
122. Beisbolo (MLB) varžybos, kurios žaidžiamos du kartus tarp tų pačių komandų, lažybų pasiūloje vadinamos „G1“ varžybomis (pirmosios dienos varžybos) ir „G2“ varžybomis (antrosios dienos varžybos) bei abejoms varžyboms yra nurodomas tas pats varžybų pradžios laikas – (pirmų varžybų – G1) pradžios laikas.
123. Lažybose dėl beisbolo (MLB) varžybų lažybų pasiūloje startiniai (pradedantys rungtynes) metikai (pičeriai) nėra nurodomi ir jų pasikeitimai lažyboms neturi įtakos.
124. Lažybose dėl Japonų beisbolo varžybų, lygiųjų atveju lažybos anuliuojamos tik statymams už lažybų baigtis „Nugalėtojas“.

Formulė-1, auto – moto lenktynės

125. Lažybų baigtyje Lenktynių nugalėtojas nugalėtoju pripažįstamas lenktynininkas, užėmęs pirmąją vietą pagal pirminį klasifikacijos protokolą, paskelbtą iš karto po varžybų.
126. Lažybų baigtyje lenktynininko vieta nustatoma pagal lenktynių protokolą.
127. Lažybų baigtyje „Kuris pasirodys geriau“, geriau pasirodęs lenktynininkas laikomas tas, kuris galutinėje klasifikacijoje (pagal pirminį klasifikacijos protokolą, paskelbtą iš karto po varžybų) užėmė aukštesnę vietą. Jeigu abu lenktynininkai nebaigė distancijos, geriau pasirodžiusiu bus laikomas tas, kuris nuvažiavo daugiau ratų. Jeigu abu lenktynininkai iškrito tame pačiame rate, lažybos yra anuliuojamos.
128. Lažybų baigtyje „Atvažiuos – neatvažiuos“ siūloma spėti ar lenktynininkas užbaigs distanciją neiškritęs. Lenktynininkas lažybose laikomas baigusiu lenktynes, jei buvo klasifikuotas.
129. Lažybų baigtyje „Greičiausias ratas“ siūloma spėti, kuris iš lenktynininkų greičiausiai apvažiuos ratą.
130. Lažybų baigtyje „Saugos automobilis“ („Safety Car“) siūloma spėti ar išvažiuos (neišvažiuos) automobilis, stabdantis lenktynes. Šiuo atveju kai kurie lenktynininkai praranda įgyta pranašumą – jei vieną lenktynių dalyvį nuo kito skyrė tam tikras laiko tarpas, ir jie vienas kitą paveja, tačiau po incidento trasoje išvažiavus saugos automobiliui, jie privalo važiuoti vienas paskui kitą be galimybės lenkti, kol saugos automobilis nepasitraukia iš lenktynių trasos. Saugos automobilio išvažiavimas lažyboms įtakos neturi. Tais atvejais, kai saugos automobilis dalyvauja lenktynių starte (pvz., dėl blogų oro sąlygų) ir tada, kai lenktynės pradedamos iš naujo (jei jos buvo sustabdytos), tai nėra laikoma saugos automobilio išvažiavimu šio punkto prasme.
131. Jei lenktynininkas startavo pagrindinėse varžybose (ne kvalifikacijoje), tai lažyboms nebeturi įtakos vėlesnės kliūtys (pvz., lenktynininkas pateko į avariją, sugedo bolidas ar pan.), dėl kurių lenktynininkas nebegalėjo tęsti varžybų.
132. Jei Formulė 1, auto – moto lenktynės sustabdomos ir per 48 val. nepratęsiamos, lažybos anuliuojamos.

Ledo ritulys

133. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl ledo ritulio rungtynių nugalėtojo pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.) neskaitant pratęsimų ir baudinių serijos (Pagrindinis laikas – 60 min. be pratęsimo ir baudinių).
134. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl ledo ritulio rungtynių nugalėtojo pasibaigus visam rungtynių laikui, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką su pratęsimu, tačiau neskaitant baudinių serijos (Visas rungtynių laikas – pagrindinis laikas su pratęsimu).
135. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl ledo ritulio rungtynių nugalėtojo galutiniam rungtynių laikui, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką su pratęsimu ir baudiniu serija (Galutinis rungtynių laikas – pagrindinis laikas su pratęsimu ir baudiniais).
136. Lažybose dėl ledo ritulio varžybų statymai su lažybų baigtimis Pranašumas ir Suminis nustatomi atsižvelgiantį į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.), jei lažybų pasiūloje nenurodoma kitaip.
137. Lažybų baigtys dėl tikslaus rungtynių rezultato, pirmo ir paskutinio rungtynių įvarčio ar dėl to, kad komandos pelnys bent po įvartį ledo ritulio rungtynėse nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.), jei lažybų pasiūloje nenurodoma kitaip.
138. Lažybų baigtys dėl statistinių duomenų (metimai į vartus, baudos minutės, žaidėjų pelnyti įvarčiai, rezultatyvūs perdavimai, rezultatyvumo balai) ledo ritulio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.), jei lažybų pasiūloje nenurodoma kitaip.


Biatlonas, Slidinėjimas, Šuoliai su slidėmis ir Kalnų slidinėjimas

139. Siūloma spėti kuris sportininkas (komanda) pasirodys geriau, užims aukštesnę vietą galutiniame varžybų protokole. Sportininkams (komandoms) pasitraukus iš varžybų skirtingose jų stadijose, nugalėtoju laikomas sportininkas (komanda) įveikęs daugiau varžybų stadijų. Abu sportininkai (komandos) turi startuoti varžybose. Jei kažkuris nepradeda varžybų, visi susiję statymai prilyginami vienetui.

Lažybos dėl SUPERLOTO 5 iš 36 ir SUPERLOTO 7 iš 42 loterijų

140. Jei ties sąvoka nėra nurodyta, kuriai konkrečiai iš loterijų ji yra taikoma, tuomet sąvoka taikoma tiek SUPERLOTO 5 iš 36, tiek SUPERLOTO 7 iš 42 loterijoms. Jei ties sąvoka nurodyta, kuriai konkrečiai iš loterijų ji yra taikoma, tuomet sąvoka taikoma tik tai loterijai, kuri nurodyta:
140.1. Žaidimo mašina – mechaninis prietaisas naudojamas kamuoliukams sudėti, jiems išmaišyti ir išrinkti tiražo laimingus kamuoliukus atsitiktine tvarka.
140.2. Kamuoliukai (taikoma SUPERLOTO 5 iš 36 loterijai) – trisdešimt šešių (36) kamuoliukų komplektas, naudojamas žaidimui. Kamuoliukai yra mėlyni, balti, žali ir raudoni (kiekvienos spalvos po 9) bei sunumeruoti nuo 1 iki 36 imtinai. Kamuoliukų skaičių suma yra 666, baltų kamuoliukų suma yra 45, žalių kamuoliukų suma yra 126, raudonų kamuoliukų suma yra 207 ir mėlynų kamuoliukų suma yra 288.
140.3. Kamuoliukai (taikoma SUPERLOTO 7 iš 42 loterijai) – keturiasdešimt dviejų (42) kamuoliukų komplektas, kuris naudojamas žaidimui. Kamuoliukai yra geltoni ir juodi (po 21 kiekvienos spalvos) bei sunumeruoti nuo 1 iki 42 imtinai. Kamuoliukų skaičių suma yra 903, geltonų kamuoliukų suma yra 451, o juodų kamuoliukų suma yra 452.
140.4. Žaidimo mašinos dėžė (taikoma SUPERLOTO 5 iš 36 loterijai) – žaidimo mašinos dalis, kurioje po pristatymo atsiduria ir yra maišomi, ir iš kurios išrenkami laimingi kamuoliukai.
140.5. Žaidimo mašinos būgnas (taikoma SUPERLOTO 7 iš 42 loterijai) – žaidimo mašinos dalis, kurioje po pristatymo atsiduria ir yra maišomi, ir iš kurios išrenkami laimingi kamuoliukai.
140.6. Cilindrai (taikoma SUPERLOTO 5 iš 36 loterijai) – su žaidimo mašinos dėže sujungtos penkios identiškos dalys, kuriose atsiduria ir iš arti (atskirame kadre) yra pristatomi 5 laimingi kamuoliukai iš 36.
140.7. Lovelis (taikoma SUPERLOTO 7 iš 42 loterijai) – su žaidimo mašinos būgnu sujungta dalis, kurioje atsiduria ir iš arti (atskirame kadre) yra pristatomi 7 laimingi tiražo kamuoliukai.
140.8. Koeficientas – Bendrovės nustatytas skaičius, kurį padauginus iš lošėjo statomos sumos gaunamas laimėjimas.

140.9. Tiražas – vienas žaidimo mašinos veikimo ciklas nuo kamuoliukų patekimo į žaidimo mašiną iki laimingų kamuoliukų išrinkimo atsitiktine tvarka.
140.10. Statymų ratas – laikas, kurio metu priimami statymai.

141. Lažybose dėl loterijų yra vienas statymų ratas vienam tiražui, kurio metu priimami pasiūloje esančių variantų statymai kitam tiražui. Ne statymų rato metu statymai nėra priimami.
142. Statymų ratas vyksta pertraukų tarp tiražų metu ir trunka apie keturias minutes (pasibaigus tiražo transliacijai prasideda kito tiražo statymų ratas, o pasibaigus statymo ratui prasideda to tiražo transliacija).
143. Iš loterijos SUPERLOTO 5 iš 36 žaidimo mašinoje esančių 36 kamuoliukų atsitiktine tvarka į cilindrus patenka 5 kamuoliukai. Tiražas laikomas įvykusiu tik tuo atveju, jei iš mašinos dėžės buvo išrinkti lygiai 5 kamuoliukai, kitais atvejais tiražas yra laikomas neįvykusiu, o visi tokio tiražo statymai yra grąžinami. Laimingų kamuoliukų eiliškumas tiražo rezultate yra fiksuojamas pagal tai, kuriame iš penkių žaidimo mašinos cilindrų atsiduria kamuoliukas, rezultatas yra fiksuojamas iš kairės į dešinę (kairiausias cilindras kadre yra pirmas, dešiniausias – paskutinis). Kokiu eiliškumu buvo užpildyti žaidimo mašinos cilindrai neturi jokios įtakos tiražo rezultatui.
144. Iš loterijos SUPERLOTO 7 iš 42 žaidimo mašinoje esančių 42 kamuoliukų atsitiktine tvarka į lovelį išridenami 7 kamuoliukai. Tiražas laikomas įvykusiu tik tuo atveju, jei iš būgno išridenami ne mažiau nei 7 kamuoliukai. Kitais atvejais tiražas yra laikomas neįvykusiu, o visi tokio tiražo statymai yra grąžinami. Atvejais, kai dėl techninės klaidos iš būgno išridenami daugiau nei 7 kamuoliukai, į rezultatus yra vedami ir užskaitomi tik pirmieji 7 kamuoliukai. Visi kamuoliukai išridenti iš būgno po septintojo kamuoliuko nėra įtraukiami į rezultatą.
145. Lažybų dėl loterijų laimėjimai nustatomi pagal iš anksto Bendrovės pateiktus koeficientus, padauginus juos iš lošėjų statymų rato metu atliktų statymų. Lažybų koeficientai rodomi viso statymų rato metu.
146. Ypatingi atvejai, kuomet tiražas atšaukiamas, lažybos anuliuojamos ir statymo suma grąžinama lošėjui:
146.1. Dėl loterijos vedėjos veiksmų tiražo metu kamuoliukas atsiduria kadre nematomoje vietoje;
146.2. Iki tiražo pradžios nėra paruošiami kamuoliukai, t.y. kamuoliukai nėra sudėti į jiems laikyti skirtą vietą taip, kad vaizdo medžiagoje matytųsi, kad tiraže naudojamas pilnas ir nesumaišytas kamuoliukų komplektas;
146.3. Lošėjo statymas buvo priimtas pasibaigus statymo ratui;
146.4. Tiražą dėl techninių kliūčių (įrangos gedimo, trečiųjų asmenų veiksmų ir pan.) atšaukia loterijų organizatorius ar loterijų tiesioginį vaizdą ryšio priemonėmis perduodanti įmonė;
147. Lažybos dėl loterijų gali būti anuliuotos ir kitais atvejais vadovaujantis bendrosiomis lažybų taisyklėmis.
148. Lošimo tiražo transliacijos metu dingus garsui, ar vedėjai suklydus paskelbiant iškritusių kamuoliukų numerius, lošimo tiražo rezultatai fiksuojami remiantis vaizdo transliacija.
149. Jei dėl techninių kliūčių, atsiradusių lošėjo įrangoje (interneto ryšio problemos, elektros tiekimo sutrikimai, kompiuterio gedimas ir pan.) lošėjas negalėjo pamatyti vaizdo, tačiau tiražo vaizdo įrašas yra archyve, toks tiražas laikomas įvykusiu ir tai nėra pagrindas anuliuoti lažybas.
150. Lažybos dėl loterijų organizuojamos nuotoliniu būdu (nuotolinės lažybos). Organizuojant lažybas dėl loterijų nuotoliniu būdu (nuotolinės lažybos), loterijų tiesioginė transliacija rodoma lošėjo įrangoje (kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje).
151. Statymas nuotoliniu būdu laikomas priimtu nuo to momento, kai Bendrovės tiesioginio ryšio sistema patvirtina statymą.

XIV. BENDROSIOS NUOTOLINIŲ STALO LOŠIMŲ NUOSTATOS

152. Šio skyriaus nuostatos taikomos visoms Reglamente numatytoms nuotolinių stalo lošimų rūšims, jei konkrečioje nuostatoje nenurodyta kitaip.
153. Bendrovės interneto svetainėje organizuojami šie Nuotoliniai stalo lošimai:
    1) Atvirųjų kortų kiniškasis pokeris („Open Face Chinese (OFC) Poker“);
    2) Teksaso pokeris („Texas Hold‘em“);
    3)  Omaha pokeris („Omaha“).

154. Nuotolinis stalo lošimas organizuojamas nuotolinio lošimo įrenginiu. Kortų dalinimą ir jų atsitiktinę seką užtikrina akredituotos laboratorijos sertifikuota programinė įranga (Atsitiktinių skaičių generatorius).

155. Nuotoliniame stalo lošime naudojama 1 kortų kaladė, kurią sudaro 4 rūšių 52 kortos: širdys, būgnai, vynai, kryžiai. Kiekvienos rūšies kortų yra po 13 – nuo dviakės iki tūzo.

156. Pokerio kortų derinys – kortų vertė pagal jų svarbą. Kiekvienas pokerio kortų derinys sudaromas tik iš penkių kortų. Žemiau pateikiami pokerio kortų deriniai nuo žemiausios iki aukščiausios  reikšmės:

 • Aukšta korta („High card“) – aukščiausia korta, kai turimos kortos nesudaro derinio, didesnio arba lygaus Porai („Pair“)

          

 • Pora („Pair“) – dvi vienodos vertės kortos (pvz., du karaliai) ir trys bet kokios kortos

​                  

 • Dvi poros („Two pairs“) – dviejų kortų porų derinys, turinčių tą pačią vertę (pvz., dvi damos ir dvi septynakės) ir viena bet kokia korta

                    

 • Trys vienodos („Three of a kind“) – trijų vienodų verčių kortų derinys (pvz., trys penkakės) ir dvi bet kokios kortos

                  

 • Eilė („Straight“) – penkios iš eilės einančios skirtingų rūšių kortos (pvz., penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė)

                  

Tūzas gali būti skaičiuojamas kaip žemiausia arba kaip aukščiausia korta derinyje. Pereinama eilė negalima (pvz., valetas, dama, karalius, tūzas, dviakė).

 • Rūšis („Flush“) – penkios tos pačios rūšies kortos (pvz., kryžių dama, kryžių devynakė, kryžių šešakė, kryžių keturakė, kryžių dviakė)

                 

 • Pilnas namas („Full house“) – trys tos pačios vertės kortos (pvz., trys karaliai) ir Pora (pvz., dvi dešimtakės)

                  

 • Keturios vienodos („Four of a kind“) – keturios tos pačios vertės kortos (pvz., keturi tūzai) ir viena bet kokia korta

                  

 • Vienos rūšies eilė („Straight flush“) – penkių vienodos rūšies kortų eilė (pvz., širdžių penkakė, širdžių šešakė, širdžių septynakė, širdžių aštuonakė, širdžių devynakė)

                  

Tūzas skaičiuojamas tik kaip žemiausia korta derinyje.

 • Karališkoji rūšis („Royal flush“) – tos pačios rūšies tūzas, karalius, dama, valetas ir dešimtakė

               

156.1. Kortos pagal vertę pradedant nuo silpniausios išsidėsčiusios taip: dviakė, triakė, keturakė, penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė, dešimtakė, valetas, dama, karalius, tūzas. Tūzas gali būti didžiausią ir mažiausią vertę turinti korta, atsižvelgiant į kortų derinį.

156.2. Jei keli lošėjai surenka vienodos vertės kortų derinius (pvz. du valetai), laimi tas, kuris turi didesnės vertės Lemiančią kortą („Kicker“). Jei keli lošėjai turi visiškai vienodą kortų derinį ir Lemiančias kortas („Kicker“), skelbiamos lygiosios ir vyksta Banko dalybos.

156.3. Jei keli lošėjai turi derinį Eilė ("Straight"), laimi tas derinys, kurio kortos turi didesnę vertę. Jei abu derinius sudaro tapačios kortos, skelbiamos lygiosios ir vyksta Banko dalybos.

156.4. Jei keli lošėjai turi po derinį Rūšis („Flush“) arba derinį Vienos rūšies eilė („Straight flush“), laimi tas derinys, kuris sudarytas iš didesnę vertę turinčių kortų. Jei abu deriniai sudaryti iš vienodą vertę turinčių kortų, skelbiamos lygiosios ir vyksta Banko dalybos.

157. Lemianti(-čios) korta(-os) („Kicker“) – aukščiausia(-ios) korta(-os), patenkanti(-čios) į penkių kortų derinį, kuri(-ios) lemia laimėjimą, jei keli lošėjai turi vienodus kortų derinius, išskyrus tuos, kurie susideda iš penkių kortų.

158. Dalintojas („Dealer“) – ženklu „D“ pažymėtas lošėjas, dalyvaujantis nuotoliniame stalo lošime. Šis ženklas nurodo, kokia eilės tvarka bus dalinamos kortos ir atliekami statymai: pagal laikrodžio rodyklę pradedant nuo lošėjo, esančio pirmuoju Dalintojo kairėje.

159. Bankas – visų tame pačiame nuotoliniame stalo lošime dalyvaujančių lošėjų atliktų statymų suma. Banką laimi lošėjas, turintis aukščiausią penkių kortų derinį. Bankas netaikomas lošiant Atvirųjų kortų kiniškąjį pokerį.
160. Banko dalybos - jei nei vienas lošėjas neturi pranašumo (yra lygiosios), Bankas dalinamas lygiomis dalimis. Jei Banke esančios sumos lygiomis dalimis padalinti neįmanoma, didesnė dalis atitenka pirmajam lošėjui, esančiam Dalintojo kairėje.

161. Atskiras bankas – tai bankas, kai lošime dalyvaujantys trys ir daugiau lošėjų rizikuoja visais savo turimais žetonais („All-in“). Jei vienas lošėjas turi mažiau už likusius lošime dalyvaujančius lošėjus, iš kiekvieno lošėjo jis gali laimėti tik tokią žetonų sumą, kurią turėjo Padalinimo pradžioje. Likę lošėjai (kurie turėjo daugiau žetonų) varžysis toliau dėl Atskiro banko.

Pavyzdžiui, lošėjas A rizikuoja 10 EUR, lošėjas B rizikuoja 15 EUR, o lošėjas C rizikuoja 20 EUR. Galiausiai Banką laimi lošėjas A, o Atskirą banką - lošėjas B. Lošėjas A rizikavo 10 EUR ir iš kiekvieno lošėjo gali laimėti tik po tokią žetonų sumą, kuria rizikavo, t. y. iš viso 30 EUR. Lošėjas B laimi iš lošėjo C tik tiek, kiek jam liko išmokėjus laimėjimą lošėjui A, t. y. – 5 EUR. Lošėjas C pralaimėjo lošėjui A 10 EUR ir lošėjui B - 5 EUR.

162. Prizinis fondas – visų tame pačiame nuotolinio stalo lošimo turnyre dalyvaujančių lošėjų atliktų Įpirkų suma.

163. Įpirka („Buy in“) – virtualių lošimo vertinių žetonų suma, kurią lošėjas, norintis dalyvauti nuotoliniame stalo lošime, įmoka iš savo Lošėjo lošimų sąskaitos ir, kuri yra nurodyta prie kiekvieno nuotolinio lošimo stalo.

164. Rinkliava („Rake“) – Įpirkos ar Banko dalis, atitenkanti Bendrovei:

164.1. Rinkliavos dydis nustatomas atskiru Bendrovės generalinio direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu ir yra viešai skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje.

164.2. Lošiant virtualiais vertiniais žetonais, Rinkliava yra skaičiuojama tik nuo lošėjo laimėtos sumos. Galutinis rinkliavos už dalyvavimą organizuojamame lošime dydis suskaičiuojamas pasibaigus vienai lošimo partijai.

164.3. Turnyruose rinkliava yra įskaičiuojama į lošėjo įmokamą Įpirkos arba papildomo įsipirkimo sumą, o jos dydis prie kiekvieno lošimo stalo esančioje informacinėje lentelėje.

164.4. Pasikeitus rinkliavos struktūrai, lošėjai informuojami atskiru pranešimu. Jau vykstančių lošimų rinkliavos struktūra nekeičiama.

165. Virtualus lošimo vertinis žetonas – žetonas, kurio vertė eurais nurodyta ant paties žetono. Skirtingos vertės žetonai skiriasi spalva arba ant jų nurodyta ženkline verte.

166. Virtualus turnyrinis žetonas – žetonas, neturintis piniginės vertės ir naudojamas lošiant turnyruose. Kiekvienas turnyre dalyvaujantis lošėjas įmoka vienodą Įpirką į turnyrą ir gauna turnyro sąlygose nurodytą turnyrinių žetonų (Atvirųjų kortų kiniškame pokeryje – taškų) sumą.

167. Partija/Padalinimas („Hand“) – lošimo dalis, kurią sudaro kortų padalinimas, keturi Statymų ratai, Bendrųjų kortų atvertimas ir Banko laimėjimas.

168. Bendrosios kortos – atsitiktinių skaičių generatoriaus ant stalo atverčiamos kortos, su kuriomis lošime dalyvaujantys lošėjai sudaro savo kortų derinius.

 • Pirmos trys bendrosios kortos („Flop“) - atverčiamos po to, kai visi lošime dalyvaujantys lošėjai gauna po dvi kortas bei baigiasi pirmasis Statymų ratas. Po „Flop“ kortų atvertimo prasideda antrasis Statymų ratas.
 • Ketvirtoji bendroji korta („Turn“) - atverčiama pasibaigus antrajam Statymų ratui. Po „Turn“ kortos atvertimo prasideda trečiasis Statymų ratas.
 • Penktoji bendroji korta („River“) - atverčiama pasibaigus trečiajam statymų ratui. Po „River“ kortos atvertimo prasideda ketvirtasis Statymų ratas.

169. Statymų ratas – tai lošimo etapas, kurio metu visi lošime dalyvaujantys lošėjai vienas po kito (pradedant nuo lošėjo, esančio Dalintojo kairėje) laikrodžio rodyklės kryptimi atlieka statymus. Lošėjui paspaudus mygtuką „Fold“, t. y. atsisakius dalyvauti Partijoje ("Hand"), lošėjo kortos surenkamos ir jo surinktų kortų derinys kitiems lošėjams nerodomas. Naujas statymų ratas prasideda po pasikeitimų lošimų eigoje, t. y. prieš/po Bendrųjų kortų atvertimo.

170. Priverstiniai statymai („Blinds“):

 • Mažasis priverstinis statymas („Small blind“) – privalomas nustatyto dydžio statymas, kurį atlieka pirmasis lošėjas, esantis Dalintojo kairėje. Mažasis priverstinis statymas netaikomas lošiant Atvirųjų kortų kiniškąjį pokerį.
 • Didysis priverstinis statymas („Big blind“) – privalomas nustatyto dydžio statymas, kurį atlieka pirmasis lošėjas, esantis lošėjo, atlikusio Mažąjį priverstinį statymą, kairėje. Didysis priverstinis statymas netaikomas lošiant Atvirųjų kortų kiniškąjį pokerį.

171. Papildomas statymas („Straddle“) – neprivalomas statymas, lygus dvigubam Didžiajam privalomajam statymui, kurį gali atlikti tik lošėjas, esantis Didįjį privalomąjį statymą atlikusio lošėjo kairėje. Papildomas statymas („Straddle“) netaikomas lošiant Atvirųjų kortų kiniškąjį pokerį.

172. Privalomasis statymas („Ante“) – papildomas privalomas nustatyto dydžio statymas, atliekamas prieš kortų padalinimą. Šį statymą privalo atlikti visi lošime dalyvaujantys lošėjai. Šis statymas taikomas tik specialiai pažymėtuose lošimuose (lošimo staluose) ir turnyruose.

173. Statyti viską („All in“) – lošėjo statymas, kai lošėjas pastato visus savo likusius žetonus ir nebedalyvauja tolimesniuose lošimo Statymų ratuose.

174. Paslėpti kortas („Muck“) – tai lošėjui suteikiama galimybė nerodyti kitiems lošėjams savo turimo pokerio kortų derinio prieš/po Banko dalybų.

175. Papildomos bendrosios kortos („Run it twice“) - Teksaso pokeryje („Texas Hold‘em“) ir Omaha pokeryje („Omaha“) suteikiama galimybė vienos Partijos („Hand“) metu dviems lošėjams dėl Banko laimėjimo varžytis du kartus, atverčiant papildomas Bendrąsias „Flop“, „Turn“ ir „River“ kortas ir suteikiant lošėjams galimybę turėti po du kortų derinius vienos Partijos metu.

175.1. Papildomų bendrųjų kortų atvertimas įmanomas tik esant šioms sąlygoms: 1) vienas iš lošėjų yra atlikęs „All in“ statymą; 2) antrasis lošėjas yra atsakęs („Call“) į lošėjo „All in“ statymą; 3) abu lošime likę lošėjai sutinka su Papildomų bendrųjų kortų („Run it twice“) atvertimu.

175.2. Galimi trys Papildomų bendrųjų kortų („Run it twice“) atvertimo variantai:

a) Prieš „Flop“ Bendrųjų kortų atvertimą. Išpildžius Papildomų bendrųjų kortų („Run it twice“) sąlygas prieš „Flop“ Bendrųjų kortų atvertimą, iš viso ant stalo yra atverčiama 10 (dešimt) kortų, t. y. 3 „Flop“ Bendrosios kortos ir 3 „Flop“ Papildomos bendrosios kortos, 1 „Turn“ Bendroji korta ir 1 „Turn“ Papildoma bendroji korta bei 1 „River“ Bendroji korta ir 1 „River“ Papildoma bendroji korta.

b) Prieš „Turn“ Bendrosios kortos atvertimą. Išpildžius Papildomų bendrųjų kortų („Run it twice“) sąlygas prieš „Turn“ Bendrosios kortos atvertimą, iš viso ant stalo yra atverčiamos 7 (septynios) kortos, t. y. 3 „Flop“ Bendrosios kortos, 1 „Turn“ Bendroji korta ir 1 „Turn“ Papildoma bendroji korta bei 1 „River“ Bendroji korta ir 1 „River“ Papildoma bendroji korta.

c) Prieš „River“ Bendrosios kortos atvertimą. Išpildžius Papildomų bendrųjų kortų („Run it twice“) sąlygas prieš „River“ Bendrosios kortos atvertimą, iš viso ant stalo yra atverčiamos 6 kortos (3 „Flop“ Bendrosios kortos, 1 „Turn“ Bendroji korta bei 1 „River“ Bendroji korta ir 1 „River“ Papildoma bendroji korta.

175.3. Pasinaudojus Papildomų bendrųjų kortų („Run it twice“) galimybe, Partijos laimėtojai nustatomi tokia tvarka:

a) Pirmąją pusę Banke esančios sumos laimi lošėjas, surinkęs aukštesnį pokerio kortų derinį iš bendrųjų kortų.

b) Antrąją pusę Banke esančios sumos laimi lošėjas, surinkęs aukštesnį pokerio kortų derinį iš papildomų bendrųjų kortų.

c) Jei nei vienu, nei kitu atveju nėra nustatomas laimėtojas, t. y. abu lošėjai turi vienodus kortų derinius, vyksta Banko dalybos.

175.4. "Run it twice" galimybė nėra privaloma ir galioja tik specialiai pažymėtuose lošimuose (lošimo staluose).

„Run it twice“ pavyzdys.

Tarkime: Lošėjas A ir lošėjas B įvykdo papildomų bendrųjų kortų sąlygas nurodytas Reglamento 175.1. punkte prieš „Turn“ bendrųjų kortų atvertimą.

Lošėjui A padalintos kortos - tūzas ir valetas. Lošėjui B padalintos kortos – karalius ir dama. Atverčiamos 3 „Flop“ bendrosios kortos (valetas, dešimtakė ir penkakė), atverčiama 1 „Turn“ bendroji korta (keturakė), atverčiama 1 „Turn“ papildoma bendroji korta (dama), atverčiama 1 „River“ bendroji korta (septynakė) ir atverčiama 1 „River“ papildoma bendroji korta (devynakė).

Pirmąją pusę banke esančios sumos laimi Lošėjas A, kadangi jo turimas kortų derinys iš bendrųjų kortų sudaro vienos poros derinį: du valetai, tūzas, dešimtakė ir septynakė. Tuo tarpu Lošėjo B turimas kortų derinys iš bendrųjų kortų sudaro derinį - Aukšta korta karalius: karalius, dama, valetas, dešimtakė ir septynakė.

Antrąją pusę banke esančios sumos laimi Lošėjas B, kadangi jo turimas kortų derinys iš papildomų bendrųjų kortų sudaro eilės derinį: karalius, dama, valetas, dešimtakė, devynakė. Tuo tarpu Lošėjo A turimas kortų derinys iš papildomų bendrųjų kortų sudaro vienos poros derinį: du valetai, tūzas, dama, dešimtakė.

176. Ryšio trikdžių ir atjungimų politika:

176.1. Bendrovė nėra atsakinga už lošėjo techninius bei ryšio įrangos sutrikimus.

176.2. Įvykus Reglamento 176.1 punkte nurodytiems trikdžiams, Bendrovė suteikia 60 sekundžių laiko terminą prisijungti prie Bendrovės kompiuterinio tinklo ir tęsti pradėtus lošimus. Jei per suteiktą terminą lošėjas nespėja prisijungti prie Bendrovės kompiuterinio tinklo, jis netenka už dalyvavimą lošime įmokėtos sumos (Įpirkos).

176.3. Trikdžiams atsiradus dėl Bendrovės kompiuterinio tinklo trikdžių, atlikti statymai yra anuliuojami ir lošėjams į jų Lošėjo lošimų sąskaitas grąžinamos visos įmokėtos sumos.

177. Neetiško žaidimo politika:

177.1. Visi nuotoliniai stalo lošimai nėra komandinio pobūdžio lošimai. Bet kokie veiksmai, įskaitant, bet neapsiribojant, dalyvavimą pokalbio kambariuose, siekiant padėti kitam lošėjui laimėti ir taip įgauti pranašumą prieš kitus lošėjus, yra draudžiami.

177.2. Kortų atskleidimas ar tyčinis pralaimėjimas yra laikomas sukčiavimu.

177.3. Bendrovė, turėdama pagrįstų įtarimų, kad lošėjas sukčiauja, atlieka veiksmus, nurodytus Reglamento 30-32 ir 13 punktuose.

178. Neleistini veiksmai ir programos:

178.1. Susitarimas. Bet koks susitarimas tarp lošėjų atskleidžiant turimas kortas ir/ar jų derinį, ar bet koks kitas susitarimas, dėl kurio būtų įgytas pranašumas prieš kitus lošėjus yra draudžiamas.

178.2. Išorinės pagalbinės sistemos. Bendrovės organizuojamuose nuotoliniuose stalo lošimuose draudžiama naudoti bet kokio tipo programas, kurios skirtos įgauti nesąžiningą pranašumą prieš kitus lošėjus.

178.3. Automatiniai lošėjai (botai). Bet koks dirbtinio intelekto naudojimas, įskaitant, bet neapsiribojant „robotais“, yra griežtai draudžiamas, Visi lošėjo veiksmai susiję su Bendrovės organizuojamais nuotoliniais stalo lošimais turi būti  atliekami asmeniškai lošėjo, naudojant Lošėjo sąskaitą.

178.4. Tikslingas pralošimas („Chip dumping“). Tikslingas pinigų ir/ar virtualių žetonų pralošimas oponentui siekiant išgryninti nelegaliai gautas pajamas yra draudžiamas.

178.5. Bendrovė, turėdama pagrįstų įtarimų, kad lošėjas sukčiauja, atlieka veiksmus, nurodytus Reglamento 30-32 ir 13 punktuose.

XV. ATSKIROS NUOTOLINIŲ STALO LOŠIMŲ RŪŠYS

179. Jei šio skyriaus nuotolinių stalo lošimų organizavimo nuostatos prieštarauja bendrosios dalies nuostatoms, taikomos šiame skyriuje nurodytos specialiosios nuotolinių stalo lošimų organizavimo nuostatos.

Atvirųjų kortų kiniškas pokeris („Open Face Chinese (OFC) Poker“)

180. Atvirųjų kortų kiniškas (toliau - AKK) pokeris (Open Face Chinese (OFC) Poker) - 13 (trylikos) kortų nuotolinis stalo lošimas, leidžiantis vienu metu lošti 2-4 lošėjams ir lošiamas setais bei turintis tris eiles kortų (viršutinė (3 kortos), vidurinė (5 kortos) ir apatinė (5 kortos)). Lošime naudojami tie patys Pokerio kortų deriniai, nurodyti Reglamento 156 punkte. AKK pokerio Partijos arba Padalinimo („Hand“) metu kortos dėliojamos trijų eilių principų ir lošimo taisyklės priklauso nuo pasirinkto AKK pokerio lošimo tipo:

180.1. „Klasikinis AKK“ pokerio lošimas. Kiekvienam lošėjui iš karto padalinama po 5 (penkias) kortas ir vėliau po 1 (vieną) tol, kol kiekvienas lošėjas bus gavęs 13 (trylika) kortų. Kortos dėliojamos trijų eilių principu: apatinė eilė turi būti didesnės vertės nei vidurinė eilė, vidurinė eilė turi būti didesnės vertės nei viršutinė eilė.

180.2. „AKK Pineapple“ pokerio lošimas. Kiekvienam lošėjui iš karto padalinama po 5 (penkias) kortas ir vėliau po 3 (tris) kortas, iš kurių turi būti atmetama po 1 (vieną) kortą tol, kol kiekvienas lošėjas bus gavęs 13 kortų. Kortos dėliojamos trijų eilių principu: apatinė eilė turi būti didesnės vertės nei vidurinė eilė, vidurinė eilė turi būti didesnės vertės nei viršutinė eilė.

180.3. „AKK Pineapple 2-7“ pokerio lošimas. Kiekvienam lošėjui iš karto padalinama po 5 (penkias) kortas ir sekančius keturis kartus – po 3 (tris) kortas, iš kurių turi būti atmetama po 1 (vieną) kortą. Kortos dėliojamos trijų eilių principu: apatinė eilė turi būti didesnės vertės nei viršutinė eilė, viršutinė eilė turi būti s didesnės vertės nei vidurinė eilė, vidurinė eilė negali turėti didesnės vertės derinio nei „Aukšta korta - 10“.

180.4. Progresinis „AKK Pineapple“ pokerio lošimas. Kiekvienam lošėjui iš karto padalinama po 5 (penkias) kortas ir vėliau po 3 (tris) kortas, iš kurių turi būti atmetama po 1 (vieną) kortą, iki tol, kol kiekvienas lošėjas bus gavęs 13 kortų. Kortos dėliojamos trijų eilių principu: apatinė eilė turi būti didesnės vertės nei vidurinė eilė, vidurinė eilė turi būti didesnės vertės nei viršutinė eilė.

180.5. „AKK Turbo“ pokerio lošimas. Kiekvienam lošėjui iš karto padalinama po 5 (penkias) kortas ir vėliau po 4 (keturias) kortas tol, kol kiekvienas lošėjas bus gavęs 13 kortų. Kortos dėliojamos trijų eilių principu: apatinė eilė turi būti didesnės vertės nei vidurinė eilė, vidurinė eilė turi būti didesnės vertės nei viršutinė eilė.

181. Premijinis kortų padalinimas „Fantasy land“ – vienu metu gaunamos 14 ir daugiau kortų, kurias lošėjas gali sudėti į atvirųjų kortų kiniško pokerio eiles per vieną ėjimą. Premijinio kortų padalinimo „Fantasy land“ atrankiniai reikalavimai:

181.1. Klasikiniame, „Pineaple“ ir „Turbo“ AKK pokerio lošimuose viršutinėje eilėje surenkama damų poros arba aukštesnis derinys. Sekančioje Partijoje arba Padalinime („Hand“) lošėjas iš karto gauna 14 kortų ir jas gali sudėti vienu ėjimu.

181.2. „2-7 Pineapple“ AKK pokerio lošime viršutinėje eilėje surenkamas karalių poros arba aukštesnis derinys, ir/arba 2, 3, 4, 5, 7 kortų derinys vidurinėje dalyje. Jei surenkamas karalių poros derinys viršutinėje dalyje arba aukštesnės vertės derinys viršutinėje dalyje ir  2, 3, 4, 5, 7 derinys vidurinėje dalyje, lošėjas sekančioje Partijoje arba Padalinime („Hand“) gauna 14 kortų. Jei surenkami abu aukščiau paminėti deriniai vienu metu, sekančioje Partijoje arba Padalinime („Hand“)  gaunama 15 kortų.

181.3. Progresiniame „AKK Pineapple“ pokerio lošime sekančioje Partijoje arba Padalinime („Hand“)  gaunamų kortų kiekis priklauso nuo viršutinėje eilėje surinkto derinio stiprumo:

181.3.1. Surinkus damų poros derinį, gaunama 14 kortų.

181.3.2. Surinkus karalių poros derinį, gaunama 15 kortų.

181.3.3. Surinkus tūzų poros derinį, gaunama 16 kortų.

181.3.4. Surinkus bet kokį trijų vienodų kortų („Three of the kind“) derinį, gaunama 17 kortų.

182. Neteisingai sudėliotos eilutės („Invalid hand“) – AKK pokerio lošimo partijos arba padalinimo („Hand“) rezultatas, kai lošėjas nesilaikė Reglamento 180 punkte nustatytų taisyklių. Neteisingai sudėliota eilutė reiškia, kad esant šiam rezultatui, nei vienas kitas to paties padalinimo metu teisingai eilutėse sudėliotas kortų derinys lošime nedalyvaus ir lošėjas taškų šio padalinimo metu negaus. Neteisingai sudėliotos eilutės atveju, Lošėjas pralaimi minimaliai 6 taškus ir papildomus taškus („Royalties“) kiekvienam lošime dalyvaujančiam lošėjui, jeigu kiti lošėjai surinko Reglamento 185  punkte nurodytus derinius.

183. Kiekvienam lošimo stalui yra numatytas minimalus ir maksimalus statymas, ši informacija nurodyta prie kiekvieno lošimo stalo esančioje informacinėje lentelėje bei atvaizduojama vizualinėmis priemonėmis.

184. Taškai („Points“) – lošimo eigoje lošėjui suteikiama po vieną tašką už vienoje eilutėje surinktą aukštesnį pokerio kortų derinį nei kito lošėjo. Jei vienas lošėjas surenka aukštesnius pokerio derinius visose trijose eilutėse už kitą lošėją, jam papildomai skiriami 3 taškai.

185. Papildomi taškai („Royalties“) – lošimo eigoje lošėjui suteikiami taškai už vienoje eilutėje surinktą atitinkamą Pokerio kortų derinį:

Eilutė

Derinys

Papildomi taškai („Royalties“)

Apatinė eilutė („Bottom row“)

        Eilė

+2

         Rūšis

+4

        Pilnas namas

+6

         Keturios vienodos

+10

        Vienos rūšies eilė

+15

        Karališkoji eilė

+25

Vidurinė eilutė („Middle row“)

        Trys vienodos

+2

         Eilė

+4

        Rūšis

+8

        Pilnas namas

+12

         Keturios vienodos

+20

         Vienos rūšies eilė

+30

        Karališkoji eilė

+50

Viršutinė eilutė („Top row“)

   Pora - 6 ir 6

+1

   Pora - 7 ir 7

+2

   Pora - 8 ir 8

+3

   Pora - 9 ir 9

+4

   Pora - 10 ir 10

+5

  Pora - valetas ir valetas

+6

  Pora - dama ir dama

+7

   Pora - karalius ir karalius

+8

   Pora - tūzas ir tūzas

+9

     Trys vienodos - 2, 2 ir 2

+10

     Trys vienodos - 3, 3 ir 3

+11

     Trys vienodos - 4, 4 ir 4

+12

     Trys vienodos - 5, 5 ir 5

+13

     Trys vienodos - 6, 6 ir 6

+14

    Trys vienodos - 7, 7 ir 7

+15

     Trys vienodos - 8, 8 ir 8

+16

    Trys vienodos - 9, 9 ir 9

+17

    Trys vienodos - 10, 10 ir 10

+18

    Trys vienodos - valetas, valetas ir valetas

+19

    Trys vienodos - dama, dama ir dama

+20

     Trys vienodos - karalius, karalius ir karalius.

+21

     Trys vienodos - tūzas, tūzas ir tūzas

+22

Vidurinė eilutė (tik „Pineapple 2-7 žaidimui)

 Aukšta korta - 9

+1

 Aukšta korta - 8

+2

 Aukšta korta - 7

+4

        Derinys - 2, 3, 4, 5 ir 7

+8

 

Taškų skaičiavimo pavyzdys.

Jeigu Lošėjas pasirinkęs nuotolinio lošimo stalą, kuriame nustatyta statoma suma yra lygi €1, tai reiškia, jog 1 Lošėjo laimėtas taškas yra lygus €1.

Lošėjas gauna po 1 tašką už kiekvieną padalinimo („Hand“) metu laimėtą eilutę.

Jeigu lošėjas padalinimo metu prieš varžovą laimi visose trijose eilutėse, laimėjęs lošėjas papildomai gauna 3 taškus, o iš pralaimėjusio lošėjo yra papildomai atimami 3 taškai.

Tarkime: Lošėjas A viršutinėje eilutėje turi aukštą kortą tuzą, vidurinėje eilėje turi karalių porą, o apatinėje eilutėje turi dvi poras. Lošėjas B viršutinėje eilutėje turi aukštą kortą damą, vidurinėje eilėje turi aukštą kortą karalių, o apatinėje eilutėje turi vieną porą. Tokiu atveju, padalinimo („Hand“) rezultatas bus sekantis: Lošėjas A laimi viršutinėje eilutėje ir gauna 1 tašką, Lošėjas A laimi vidurinėje eilutėje ir gauna 1 tašką bei Lošėjas A laimi apatinėje eilutėje ir gauna 1 tašką. Šiuo atveju, padalinimą („Hand“) laimėjo Lošėjas A ir surinko 3 taškus bei laimėjo €3. Lošėjas B padalinimą („Hand“) pralaimėjo ir prarado 3 taškus bei pralaimėjo €3. Kadangi lošėjas A laimėjo prieš lošėją B visose trijose eilutėse, jam papildomai skiriami 3 taškai. Tad šio padalinimo metu lošėjas A iš viso laimėjo 6 taškus, o lošėjas B pralaimėjo 6 taškus.

Teksaso pokeris („Texas Hold‘em“)

186. Teksaso pokeris („Texas Hold‘em“) – kortų lošimas, priskiriamas nuotoliniams stalo lošimams, kurio tikslas – surinkti didžiausios galimos vertės penkių kortų derinį iš septynių kortų (dviejų „savų“ ir penkių bendrų), kurio vertė būtų didesnė nei kitų lošėjų kortų derinių vertė. Teksaso pokeris lošiamas be limito („No-limit“), t. y.  lošėjas gali didinti statymą („Raise“) neribota suma.

187. Prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, statymus privalo atlikti du Dalintojo kairėje sėdintys lošėjai. Pirmasis lošėjas stato Mažąjį priverstinį („Small Blind“) statymą, antrasis stato Didįjį priverstinį („Big Blind“) statymą. Jei lošimo sąlygose numatyti Privalomieji („Ante“) statymai, visi lošėjai juos atlieka prieš Mažajį ir Didįjį priverstinius statymus.

188. Apie Mažojo priverstinio („Small Blind“), Didžiojo priverstinio („Big Blind“) ir Privalomojo („Ante“) statymų dydžius lošėjai informuojami vizualinėmis priemonėmis kiekvieno lošimo stalo informacinėje lentoje.

189. Po Priverstinių („Small blind“ ir „Big blind“) statymų atlikimo, kiekvienam lošėjui išdalinama po dvi kortas.

190. Lošėjas, esantis Didįjį priverstinį statymą atlikusio lošėjo kairėje, pradeda pirmąjį Statymų ratą ir gali atlikti vieną iš šių veiksmų:
190.1. Statyti/atsakyti („Call“) – atlikti statymą, lygų Didžiajam priverstiniam statymui („Big blind“);

190.2. Didinti („Raise“) – atlikti statymą, didesnį už Didįjį priverstinį statymą („Big blind“);

190.3. Dvigubinti („Straddle“) - atlikti statymą, lygų dvigubam Didžiajam privalomajam statymui („Big blind“).

190.4. Praleisti („Check“) – praleisti statymą. Pirmajame Statymo rate šią galimybę turi tik Didįjį privalomąjį statymą atlikęs lošėjas.

190.5. Atsisakyti („Fold“) – nusimesti kortas ir nebedalyvauti lošimo Partijoje.

191. Sekantys lošėjai gali atlikti vieną iš šių veiksmų:

191.1. Statyti/atsakyti („Call“) – atlikti statymą, lygų prieš tai kito lošėjo atliktam statymui;

191.2. Statyti („Bet“) – atlikti statymą, lygų arba didesnį už Didįjį privalomąjį statymą;

191.3. Didinti („Raise“) – atlikti statymą, didesnį už prieš tai atliktą kito lošėjo statymą;

191.3. Praleisti („Check“) – praleisti statymą;

191.4. Atsisakyti („Fold“) – nusimesti kortas ir nebedalyvauti lošimo Partijoje.

Pirmasis Statymų ratas pasibaigia išsilyginus visų lošime likusių lošėjų atliktiems statymams.

192. Atsitiktinių skaičių generatorius atverčia tris Bendrąsias kortas („Flop“) lošimo stalo viduryje. Šias kortas gali naudoti visi lošėjai sudarydami savo kortų derinius. Po „Flop“ kortų atvertimo vyksta antrasis Statymų ratas, kuris, kaip ir likusieji Statymų ratai, prasideda nuo lošėjo, atlikusio Mažąjį priverstinį statymą, o lošėjai gali atlikti vieną iš Reglamento 191 punkte nurodytų veiksmų.

193. Pasibaigus antrajam Statymų ratui, atverčiama ketvirtoji Bendroji korta „Turn“. Vyksta trečiasis Statymų ratas. Galiausiai atverčiama penkta Bendroji korta („River“) ir vyksta paskutinis (ketvirtasis) Statymų ratas.

194. Po „Flop“ ir po „Turn“ kortų atvertimo lošėjai gali pasinaudoti papildomų Bendrųjų kortų atvertimo „Run it twice“ galimybe.

195. Kai statymai baigti, lošime likusių lošėjų kortos yra atverčiamos. Banką laimi lošėjas, turintis aukščiausią 5 (penkių) kortų derinį. Jei yra lygiosios, vyksta Banko dalybos.

Omaha pokeris („Omaha“)

196. Omaha pokeris  („Omaha“) - kortų lošimas, priskiriamas nuotoliniams stalo lošimams, kurio tikslas –  surinkti didžiausios galimos vertės penkių kortų derinį. Omaha pokeriui taikomos tos pačios lošimo taisyklės ir eiga, kaip ir Teksaso („Texas Hold‘em“) pokeryje, tačiau skirtingai nei Teksaso pokeryje, lošėjams yra padalinama ne po dvi, o po keturias kortas. Sudarydamas savo kortų derinį lošėjas gali panaudoti tik dvi „savąsias“ kortas ir tris Bendrąsias kortas.

197. Omaha pokeris gali būti lošiamas dviem būdais: Banko limito („Pot-limit“) ir be limito („No-limit“). Lošiant Banko limito Omaha pokerį, lošėjas gali didinti statymą („Raise“) ne didesne suma, nei yra sukaupta Banke. Lošiant Omaha pokerį be limito („No-limit“), lošėjas gali didinti statymą („Raise“) neribota suma.

XVI. NUOTOLINIŲ STALO LOŠIMŲ TURNYRAI (TAISYKLĖS TAIKOMOS VISŲ POKERIO RŪŠIŲ TURNYRAMS)

198. Bendrosios turnyrų taisyklės:

198.1. Bendrovė savo nuožiūra gali organizuoti visų rūšių nuotolinio pokerio lošimų turnyrus, kurie  nurodyti Reglamento 199 punkte.

198.2. Bendrovė pasilieka teisę nukelti arba atšaukti organizuojamą turnyrą. Atšaukimo atveju lošėjams grąžinamos visos į turnyrą įmokėtos Įpirkos.

198.3. Prie kiekvieno lošimo stalo esančioje informacinėje lentelėje pateikiama visa informacija apie konkretų turnyrą: taškų struktūra, Įmokos dydis, turnyro pradžios data ir laikas, Rinkliavos dydis, pertraukos.

198.4. Turnyro pradžios metu atsitiktinių skaičių generatoriaus pagalba nustatomos lošėjams skiriamos kėdės (pozicijos) prie nuotolinio stalo lošimo.

198.5. Prie kiekvieno lošimo stalo esančioje informacinėje lentelėje pateiktose taisyklėse gali būti nurodoma, kad leidžiami išsiregistravimai iš turnyro jam dar neprasidėjus.

198.6. Pakartotinis įsipirkimas („Re-entry“) – lošėjui suteikiama galimybė sugrįžti į turnyrą iš jo iškritus. Bendrovė gali leisti Pakartotinius įsipirkimus, apie tai iš anksto pranešant konkretaus turnyro sąlygose ir prie kiekvieno lošimo stalo esančioje informacinėje lentelėje. Prasidėjusių turnyrų taisyklės nekeičiamos.

198.7. Papildomas įsipirkimas („Re-buy“) – lošėjui suteikiama galimybė papildomai įsigyti Virtualių turnyrinių žetonų. Bendrovė gali leisti Papildomus įsipirkimus, apie tai iš anksto pranešdama konkretaus turnyro sąlygose ir prie kiekvieno lošimo stalo esančioje informacinėje lentelėje.

199. Turnyrų tipai:

199.1. Nuolatinis turnyras („Sit & Go“) – turnyras, kuris turi nustatytą jame dalyvaujančių lošėjų skaičių ir neturi iš anksto nustatyto turnyro pradžios laiko. Šie turnyrai prasideda pasiekus maksimalų žaidėjų skaičių ir vyksta nuolatos (t. y., pasibaigus vienam „Sit & Go“ turnyrui, kitas turnyras prasidės vos tik pasiekus maksimalų užsiregistravusių lošėjų skaičių).

199.2. Reguliarus turnyras („Multi table tournament“ arba „MTT“) – turnyras, kuris visada turi nustatytą ir iš anksto žinomą pradžios laiką ir dažniausiai neturi nustatyto maksimalaus lošėjų skaičiaus:

199.2.1. Jeigu turnyro sąlygose nenurodyta kitaip, galimi įsipirkimai į jau vykstantį „MTT“ turnyrą.
199.2.2. Viename „MTT“ turnyre lošėjas gali dalyvauti tik vieną kartą jam vykstant, jeigu konkretaus turnyro sąlygose nenurodyta kitaip.

199.2.3. Atrankiniuose „MTT“ turnyruose, kuriuose lošiama dėl tolimesnio patekimo į sekančius atrankinius turnyrus, išsiregistravimai neleidžiami.

199.3. Tradicinis turnyras „Freezeout“ – šio tipo turnyre visi lošėjai pradeda lošimą turėdami vienodą žetonų skaičių, o papildomi įsipirkimai yra neleidžiami. Turnyras tęsiamas tol, kol vienas lošėjas laimi visus žetonus iš kitų lošėjų.

199.4. Atrankinis turnyras („Satellite“) – turnyras, kuriame lošėjai gali laimėti teisę dalyvauti Reguliariame turnyre.

199.5. Garantuoto prizinio fondo turnyras („Guaranteed“) – tai turnyras, kuriame Bendrovė garantuoja turnyro sąlygose nurodytą prizinį fondą.

199.6. Laisvasis turnyras („Freeroll“) – turnyras, nereikalaujantis išankstinės lošėjo  įpirkos. Tačiau pagal kiekvieno tokio turnyro nustatytas sąlygas, nurodytas lošimo stalo informacinėje lentelėje, lošėjai lošimo eigoje gali įsigyti skirtingą papildomų turnyrinių žetonų („Re-buy“) kiekį.

199.7. Pašalinimo turnyras („Knockout“) – turnyras, kuriame pagal iš anksto nustatytas turnyro taisykles skiriamas laimėjimas lošėjui, pašalinusiam tiesioginį konkurentą iš tolimesnio lošimo.

199.8. Progresinis pašalinimo turnyras („Progressive knockout“) – turnyras, kuriame suma, kurią lošėjas gali gauti iš turnyro pašalinęs tiesioginį savo konkurentą, didėja kaskart, kai šis konkurentas iš turnyro pašalina kitą lošėją (pvz., Turnyre likę 3 lošėjai: A, B ir C. Lošėjas A iš turnyro jau yra pašalinęs du lošėjus. Lošėjas B yra pašalinęs vieną lošėją. Lošėjas C už lošėjo A pašalinimą iš turnyro gautų didesnį laimėjimą, nei už lošėjo B pašalinimą). Šie laimėjimai skiriami iš turnyro prizinio fondo.

199.9. Premijų turnyras („Bounty“) – turnyras, kuriame dalyvaujantiems lošėjams Bendrovė iš Turnyro prizinio fondo skiria papildomus nustatyto dydžio laimėjimus, nuodytus kiekvieno lošimo stalo informacinėje lentelėje. Šie papildomi laimėjimai skiriami įvykdžius turnyro sąlygose nurodytus veiksmus (pvz., tam tikro lošėjo pašalinimą iš turnyro).

199.10. Privatus turnyras – turnyras, kuris organizuojamas pagal specialią Bendrovės paskelbtą akciją. Į Privačius turnyrus lošėjas gali patekti tik pasinaudojęs specialiu nuolaidos kodu ir žinodamas turnyro slaptažodį.

XVII. NUOTOLINIŲ STALO LOŠIMŲ RIBINĖS SUMOS

200. Minimali nuotoliniame stalo lošime statoma suma yra 0,01 (vienas centas) EUR.

201. Maksimali nuotoliniame stalo lošime statoma suma yra 15 000 (penkiolika tūkstančių) EUR.

202. Maksimali laimėjimo suma viename nuotoliniame stalo lošime yra 135 000 (šimtas trisdešimt penki tūkstančiai) EUR.

XVIII. LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMAS
 

203. Lošėjas laimi Reglamente nustatyta tvarka teisingai atspėjęs nuotolinių lažybų baigtį arba laimėjęs nuotoliniame stalo lošime.
204. Laimėjimai už teisingai atspėtą nuotolinių lažybų baigtį pervedami į Lošėjo lošimų sąskaitą ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo tada, kai lažybų įvykio rezultatas paskelbiamas oficialiuose informacijos šaltiniuose, toks rezultatas nėra užprotestuotas ir Bendrovė tai patvirtina. Lažybų rezultatus paskelbus nedarbo dieną, laimėjimai pradedami mokėti pirmą po jos einančią darbo dieną.
205. Laimėjimai, išlošti Bendrovės interneto svetainėje organizuojamuose nuotoliniuose stalo lošimuose, pervedami į Lošėjo lošimų sąskaitą nedelsiant.
206. Lošėjas gali bet kada pervesti pinigus iš savo Lošėjo lošimų sąskaitos į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, iš kurios, vadovaudamasis šio Reglamento 23 punktu, prieš tai papildė Lošėjo lošimų sąskaitą arba į kitą jam priklausančią Lošėjo mokėjimo sąskaitą, nurodytą Nuotolinio lošimo sutartyje. Norėdamas tai atlikti, Lošėjas turi prisijungti prie savo Lošėjo lošimų sąskaitos ir vadovaujantis vizualiais nurodymais pasirinkti sumą, kuri, kaip laimėjimas, būtų pervesta į pasirinktą Lošėjo mokėjimo sąskaitą.
207. Bendrovė turi teisę kompensuotis savo faktines išlaidas, susijusias su pinigų pervedimui iš Lošėjo lošimų sąskaitos į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, komercinių bankų ar kitų finansinių įstaigų taikomais mokesčiais, Kompensavimas vykdomas kompensuojamą sumą išskaitant iš lošėjo pervedamos pinigų sumos. Pinigų pervedimui taikomos kompensacijos dydis yra nurodytas Bendrovės interneto svetainėje, Lošėjo lošimų sąskaitoje ir nuotolinio lošimo sutartyje.
208. Lošėjo prašymu Bendrovė privalo išrašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą apie jo gautas pajamas. Tokį prašymą lošėjas gali pateikti Bendrovei jį atsiųsdamas į info@Betsafe.lt, Bendrovės buveinės adresu arba užpildyti prašymą Bendrovės lažybų punkte.
209. Laimėjimas ar statoma suma yra konfidenciali informacija, kurią lošėjas ir Bendrovė privalo saugoti ir gali atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
210. Informaciją apie laimėjimą ar statomas sumas Bendrovė privalo saugoti įstatymų nustatytą laikotarpį ir privalo pateikti valstybės institucijoms įstatymų nustatyta tvarka.
 

XIX.PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

211. Visos lošėjo pretenzijos dėl nuotolinių lošimų ir/ar dėl su jais susijusių klausimų pateikiamos Bendrovės klientų aptarnavimo skyriui atsiunčiant pretenziją į info@Betsafe.lt arba registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kuomet lošėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie galimai pažeistą jo teisę. Pretenzijoje turi būti nurodytas lošėjo vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, kontaktinis telefonas, elektroninis paštas. Jei pretenziją pateikia įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas jo atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas.
212. Bendrovė privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo lošėjo pretenzijos gavimo dienos išsiųsti lošėjui jo nurodytu elektroninio pašto arba korespondencijos adresu išsamų motyvuotą rašytinį paaiškinimą, pagrįstą dokumentais.
213. Bendrovė neprisiima atsakomybės už ryšio paslaugas, kuriomis naudojantis yra siunčiama informacija, teikiančių operatorių veiksmus ar neveikimą.
214. Lošėjas dėl Bendrovės veiksmų arba neveikimo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į Priežiūros tarnybą ar kitas institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

XX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

215. Visi ginčai, kilę tarp Bendrovės ir lošėjų, kurie nebus išspręsti šio Reglamento nustatyta tvarka, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
216. Bendrovė turi teisę keisti šį Reglamentą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
217. Šis Reglamentas yra privalomas Bendrovei, lažybų tarpininkams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems Bendrovės interneto svetainėje organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose.

LOŠIMŲ STRATEGINĖ GRUPĖ, UAB NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTO PRIEDAS NR. 1

I. BENDROSIOS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ A KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATAIS NUOSTATOS
 

1. Šio skyriaus nuostatos taikomos visiems Nuotolinių lošimų organizavimo reglamento (toliau – Reglamentas) priede nurodytiems nuotoliniams lošimams A kategorijos automatais, jei konkrečioje nuostatoje nenurodyta kitaip.

2. Bendrovės organizuojami nuotoliniai lošimai A kategorijos automatais:

2.1. Monte Karlo Juodasis Džekas („Blackjack Pro Montecarlo Single Hand“);

2.2. Pinigų panika („Cash Stampede“);

2.3.Dvigubas žaidimas – Superstatymas („Double Play SuperBet“);

2.4.Laiminčios lapės („Foxin Wins“);

2.5.Pašėlusi gorila („Gorilla Go Wild“);

2.6.Airiškos akys 2 („Irish Eyes 2“);

2.7.Medūza 2 („Medusa 2“);

2.8.Panelė Midas („Miss Midas“);

2.9.Pelėdos akys („Owl Eyes“);

2.10.Burtininkė („Spin Sorceress“);

2.11.Žvaigždžių manija („Starmania“);

2.12.Merlino milijonai – superstatymas („Merlin‘s Millions SuperBet“);

2.13.Pikta beždžionė („Mad Mad Monkey“);

2.14. Ruletės meistras („Roulette Master“).

2.15. Drakono istorija („A Dragon Story“);

2.16.Medūza („Medusa“);

2.17. Ugnikalnio išsiveržimas („Volcano Eruption“);

2.18.Raganos pasipelnymas („Witch Pickings“);

2.19. Auksinis juokdarys 50000 („Jackpot Jester 50000“);

2.20. Pašėlęs auksinis juokdarys („Jackpot Jester Wild Nudge“);

2.21. Vakaras su Holly Madison („An Evening with Holly Madison“);

2.22. Bingo milijardai („Bingo billions“);

2.23. Džeimsas Dynas („James Dean“);

2.24. Milžiniški brangakmeniai („Giant Gems“);

2.25. Laiminčios lapės 2 („Foxin‘ wins again“);

2.26. Džeko pupa (Jack‘s beanstalk“);

2.27. Titanų audra („Titan storm“);

2.28. Teisėjas Dredas („Judge Dredd“);

2.29. Vilkų gauja („Wolfpack pays“);

2.30. Pamišėlis („Psycho“);

2.31. Princas Robinas Hudas („Robin Hood Prince of Tweets“);

2.32. Sukinių laboratorija („The Spin Lab“);

2.33. Kazino meistras („Casinomeister“);

2.34. Tukanai („1Can 2 Can“);

2.35. 300 skydų („300 Shields“);

2.36. Gydytojas Meilė („Doctor Love“);

2.37. Gydytojas Meilė atostogauja („Doctor Love on Vacation“);

2.38. Rytų drakonas („Eastern Dragon“);

2.39. Gyvačių kerėtojas („The Snake Charmer“);

2.40. Džinė („Genie Wild“);

2.41. Auksinis „Ahoi“ („Gold Ahoy“);

2.42. Airiškos akys („Irish eyes“);

2.43. Ramzio turtai („Ramesses Riches“);

2.44. Imperatoriaus sodas („Emperor‘s Garden“);

2.45. Koliziejaus šaukimas („Call of the Colosseum“);

2.46. Drakono kritimas („Dragon Drop“);

2.47. Laukiniai vakarai („Wild West“);

2.48. Papildomi pinigai („Extra cash“);

2.49. Plaukiant Nilu („A While on The Nile“);

2.50. Juokdarys („Joker Jester“);

2.51. Merlino stebuklingi persukimai („Merlin‘s Magic Respins“).

2.52. Actekų dievai („Aztec Idols“);

2.53. Actekų princesė („Aztec Princess“);

2.54. Kinų Naujieji metai („Chinese New Year“);

2.55. Velykiniai kiaušiniai („Easter Eggs“);

2.56. Būrėja („Fortune Teller“);

2.57. Premijinis lošimas („Bonus game“);

2.58. Kosmoso lenktynės („Space Race“);

2.59. Drakonų laivas („Dragon Ship“);

2.60. Sukinių vakarėlis („Spin Party“);

2.61. Auksinės burės („Sails of Gold“);

2.62. Samba karnavalas („Samba Carnival“);

2.63. Laukinis kraujas („Wild Blood“);

2.64. Auksinis karavanas („Golden Caravan“);

2.65. Auksinė legenda („Golden Legend“);

2.66. Pamišusios karvės („Crazy Cows“);

2.67. Užkerėta pieva („Enchanted Meadow“);

2.68. Auksinis trofėjus 2 („Gold Trophy 2“);

2.69. Papuošalų dėžutė („Jewel Box“);

2.70. Piratų vėliava („Jolly Roger“);

2.71. Elfas vyksta į Egiptą („Leprechaun goes Egypt“);

2.72. Laimingoji („Lady of Fortune“);

2.73. Linksmų Kalėdų („Merry Xmas“);

2.74. Perlų lagūna („Pearl Lagoon“);

2.75. Dievo Ra turtai („Riches of RA“);

2.76. Turtuolis („Pimped“);

2.77. Nuotraukų safaris („Photo Safari“);

2.78. Pyktis turtams („Rage to Riches“);

2.79. Nindzių vaisiai („Ninja Fruits“);

2.80. Karališkasis karnavalas („Royal Masquerade“);

2.81. Užkerėti kristalai („Enchanted Crystals“).

2.82. Vynų tūzai („Ace Of Spades“);

2.83. Airių auksas („Irish Gold“);

2.84. Laimingieji deimantai („Lucky Diamonds“);

2.85. Pašėlęs melionas („Wild Melon“);

2.86. 5x Magiškas („5x Magic“);

2.87. Auksinis bilietas („Golden Ticket“);

2.88. Brangakmenių kerėtojas („Wizzard of Gems“);

2.89. Kalėdinis juokdarys („Xmas Joker“);

2.90. Paslaptingasis juokdarys („Mystery Joker“);

2.91. Energonai („Energoonz“);

2.92. Trigubas šansas aukščiau/žemiau (Triple chance HI-LO“);

2.93. Laukinė šiaurė („Wild North“);

2.94. Indijos perlai („Pearls of India“);

2.95. Laimingas helovinas („Happy Halloween“);

2.96. Debesyse („Cloud Quest“);

2.97. Bokštas („Tower Quest“);

2.98. Kalmaro akis („Eye of the Kraken“);

2.99. Kristalai („Gemix“);

2.100.Kelių rankų Juodasis Džekas („Black Jack Multi Hand“);

2.101. Europietiškasis Juodasis Džekas („European Black Jack“);

2.102. Dvigubo atidengimo Juodasis Džekas („Double Exposure Black Jack“);

2.103. Vienos kaladės Juodasis Džekas („Single Deck Black Jack“);

2.104. Prancūziška ruletė („French Roulette“);

2.105. Angliška ruletė („English Roulette“);

2.106. Europietiška ruletė („European Roulette“);

2.107. Kazino Hold‘em pokeris („Casino Hold‘em“);

2.108. Pai Gou Pokeris („Pai Gow Poker“);

2.109. Juokdario pokeris („Joker Poker“);

2.110. Pašėlusi dviakė („Deuces Wild“);

2.111. Valetai arba geriau („Jacks or Better“).

3. Nuotoliniai lošimai A kategorijos automatais organizuojami nuotolinio lošimo įrenginiais. Atsitiktinius rezultatus užtikrinta akredituotos laboratorijos sertifikuota programinė įranga (Atsitiktinių skaičių generatorius).

4. Nuotolinio lošimo A kategorijos automatai valdomi spaudžiant atitinkamus mygtukus vadovaujantis vizualinėmis priemonėmis.

5. Kiekvienam nuotolinio lošimo A kategorijos automatui yra numatytas minimalus ir maksimalus statymas, ši informacija pateikiama kiekvieno automato informacinėje lentelėje.

6. Didžiausia laimėjimo suma bet kuriame nuotoliniame lošime A kategorijos lošimo automatais yra 25 000 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai eurų).

7. Nuotolinio lošimo A kategorijos automatais lošimams galioja Bendrosios nuolaidų taikymo sąlygos (Reglamento 33-43 p.).

8. Bendrovė nėra atsakinga už lošėjo techninius bei ryšio įrangos sutrikimus. Trikdžiams atsiradus dėl Bendrovės kaltės, atlikti statymai yra anuliuojami ir lošėjams į jų Lošimų sąskaitas grąžinamos atliktų statymų sumos.

II. ATSKIROS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ A KATEGORIJOS AUTOMATAIS TAISYKLĖS
 

Monte Karlo Juodasis Džekas („Blackjack Pro Montecarlo Single Hand“)

1. Monte Karlo Juodasis Džekas – lošimas, kurio tikslas yra surinkti daugiau taškų pagal kortų vertes nei surenka dalintojas, bet ne daugiau nei 21 tašką.

1.1. Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų. Mažiausia statymo suma – 0,02 EUR (du euro centai), maksimali statymo suma – 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų). Laimėjimų apskaičiavimo taisyklės nurodytos šio priedo 1.10. punkte „Laimėjimų lentelė“.

1.2. Norėdamas atlikti statymą, lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo atlikti statymą mygtuku „Statyti“ („Bet here“) ir jį patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“).

1.3. Patvirtinus statymą, lošėjui padalinamos dvi kortos, o dalintojui viena korta ir vizualinėmis priemonėmis parodoma surinktų taškų suma.

1.4. Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:

1.4.1. Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į du atskirus lošimus vieną kartą.

1.4.1.1. Pasirinkus išskirti lošimą į du atskirus lošimus, lošėjas atlieka statymą lygų jo pirmajam statymui (t.y. padvigubina savo atliktą statymą). Pasirinkus lošimo išskyrimą, lošėjas maksimaliai gali surinkti 21 tašką. Jeigu jo pirmų dviejų kortų taškų suma yra 21, lošėjas atskiruose lošimuose negali surinkti „Juodojo Džeko“.

1.4.1.2. Išskirtuose lošimuose lošėjas gali atlikti tokius pačius veiksmus, nurodytus 1.4.4. ir 1.4.5. punktuose. Laimėjimo nustatymo taisyklės nesikeičia.

1.4.2.1. Lošėjas gali padvigubinti („Double down“) savo atliktą statymą, jeigu pirmų dviejų padalintų kortų taškų suma bus 9, 10 arba 11. Pasirinkus statymo padvigubinimą („Double down“), lošėjas negali gauti daugiau nei vieną (1) kortą. Lošimo ir laimėjimo nustatymo taisyklės nesikeičia.

1.4.3. Jeigu pirmoji dalintojui iškritusi korta yra tūzas, Lošėjas gali apdrausti („Insurance“) savo atliktą statymą papildoma suma. Atliktas statymas apdraudžiamas puse lošėjo atlikto statymo sumos.

1.4.3.1. Jeigu dalintojas surenka „Juodąjį Džeką“ (pvz. tūzas ir dešimtakė), lošėjo apdrausta statymo suma laimi.

1.4.3.2. Jeigu dalintojas nesurenka „Juodojo Džeko“, lošėjas pralaimi savo apdraustą sumą.

1.4.3.3. Pagrindinio atlikto statymo laimėjimo nustatymo taisyklės nesikeičia.

1.4.4. Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.

1.4.5. Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų sumos.

1.5. Lošėjas gali tęsti 1.4.4. ir 1.4.5. punktuose išvardintus veiksmus iki tol, kol lošėją tenkins jo surinktų taškų suma.

1.6. Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“).

1.7. Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą:

1.7.1 Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi padalinimą.

1.7.2. Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), skelbiamos lygiosios ir lošėjui grąžinama jo atlikto statymo suma.

1.7.3. Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas.

1.7.4. Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) yra 21. Lošėjas tokiu atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“.

1.8. Lošime naudojamos 6 (šešios) kortų kaladės.

1.9. Kortų kaladės atsitiktinių skaičių generatoriaus pagalba yra permaišomos prieš pradedant kiekvieną lošimą.

1.10. Laimėjimų lentelė:

Lošimo rezultatas

Laimėjimo apskaičiavimas

Lošėjas surinko Juodąjį džeką

Statymas + Statymas x 1,5

Lošėjas surinko daugiau taškų už Dalintoją

Statymas + Statymas x 1

Apdraustas statymas (“Insurance”), jei Dalintojas surinko Juodąjį džeką

Apdrausto statymo suma x 2

Pinigų panika („Cash Stampede“)

2. Pinigų panika – 243 variantų ir 5 būgnų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimintį derinį. Laimintys deriniai nurodyti lošimo informacinėje lentelėje.

2.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Bonus“ ir „Scatter Cash Stampede“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

2.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

2.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošime visada lošiama 25 monetomis („Coins“). 1 (vienos) monetos („Coin“) vertė – 0,01 EUR (vienas euro centas).

2.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus monetų („Coins“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas):

Statymas („Bet“)

Monetų skaičius („Coins“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

25

€0,25

€0,02

50

€0,50

€0,05

125

€1,25

€0,10

250

€2,50

€0,20

500

€5,00

€0,25

625

€6,25

€0,50

1250

€12,50

€1,00

2500

€25,00

€2,00

5000

€50,00

 

2.4. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Bizonas“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Bizonas“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Bizonas“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Raganosis“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Raganosis“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Raganosis“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Antilopė“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Antilopė“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Antilopė“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Scatter Cash Stampede“

8 papildomi sukimai.

3x simbolis „Scatter Bonus“

Statymas („Bet“) x 50 ir 8 papildomi sukimai. Papildomų sukimų metu, simbolis „Wild Cash Stampede“ atsiranda ir yra laikomas trečiojo būgno vidurinėje pozicijoje iki kol bus išnaudoti papildomi sukimai.

Simbolis „Wild Cash Stampede“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter Bonus“ ir „Scatter Cash Stampede“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simbolis „Wild Cash Stampede“ gali atsirasti tik trečiame būgne.

2x bet koks gyvūno simbolis ir simbolis „Wild Cash Stampede)

Statymas („Bet“) x 10 ir 5 papildomi persukimai („re-spins). Vykstant papildomiems persukimams, yra išlaikomas laimėtas derinys ir lošėjui suteikiama galimybė pasididinti savo laimėjimą, jeigu persukimo metu jo laimintis derinys pasipildys atitinkamais simboliais.

 

2.4.1. Simbolis „Scatter Bonus“ ir simbolis „Scatter Cash Stampede“ gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

2.5. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Dvigubas žaidimas – Super statymas („Double Play SuperBet“)

3. Dvigubas žaidimas – Super statymas yra 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimintį derinį. Lošimas turi papildomas funkcijas „Dvigubas žaidimas“ („Double play“) ir „Super statymas“ („Super Bet“).

3.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter DoublePlay SuperBet“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

3.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 600 EUR (šeši šimtai eurų).

3.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošime visada lošiama 25 linijomis. Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomas lošimo funkcijas „Dvigubas žaidimas“ ir/arba „Super statymas“.

3.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

3.3.2. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Dvigubas žaidimas x6“ („Double Play x6“), galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš dviejų.

3.3.3. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Dvigubas žaidimas x9“ (Double Play x9“), galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš trijų.

3.3.4. Pasirinkus papildomą funkciją „Super statymas x3“ („Super Bet x3“), galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš dviejų.

3.3.5. Pasirinkus papildomą funkciją „Super statymas x5“ („Super Bet x5“), galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš trijų.

3.3.6. Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x3“ ir „Dvigubas statymas x5“ galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 4.

3.3.7. Pasirinkus papildomą funkcijas „Super statymas x3“ ir „Dvigubas statymas x9“ galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 6.

3.3.8. Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x5“ ir „Dvigubas statymas x6“ galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 8.

3.3.9. Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x5“ ir „Dvigubas statymas x9“ galutinė statymo suma („Total Bet“) dauginama iš 12.

3.4. Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas“ („Double Play“) – padidina simbolio „Wild“ vertę ir taip suteikia lošėjui galimybę laimėti didesnę pinigų sumą:

3.4.1. Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas x6“ („Double Play x6“) - padidina simbolių „Wild“ kombinacijos vertę ir padaugina laimėjimą iš 6, o papildomuose sukimuose padaugina laimėjimą iš 12.

3.4.2. Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas x9“ („Double Play x9“) - padidina simbolių „Wild“ kombinacijos vertę ir padaugina laimėjimą iš 9, o papildomuose sukimuose padaugina laimėjimą iš 18.

3.5. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) - padidina simbolio „Wild“ išsukimo galimybę:

3.5.1. Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) padidina simbolio „Wild“ išsukimo tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

3.5.2. Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) padidina simbolio „Wild“ išsukimo tikimybę visuose penkiuose būgnuose.

3.6. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

3.7. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Deimantas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Deimantas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Deimantas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Deimantas“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „7“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „7“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „7“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „7“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Varpelis“ arba „Žvaigždė“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Varpelis“ arba „Žvaigždė“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Varpelis“ arba „Žvaigždė“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Širdys“, „Vynai“, „Būgnai“, „Kryžiai“ arba „Didieji vynai“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Širdys“, „Vynai“, „Būgnai“, „Kryžiai“ arba „Didieji vynai“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Širdys“, „Vynai“, „Būgnai“, „Kryžiai“ arba „Didieji vynai“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Scatter DoublePlay SuperBet“

Statymas („Bet“) x 2500 ir 15 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter DoublePlay SuperBet“

Statymas („Bet“) x 250 ir 15 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter DoublePlay SuperBet“

Statymas („Bet“) x 75 ir 15 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter DoublePlay SuperBet“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 3

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter DoublePlay SuperBet“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius paminėtus aukščiau.

 

3.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).
 

Laiminčios lapės („Foxin Wins“)

4.Laiminčios lapės – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

4.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę , išskyrus simbolius „Scatter Pot“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

4.2. Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €100 (vienas šimtas eurų).

4.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošimas visada lošiamas 25 linijomis.

4.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

4.3.2. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x1“, galutinė statymo suma („Total Bet“)  apskaičiuojama Statymą („Bet“) dauginant iš 35.

4.3.3. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x2“, galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymą („Bet“) dauginant iš 50.

4.4. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina simbolio „Lapiukai“ „Fox Pup“ išsukimo galimybę:

4.4.1. Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) padidina simbolio „Lapiukai“ („Fox Pup“) išsukimo tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

4.4.2. Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) padidina simbolio „Lapiukai“ („Fox Pup“) išsukimo tikimybę visuose penkiuose būgnuose.

4.4.3. Simbolis „Lapiukai“ („Fox Pup“) bet kurio lošimo metu gali pavirsti simboliu „Wild Lapė“ ir taip padidinti tikimybę lošėjui sudaryti laimintį derinį.

4.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

4.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Lapės automobilis“

Statymas („Bet) x 1000

4x simbolis „Lapės automobilis“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Lapės automobilis“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Lapės automobilis“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Namas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Namas“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Namas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Namas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo rutulys“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo rutulys“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo rutulys“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Wild Lapė“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Wild Lapė“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Wild Lapė“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild Lapė“

Statymas („Bet“) x 10

Simbolis „Wild Lapė“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter Pot“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Pot“

Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super statymo“ sumos) x 100 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter Pot“

Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super statymo“ sumos) x 15 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter Pot“

Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super statymo“ sumos) x 5 ir 10 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter Pot“

Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super statymo“ sumos) x 1.

 

4.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Pašėlusi gorila („Gorilla Go Wild“)

5. Pašėlusi gorila – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomas funkcijas „Hario premijis lošimas“ („Gary‘s bonus time“), „Haris valgo bananus“ („Garyy goes bananas“), „Hario ir gorilų papildomų funckijų karalystė“ („Gary the gorilla‘s feature kingdom“), „Visada laimimi gorilų sukimai“ („Gorillionaire win spins feature“), „Palikti  „Wild Mėlyna gorila“ simbolius („Stay wild feature“). „Mega gorilų daugiklis“ („Mega-rilla multiplier feature“) ir „Daugiau simbolių „Wild Mėlyna gorila“ („More Wilds feature“).

5.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Šventykla“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

5.2. Minimali statymo suma – €0,30 (trisdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €60 (šešiasdešimt eurų).

5.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą, kuri pagal lošimo taisykles negali būti mažesnė nei €0,30 (trisdešimt euro centų) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošime visada lošiama 25 linijomis.

5.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,30

€0,02

€0,60

€0,05

€1,50

€0,10

€3,00

€0,20

€6,00

€0,25

€7,50

€0,50

€15,00

€1,00

€30,00

€2,00

€60,00

 

5.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

5.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Auksinė gorila“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Auksinė gorila“

Statymas („Bet“) x 150

3x simbolis „Auksinė gorila“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Auksinė gorila“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Beždžionėlė“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Beždžionėlė“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Beždžionėlė“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Lemūras“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Lemūras“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Lemūras“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Wild Mėlyna gorila“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Wild Mėlyna gorila“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Wild Mėlyna gorila“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Wild Mėlyna gorila“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Mėlyna gorila“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter Šventykla“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Šventykla“

Statymas („Bet“) x 2500

4x simbolis „Scatter Šventykla“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Scatter Šventykla“

Statymas („Bet“) x 125

2x simbolis „Scatter Šventykla“

Statymas („Bet“) x 50

 

5.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

5.7. Hario premijinis lošimas („Gary‘s bonus time“) yra papildomo laimėjimo funkcija. Bet kurio sukimo metu, lošėjas atsitiktinai gali laimėti Statymo sumą („Bet“) padaugintą iš 50, 100, 150, 300, 1000, arba gali laimėti pasirinkimą lošti papildomoje funkcijoje, aprašytoje 5.9. papunktyje.
5.8. „Haris valgo bananus“ („Gary goes banans“) yra papildomo laimėjimo funkcija. Bet kurio sukimo metu, Hariui suvalgius bananą yra padidinama tikimybė laimėti Hario premijinį lošimą („Gary‘s bonus time“).
5.9. „Hario ir gorilų papildomų funkcijų karalystė“ („Gary the gorilla‘s feature kingdom“) yra papildomo laimėjimo funkcija. Išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“, lošėjui suteikiama viena iš žemiau aprašytų funkcijų:
5.9.1. „Visada laimimi gorilų sukimai“ („Gorillionaire win spins feature“):
5.9.1.1. Lošėjui suteikiami 10 sukimų, kuriuose visada bus bent viena laiminti kombinacija. Visi laimėjimai dvigubinami.
5.9.2. „Palikti „Wild Mėlyna gorila“ simbolius“ („Stay wild feature“):
5.9.2.1. Dalyvaujant lošime 5 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“ lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose išsukus simbolį ar simbolius „Wild Mėlyna gorila“, jie pasiliks išsukti būgnuose ir taip suteiks galimybę lošėjui pasidinti laimėjimą.
5.9.3. „Mega gorilų daugiklis“ („Mega-rilla multiplier feature“):
5.9.3.1. Dalyvaujant lošime 10 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“ lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose lošėjas gali pasididinti laimėjimą iki 10 kartų.
5.9.3.1.1. Kiekvieną kartą šiuose papildomuose sukimuose išsukus simbolį „Scatter Šventykla“ daugiklis didėja vienu kartu.
5.9.4. „Daugiau simbolių „Wild Mėlyna gorila“ („More Wilds feature“):
5.9.4.1. Dalyvaujant lošime 15 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“ lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose išsukta bet kuri trijų simbolių kombinacija gali pavirsti į simbolius „Wild Mėlyna gorila“ ir taip suteiks galimybę lošėjui pasidinti laimėjimą.
5.9.5. Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.

Airiškos akys 2 („Irish Eyes 2“)

6. Airiškos akys 2 – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

6.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Pot“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

6.2. Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €50 (penkiasdešimt eurų).

6.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“)ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

6.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

6.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

6.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Karūna“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Karūna“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Karūna“

Statymas („Bet“) x 60

2x simbolis „Karūna“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 750

4x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 10

1x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 2

Simbolis „Wild Girl“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter Pot“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Pot“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 100 ir 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose trigubinami. Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.

4x simbolis „Scatter Pot“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 15 ir 15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose trigubinami. Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.

3x simbolis „Scatter Pot“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 4 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose trigubinami. Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.

2x simbolis „Scatter Pot“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2

 

6.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Medūza 2 („Medusa 2“)

7. Medūza 2 – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą lošimą („Game feature“).

7.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Medusa II“ už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

7.2. Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €50 (penkiasdešimt eurų).

7.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošime visada lošiama 25 linijomis.

7.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“) („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

7.4. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Žalia gyvatė“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Žalia gyvatė“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Žalia gyvatė“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Auksinės gyvatės“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Auksinės gyvatės“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Auksinės gyvatės“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Apyrankė“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Apyrankė“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Apyrankė“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Veidas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Veidas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Veidas“

Statymas („Bet“) x 20

Simbolis „Veidas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scater Medusa II“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Medusa II“

Statymas („Bet“) x 250 ir 10 papildomų sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet kurio papildomo sukimo metu antras, trečias ir ketvirtas būgnai arba atsitiktinai visi penki būgnai gali užsirakinti ir sukti būgnus tol, kol visi simboliai bus vienodi, taip lošėjui suteikdami galimybę pasididinti laimėjimą.

4x simbolis „Scatter Medusa II“

Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet kurio papildomo sukimo metu antras, trečias ir ketvirtas būgnai arba atsitiktinai visi penki būgnai gali užsirakinti ir sukti būgnus tol, kol visi simboliai bus vienodi, taip lošėjui suteikdami galimybę pasididinti laimėjimą.

3x simbolis „Scatter Medusa II“

Statymas („Bet“) x 50 ir 10 papildomų sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet kurio papildomo sukimo metu antras, trečias ir ketvirtas būgnai arba atsitiktinai visi penki būgnai gali užsirakinti ir sukti būgnus tol, kol visi simboliai bus vienodi, taip lošėjui suteikdami galimybę pasididinti laimėjimą.

 

7.5. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Panelė Midas („Miss Midas“)

8. Panelė Midas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“) bei papildomą „Panelės Midas prisilietimo“ galimybę.

8.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Pilis“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

8.2. Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €100 (vienas šimtas eurų).

8.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošime visada lošiama 25 linijomis.

8.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumą („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

8.3.2. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x1“, galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 35.

8.3.3. Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x2“, galutinė statymo suma („Total Bet“ apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.

8.4. Galimybė „Panelės Midas prisilietimas“ atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Povas“ ir „Sostas“ į simbolį „Wild Panelė Midas“.

8.4.1. Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) padidina „Panelės Midas prisilietimas“ galimybes ir atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Sostas“, „Povas“ ir „Vaisiai“ į simbolį „Wild Panelė Midas“.

8.4.2. Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“)padidina „Panelės Midas prisilietimas“ galimybes ir atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Sostas“, „Povas“, „Rožė“ ir „Vaisiai“ į simbolį „Wild Panelė Midas“.

8.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

8.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Povas“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Povas“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Povas“

Statymas („Bet“) x 30

2x simbolis „Povas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Sostas“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Sostas“

Statymas („Bet“) x 125

3x simbolis „Sostas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Sostas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 35

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 7

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Wild Panelė Midas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Wild Panelė Midas“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Wild Panelė Midas“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild Panelė Midas“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Panelė Midas

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Pilis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Pilis“

Statymas („Bet“) x 2500 ir 25 papildomi sukimai.

4x simbolis „Scatter Pilis“

Statymas („Bet“) x 375 ir 20 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter Pilis“

Statymas („Bet“) x 100 ir 15 papildomų sukimų.

 

8.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Pelėdos akys („Owl Eyes“)

9. Pelėdos akys – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

9.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Mėnulis“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

9.2. Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €100 (vienas šimtas eurų).

9.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

9.3.1. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

9.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

 

9.5. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Medis“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Medis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Medis“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Barsukas“

Statymas („Bet“) x 800

4x simbolis „Barsukas“

Statymas („Bet“) x 60

3x simbolis „Barsukas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Musmirė“

Statymas („Bet“) x 600

4x simbolis „Musmirė“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Musmirė“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Austrė“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Austrė“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Austrė“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Pelėda“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Mėnulis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimas dvigubinamas. Simboliai „Wild Pelėda“ gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

5x simbolis „Scatter Mėnulis“

Galutinis statymas x 100 ir 5 papildomi sukimai.

4x simbolis „Scatter Mėnulis“

Galutinis statymas x 20 ir 5 papildomi sukimai.

3x simbolis „Scatter Mėnulis“

Galutinis statymas x 5 ir 5 papildomi sukimai.

 

9.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Burtininkė („Spin Sorceress“)

10. Burtininkė – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

10.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Sagė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

10.2. Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €1000 (vienas tūkstantis eurų).

10.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošimas visada lošiamas 25 linijomis.

10.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

10.3.2. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą nuo 2 iki 50 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild“. Laimėjimo daugiklis parenkamas atsitiktinai ir matomas lošimo ciklo metu:

10.3.2.1. Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 2, 3 arba 5 kartais. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.

10.3.2.2. Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 5, 8 arba 12 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 125.

10.3.2.3. Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 10, 15 arba 20 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 200.

10.3.2.4. Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 15, 20 arba 25 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300.

10.3.2.5. Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 20, 30 arba 50 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 500.

10.4. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Vilkas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Vilkas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Vilkas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Vilkas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Burtai“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Burtai“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Burtai“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Lotoso žiedas“

Statymas („Bet“) x 150

3x simbolis „Lotoso žiedas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Lotoso žiedas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“, „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“, „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „A“, „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „J“, „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „J“, „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „J“, „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter Sagė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Jeigu pasirinkta funkcija „Super statymas“, laimėjimai atitinkamai dauginami. Simboliai gali atsirasti antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

5x simbolis „Scatter Sagė“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 50 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter Sagė“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 10 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter Sagė“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 2 ir 10 papildomų sukimų.

 

10.5. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Žvaigždžių manija („Starmania“)

11. Žvaigždžių manija – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

11.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Bonus“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

11.2. Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €20 (dvidešimt eurų).

11.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošimas visada lošiamas 10 linijų.

11.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“) („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,10

€0,02

€0,20

€0,05

€0,50

€0,10

€1,00

€0,20

€2,00

€0,25

€2,50

€0,50

€5,00

€1,00

€10,00

€2,00

€20,00

 

11.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

11.5. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis

Statymas („Bet“) x 60

3x simbolis

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis  arba

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis  arba

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis  arba

Statymas („Bet“) x 8

5x simbolis  ,  arba

Statymas („Bet“) x 50

5x simbolis  ,  arba

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis  ,  arba

Statymas („Bet“) x 4

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Bonus“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simbolis „Wild“ gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

5x simbolis „Scater Bonus“

Statymas („Bet“) x 200 ir 10 papildomų sukimų. Simbolis gali atsirasti visuose būgnuose.

4x simbolis „Scatter Bonus“

Statymas („Bet“) x 100 ir 10 papildomų sukimų. Simbolis gali atsirasti visuose būgnuose.

3x simbolis „Scatter Bonus“

Statymas („Bet“) x 20 ir 10 papildomų sukimų. Simbolis gali atsirasti visuose būgnuose.

 

11.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Merlino milijonai – superstatymas („Merlin‘s Millions SuperBet“)

12. Merlino milijonai – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

12.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Dangaus šviesulys“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

12.2. Minimali statymo suma – €0,50 (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €70 (septyniasdešimt eurų).

12.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošimas visada lošiamas 50 linijų.

12.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,50

€0,02

€1,00

€0,05

€2,50

€0,10

€5,00

€0,20

€10,00

 

12.3.2. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą nuo 2 iki 10 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild Merlinas“:

12.3.2.1. Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 100.

12.3.2.2. Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 4 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 150.

12.3.2.3. Papildoma funkcija „Super statymas x6“ („Super Bet x6“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 6 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 250.

12.3.2.4. Papildoma funkcija „Super statymas x8“ („Super Bet x8“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 8 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300.

12.3.2.5. Papildoma funkcija „Super statymas x10“ („Super Bet x10“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 10 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 350.

12.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

12.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Skeptras“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Eliksyras“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Eliksyras“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Eliksyras“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „9“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Merlinas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrs simbolį „Scatter Dangaus šviesulys“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simboliai gali atsirasti antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

3x simbolis „Scatter Dangaus šviesulys“

Galutinis statymas (be „Super statymo“ sumos) x 2 ir 5 papildomi sukimai.

 

12.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Pikta beždžionė („Mad Mad Monkey“)

13. Pikta beždžionė – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

13.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Mad mad monkey“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

13.2. Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €10 (dešimt eurų).

13.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

13.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

13.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

 

13.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Bananas“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Bananas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Bananas“

Statymas („Bet“) x 24

2x simbolis „Bananas“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 24

5x simbolis „Gyvatė“ arba „Kokosai“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Gyvatė“ arba „Kokosai“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Gyvatė“ arba „Kokosai“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Riešutai“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Riešutai“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Riešutai“ arba „A“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 24

3x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 8

5x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 6

Simbolis „Beždžionė“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Mad mad monkey“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimas dvigubinamas. Simboliai gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

5x simbolis „Scatter Mad mad monkey“

Galutinis statymas x 400 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter Mad mad monkey“

Galutinis statymas x 30 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter Mad mad monkey“

Galutinis statymas x 4 ir 10 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter Mad mad monkey“

Galutinis statymas x 2.

 

13.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Ruletės meistras („Roulette master“)

14. Ruletės meistras yra lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje sustos kamuoliukas, riedantis ant besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, sunumeruoti nuo 0 iki 36 imtinai. Kiekvienam skaičiui priskiriama raudona arba juoda spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia spalva.

14.1. Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali statymo suma - €0,01 (vienas euro centas), maksimali statymo suma - €1000 (vienas tūkstantis eurų).

14.2. Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės pasirinktoje (-ose) vietoje (-ose).

14.3. Pagrindinėje statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, tuzinai, raudona ir juoda, lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36).

14.4. Papildomoje lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, kurie išdėstyti ovalo forma tokia pačia seka kaip ir ant ruletės rato ir padalyti į 3 sektorius: „Kaimynai“ („Voisins“), „Našlaičiai“ („Orphelins“), „Eilė 5/8“ („Tiers“).

14.5. Pagrindinėje lentelėje lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, lyginių arba nelyginių skaičių, ar ant skaičių grupių:

14.5.1. Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių;

14.5.2. Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių;

14.5.3. Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės vertikaliame stulpelyje;

14.5.4. Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3;

14.5.5. Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai;

14.5.6. Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3;

14.5.7. Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų gretimų stulpelių;

14.5.8. Kolona („Column“) – statoma ant lentelės dešinėje pusėje esančio laukelio, pažymėto „2-1“ ir žyminčio vieną iš trijų horizontalių lentelės eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 skaičių esančių vienoje eilutėje, išskyrus 0.

14.5.9. Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir „3rd 12“, kurie atitinkamai apima dvylika skaičių.

14.5.10. Maži/ dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-18“ arba „19-36“, kurių kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių.

14.5.11. Raudona/ juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva. Šis statymas apima visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos.

14.5.12. Lyginis/ nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio visus lyginius skaičius arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius skaičius.

14.6. Pagrindinių statymų Laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo santykį:

 

Statymas

Laimėjimo santykis

Minimali statymo suma

Maksimali statymo suma

Vienas skaičius („Straight up“)

35:1

0.01

250

Skaičių pora („Split“)

17:1

0.05

500

Trys skaičiai („Street“)

11:1

0.10

750

Trijulė („Trio“)

11:1

0.10

750

Kampas („Corner“)

8:1

0.20

1000

Keturi skaičiai („Four bet“)

8:1

0.20

1000

Šeši skaičiai („Six line“)

5:1

0.25

1000

Kolona („Column“)

2:1

0.50

1000

Tuzinas („Dozen“)

2:1

0.50

1000

Maži/ dideli skaičiai („Low/ High“)

1:1

1

1000

Raudonas/ juodas („Red/Black“)

1:1

1

1000

Lyginis/nelyginis („Even/Odd“)

1:1

1

1000

 

14.7. Papildomoje lentelėje lošėjas gali atlikti šiuos statymus:

14.7.1. „Kaimynai“ („Voisins“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Voisins“, kuris apima skaičius 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Tai 16 skaičių ir „0”, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas šalia kito.

14.7.2. „Eilė 5/8“ („Tiers“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Tiers“, kuris apima skaičius 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Tai 12 skaičių, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas paskui kitą.

14.7.3.  „Našlaičiai“ („Orphelins“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Orphelins“, kuris apima skaičius 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. Tai 8 skaičiai, esantys tarp „Našlaičių“ („Voisins”) ir „Eilė 5/8“ („Tiers”).

14.7.4. Raudonų skaičių pora („Red splits“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Red splits“, kuris apima raudonų skaičių, esančių vienas šalia kito pagrindinėje lentelėje, poras. Tai skaičiai 9, 12, 16, 18, 19, 21, 27, 30.

14.7.5. Juodų skaičių pora („Black splits“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Black splits“, kuris apima juodų skaičių, esančių vienas šalia kito pagrindinėje lentelėje, poras. Tai skaičiai 8, 10, 11, 13, 17, 20, 26, 28, 29, 31.

14.8. Lošėjas taip pat gali atlikti specialiuosius statymus, kurių pasirinkimą galima rasti paspaudus ant ekrano dešinėje pusėje esančio mygtuko „Special“:

14.8.1. Nulinis žaidimas („Zero game“) – statymas apima skaičių 0 ir šešis greta jo esančius kitus skaičius: 15, 32, 26, 3, 35, 12.

14.8.2. Galutinis skaičius („Finale plein“) – galima pasirinkti skaičių nuo 0 iki 9 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių nurodytų skaičių:

 

Pasirinkimas

Atliekamas statymas

0

0, 10, 20, 30

1

1, 11, 21, 31

2

2, 12, 22, 32

3

3, 13, 23, 33

4

4, 14, 24, 34

5

5, 15, 25, 35

6

6, 16, 26, 36

7

7, 17, 27

8

8, 18, 28

9

9, 19, 29

 

14.8.3. („Finale cheval plein“) – galima pasirinkti skaičių poras nuo 0/1 iki 9/10 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių nurodytų skaičių:

Pasirinkimas

Atliekamas statymas

0/1

0, 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31

1/2                

1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32

2/3

2, 3, 12, 13, 22, 23, 32, 33

3/4

3, 4, 13, 14, 23, 24, 33, 34

4/5

4, 2, 14, 15, 24, 25, 34, 35

5/6

5, 6, 15, 16, 25, 26, 35, 36

6/7

6, 7, 16, 17, 26, 27, 36

7/8

7, 8, 17, 18, 27, 28

8/9

8, 9, 18, 19, 28, 29

9/10

9, 10, 19, 20, 29, 30

 

14.8.4. („Finale cheval“) - galima pasirinkti skaičių nuo 0/3 iki 9/12 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių nurodytų skaičių:

Pasirinkimas

Atliekamas statymas

0/3

0, 3, 10, 13, 20, 23, 30, 33

1/4

1, 4, 11, 14, 21, 24, 31, 34

2/5

2, 5, 12, 15, 22, 25, 32, 35

3/6

3, 6, 13, 16, 23, 26, 33, 36

4/7

4, 7, 14, 17, 24, 27

5/8

5, 8, 15, 18, 25, 28

6/9

6, 9, 16, 19, 26, 29

7/10

7, 10, 17, 20, 27, 30

8/11

8, 11, 18, 21, 28, 31

9/12

9, 12, 19, 22, 29, 32

 

 

14.9. Lošimo lange lošėjui visada yra matomas lošėjo lošimui skirtas pinigų likutis („Balance“), galutinė atliekamo statymo suma („Total stake“), bei lošime laimėta suma („Win“).

Drakono istorija („A Dragons Story”)

15. Drakono istorija – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).

15.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Sagė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

15.2. Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €100 (vienas šimtas eurų).

15.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomas lošimo funkcijas „Super statymas x3“ („Super Bet x3) ir „Super statymas x5“ (Super bet x5“). Lošimas visada lošiamas 25 linijomis.

15.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“) („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

15.3.2. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“), žymima simboliais „Mažieji drakonai“ („Little dragons“) padidina simbolio „Wild Drakonas“ išsukimo galimybę:

15.3.2.1. Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) padidina simbolio „Wild Drakonas“ išsukimo tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 35.

15.3.2.2. Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) padidina simbolio „Wild Drakonas“ išsukimo tikimybę visuose penkiuose būgnuose. Galutinė statymo suma („Total Bet“) paskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.

15.3.2.3. Nepasirinkus nei vienos iš aukščiau paminėtos papildomos funkcijos, simbolio „Wild Drakonas“ išsukimo galimybė yra padidinta tik trečiame būgne.

15.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

15.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Brangenybės“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Brangenybės“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Brangenybės“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Brangenybės“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Karys“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Karys“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Karys“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Karys“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Skydas“ arba „Batas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Skydas“ arba „Batas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Skydas“ arba „Batas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Drakonas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Sagė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimas dvigubinamas.

5x simbolis „Scatter Sagė“

Statymas („Bet“) x 2500 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter Sagė“

Statymas („Bet“) x 375 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter Sagė“

Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter Sagė“

Statymas („Bet“) x 25

Simbolis „Drąsusis seras Viljamas ir ugnies kamuolys“

Išsukus šį simbolį, lošėjas gali laimėti Statymą („Bet“) padaugintą iš 50, 75, 100, 125, 200, 250, 375, 500, 625 arba 1250.

 

15.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Medūza („Medusa”)

16. Medūza – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

16.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Medusa“ ir „Scatter Pegasas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

16.2. Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €50 (penkiasdešimt eurų).

16.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

16.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš pirminio statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

16.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

16.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Šventykla“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Šventykla“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Šventykla“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Šventykla“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Kariai“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Kariai“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Kariai“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Kariai“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Auskarai“ arba „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Auskarai“ arba „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Auskarai“ arba „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Vaza“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Vaza“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Vaza“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Ietis“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Ietis“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Ietis“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Medūzos Veidas“

3 papildomi persukimai, kuriuose visi laimėjimai yra trigubinami. Antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose padidinama tikimybė išsukti simbolį „Medūzos veidas“.

Simbolis „Medūzos Veidas“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Scatter Medusa“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 250 ir 10 papildomų sukimų, kurių metu visi laimėjimai yra dvigubinami.

4x simbolis „Scatter Medusa“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų, kurių metu visi laimėjimai yra dvigubinami.

3x simbolis „Scatter Medusa“

Galutinis statymas („Total Bet“) x 5 ir 10 papildomų sukimų, kurių metu visi laimėjimai yra dvigubinami.

2x simbolis „Scatter Medusa“

Galutinis statymas x 2.

3x simbolis „Scatter Pegasas“

Suteikia lošėjui galimybę atsitiktinai pasirinkti atversti du simbolius „Pegasas“ ir taip pasididinti savo laimėjimą iki 50 kartų.

Simbolis „Kareivis“

Nuo 1 iki 3 papildomų sukimų, kurių metu laimėjimai yra dauginami iš 5. Simbolis gali atsirasti tik trečiame būgne ir tik išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Medusa“. Simbolio „Kareivis“ papildomi sukimai žaidžiami po jau laimėtų 10 papildomų sukimų su simboliais „Scatter Medusa“.

Simbolis „Scatter Pegasas“

Papildomuose sukimuose, laimėtuose su simboliais „Scatter Medusa“, išsukus simbolį „Scatter Pegasas“, laimėjimas yra dvigubinamas.

Papildomuose sukimuose, laimėtuose su simboliu „Kareivis“, išsukus simbolį „Scatter Pegasas“, laimėjimas yra dauginamas iš 5.

 

16.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Ugnikalnio išsiveržimas („Volcano eruption”)

17. Ugnikalnio išsiveržimas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą Išsiveržimo („Eruption“) funkciją.

17.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Vulkanas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

17.2. Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €50 (penkiasdešimt eurų).

17.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

17.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš pirminio statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

17.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

17.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 150

3x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Papūga“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Beždžionė“ arba „Apelsinai“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Beždžionė“ arba „Apelsinai“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Beždžionė“ arba „Apelsinai“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 8

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Vulkanas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Vulkanas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simboliai gali atsirasti antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

3x simbolis „Scatter Vulkanas“

Galutinis statymas x 5 ir 5 papildomi persukimai. Papildomų sukimų metu, trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti simbolį „Wild Vulkanas“.

2x simbolis „Vulkanas“

Galutinis statymas x 2.

 

17.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Raganos pasipelnymas („Witch pickings”)

18. Raganos pasipelnymas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Raganos premijinis lošimas“ („Witches bonus“).

18.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Trys raganos“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka

18.2. Minimali statymo suma – €0,40 (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €80 (aštuoniasdešimt eurų).

18.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą, kuri negali būti mažesnė už minimalią statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošime visada lošiama 25 linijomis.

18.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“) („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,40

€0,02

€0,80

€0,05

€2,00

€0,10

€4,00

€0,20

€8,00

€0,25

€10,00

€0,50

€20,00

€1,00

€40,00

€2,00

€80,00

 

18.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

18.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 800

4x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 50

5x simbolis „Katilas“

Statymas („Bet“) x 600

4x simbolis „Katilas“

Statymas („Bet“) x 80

3x simbolis „Katilas“

Statymas („Bet“) x 40

5x simbolis „Stebuklingas gėrimas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Stebuklingas gėrimas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Stebuklingas gėrimas“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „Pakabukas“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Pakabukas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Pakabukas“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Scatter Trys raganos“

Statymas („Bet“) x 625

4x simbolis „Scatter Trys raganos“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Scatter Trys raganos“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Scatter Trys raganos“

Statymas („Bet“) x 50

 

18.6. Lošimo būgnuose atsiradus trims simboliams „Scatter Trys raganos“, lošėjui atsiveria „RAGANŲ PREMIJINĮ LOŠIMĄ“ („Witches Bonus“) funkcija – lošėjas laimi 5 (penkis) papildomus sukimus („Witches bonus“). Prieš pradedant lošti papildomus lošimus, lošėjas turi galimybę pasirinkti 3 papildomas funkcijas („Feature“) – po vieną funkciją iš trijų ekrane matomų raganų:

18.6.1. Mėlyna ragana („Blue witch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

18.6.1.1. „Vienodi simboliai“ („Symbols the same“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių:  „Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Visi simboliai „Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ ir „Pakabutis su kate“ papildomuose lošimuose virsta parinktu simboliu.

18.6.1.2. „Simbolių gausybė“ („Symbols stacked“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių:  „Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Kiekviename lošimo būgne parinktų simbolių atsiranda daugiau nei įprastai, taip padidinant tikimybę surinkti laimintį šių simbolių derinį.

18.6.1.3. „Simbolių premijos“ („Symbol prizes“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: „Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Už kiekvieną papildomuose lošimuose surinktą parinktą simbolį gaunamas papildomas laimėjimas, kuris apskaičiuojamas dauginant statymo sumą („Bet“) iš 500, 250, 200, 150, 100, 50 arba 25.

18.6.2. Raudona ragana („Red witch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

18.6.2.1. „Pasklidę simboliai „Wild“ („Expanding wilds“). Kiekvienas atsiradęs simbolis „Wild“ patrigubėja ir apima visas tris to būgno pozicijas.

18.6.2.2. „Papildomi simboliai „Wild“ („Extra wilds“). Visuose lošimo būgnuose atsiranda daugiau simbolių „Wild“.

18.6.2.3. „Laimėjimo padauginimas“ („Wild multiplier“). Kiekvienas laimėjimas surinkus „Wild“ simbolių derinį yra dauginamas iš 2, 3, 4, 5 arba 10.

18.6.3. Žalia ragana („Green witch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

18.6.3.1. „Visų laimėjimų padauginimas“ („All wins multiplier“). Visi laimėjimai padauginami iš 2, 3, 4 arba 5.

18.6.3.2. „Dvipusis laimėjimas“ („Pays both ways“). Visi laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra vienoje laiminčioje eilutėje iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, išskyrus simbolius „Scatter Trys raganos“, kuris gali būti išsidėstę bet kokia tvarka.

18.6.3.3. „5 papildomi lošimai“ („Extra 5 games“). Skiriami 5 papildomi lošimai.

18.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Auksinis juokdarys 50000 („Jackpot Jester 50000“)

19. Auksinis juokdarys 500000 – 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi dvi lošimo galimybes „Statyk 10“ („Bet 10“) ir „Statyk 20“ („Bet 20“) bei papildomą lošimą „Super žaidimas“ („Super game“).

19.1. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

 

19.2. Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų), maksimali statymo suma - €200 (du šimtai eurų).

19.3. Lošime naudojami virtualūs žetonai, kurių vertė nustatoma pagal pasirinktą lošimo tipą bei ženklais „+“ ir „-„ nusistatant žetonų nominalą:

Žetonų nominalas „Bet denomination“

Statymo suma („Total Stake“) lošime „Bet 10“

Statymo suma („Total Stake“) lošime „Bet 20“

0,01

€0,10

€0,20

0,02

€0,20

€0,40

0,05

€0,50

€1,00

0,10

€1,00

€2,00

0,20

€2,00

€4,00

0,25

€2,50

€5,00

0,50

€5,00

€10,00

1,00

€10,00

€20,00

2,00

€20,00

€40,00

 

19.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti norimą lošimą mygtuko „Statyti“ („Bet“) pagalba, žetonų nominalą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

19.4.1. Paspaudus papildomą mygtuką „Maksimaliai statyti 20“ „Max bet 20“, lošėjas iš karto dalyvaus „Statyk 20“ „Bet 20“ lošime.

19.5. Laimintys deriniai „Statyk 10“ („Bet 10“) lošime:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Juokdarys“

Žetono nominalas x 1000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 150

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 100

3x simbolis „Arbūzas“

Žetono nominalas x 50

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 40

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 30

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 20

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius,  paminėtus aukščiau.

 

19.6. Laimingi deriniai „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Juokdarys“

Žetono nominalas x 2000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 400

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 300

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Arbūzas“

Žetono nominalas x 100

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 80

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 60

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 40

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

 

19.6.1. Dalyvaujant „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime, lošėjo laimėti žetonai yra kaupiami ir gali būti panaudoti „Super žaidime“ („SUPER GAME“). Lošėjas bet kuriuo metu gali atsiimti savo laimėjimą paspausdamas mygtuką „Atsiimti“ („Collect“).

19.7. Papildomas lošimas „Super žaidimas“ („Super Game“):

19.7.1. Lošėjui, lošime „Statyk 20“ („Bet 20“) surinkusiam bet kurį 19.6. punkte nurodytą laimintį derinį ir surinkus ne mažiau nei 100 žetonų, suteikiama galimybė dalyvauti lošime „Super žaidimas“ („Super Game“), spaudžiant mygtuką „Super žaidimas“ („Super Game“).

19.7.2. Laimingi deriniai „Super žaidimas“ („Super Game“) lošime:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 10000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 3000

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 2000

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 1000

3x simbolis „Arbūzas“

Žetono nominalas x 500

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 400

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 100

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

9x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 50000

 

19.7.3. Po bet kurio spėjimo lošėjas gali atsiimti savo laimėjimą, paspausdamas mygtuką „Atsiimti“ („Collect“).

19.7.4. Papildomas lošimas nėra privalomas.

Pašėlęs auksinis juokdarys („Jackpot Jester Wild Nudge“)

20. Pašėlęs auksinis juokdarys – 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi dvi lošimo galimybes „Statyk 10“ („Bet 10“) ir „Statyk 20“ („Bet 20“) bei papildomą lošimą „Super žaidimas“ („Super game“).

20.1. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

20.2. Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų), maksimali statymo suma - €200 (du šimtai eurų).

20.3. Lošime naudojami virtualūs žetonai, kurių vertė nustatoma pagal pasirinktą lošimo tipą bei ženklais „+“ ir „-„ nusistatant žetonų nominalą:

 

Žetonų nominalas „Bet denomination“

Statymo suma („Total Stake“) lošime „Bet 10“

Statymo suma („Total Stake“) lošime „Bet 20“

0,01

€0,10

€0,20

0,02

€0,20

€0,40

0,05

€0,50

€1,00

0,10

€1,00

€2,00

0,20

€2,00

€4,00

0,25

€2,50

€5,00

0,50

€5,00

€10,00

1,00

€10,00

€20,00

2,00

€20,00

€40,00

 

20.4. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti norimą lošimą mygtuko „Statyti“ („Bet“) pagalba, žetonų nominalą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

20.4.1. Paspaudus papildomą mygtuką „Atlikti didžiausią statymą 20“ („Max bet 20“), lošėjas iš karto dalyvaus „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime.

20.5. Laimintys deriniai „Statyti 10“ („Bet 10“) lošime:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 1000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Deimantas“

Žetono nominalas x 150

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 100

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 50

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 40

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 30

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 20

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

 

 

20.6. Laimintys deriniai „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 2000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 400

3x simbolis „Deimantas“

Žetono nominalas x 300

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 100

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 80

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 60

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 40

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius,  paminėtus aukščiau.

 

20.6.1. Dalyvaujant „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime, lošėjo laimėti žetonai yra kaupiami ir gali būti panaudoti „Super žaidime“ („Super game“). Lošėjas bet kuriuo metu gali atsiimti savo laimėjimą paspausdamas mygtuką „Atsiimti“ („Collect“).

20.7. Papildomas lošimas „Super žaidimas“ („Super game“):

20.7.1. Lošėjui, pagrindiniame lošime „Statyk 20“ („Bet 20“) surinkusiam bet kurį 20.6. punkte nurodytą laimintį derinį ir surinkus ne mažiau nei 100 žetonų, suteikiama galimybė dalyvauti papildomame lošime „Super žaidimas“ („Super game“).

20.7.2. Laimintys deriniai „Super žaidimas“ („Super game“) lošime:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 20000

3x simbolis „7“

Žetono nominalas x 2000

3x simbolis „Deimantas“

Žetono nominalas x 1000

3x simbolis „Varpelis“

Žetono nominalas x 1000

3x simbolis „Braškė“

Žetono nominalas x 400

3x simbolis „Slyva“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Citrina“

Žetono nominalas x 200

3x simbolis „Vyšnia“

Žetono nominalas x 100

Simbolis „Wild Juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

9x simbolis „Wild Juokdarys“

Žetono nominalas x 100000

 

20.7.3. Po bet kurio spėjimo lošėjas gali atsiimti savo laimėjimą paspausdamas mygtuką „Atsiimti“ („Collect“).

20.7.4. Papildomas lošimas nėra privalomas.

Vakaras su Holly Madison („An Evening with Holly Madison“)

21. Vakaras su Holly Madison – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

21.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter Holly“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

21.2. Minimali statymo suma – 0,30 EUR (trisdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 60 EUR (šešiasdešimt eurų).

21.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

21.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama statymo sumą („Bet“) padauginus iš 30 (minimalios statymo sumos) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,30

€0,02

€0,60

€0,05

€1,50

€0,10

€3,00

€0,20

€6,00

€0,25

€7,50

€0,50

€15,00

€1,00

€30,00

€2,00

€60,00

 

21.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

21.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter Holly“

Statymas („Bet“) x 1250 ir 10 papildomų persukimų

4x simbolis „Scatter Holly“

Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų persukimų

3x simbolis „Scatter Holly“

Statymas („Bet“) x 50 ir 10 papildomų persukimų

2x simbolis „Scatter Holly“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Kortos“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Kortos“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Kortos“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Kortos“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Lošimo kauliukai“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Lošimo kauliukai“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Lošimo kauliukai“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Skrybėlė“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Kaukė“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Kaukė“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Kaukė“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Bateliai“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Holly“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

Išsukus laimintį derinį, kuriame yra bent vienas simbolis „Wild“, šis simbolis išsiplečia ir apima visas pozicijas, esančias tame būgne, kuriame jis buvo išsuktas.

 

21.7. Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 2 simboliai „Scatter Holly“, lošėjas laimi vieną pakartotinį lošimą („Re-spin“), kuriame simboliai „Scatter Holly“ išlieka, o sukasi tik likusieji būgnai. Pakartotiniame lošime negalima laimėti daugiau pakartotinių lošimų.

21.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Bingo milijardai („Bingo billions“)

22. Bingo milijardai - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

22.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter Bingo billions“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

22.2. Minimali statymo suma –0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

22.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

22.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

22.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

22.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Wild vyras“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild vyras“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild vyras“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild vyras“

Statymas („Bet“) x 10

1x simbolis „Wild vyras“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Scatter Bingo billions“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 100 ir 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter Bingo billions“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 15 ir 15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter Bingo billions“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 4 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter Bingo billions“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2

5x simbolis „Pinigai“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Pinigai“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Pinigai“

Statymas („Bet“) x 60

2x simbolis „Pinigai“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Bingo bilietai“

Statymas („Bet“) x 750

4x simbolis „Bingo bilietai“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Bingo bilietai“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Bingo bilietai“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Aukso luitai“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Aukso luitai“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Aukso luitai“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba „Kamuoliukas 55“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba „Kamuoliukas 55“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba „Kamuoliukas 55“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba „Kamuoliukas 36“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba „Kamuoliukas 36“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba „Kamuoliukas 36“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba „Kamuoliukas 16“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba „Kamuoliukas 16“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba „Kamuoliukas 16“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild vyras“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Bingo billions“, padedant lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

 

22.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Džeimsas Dynas („James Dean“)

23. Džeimsas Dynas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

23.1. Visi laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „James Deam Holivudo žvaigždė“ ir „Violetinis James Dean“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

23.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

23.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

23.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

23.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

23.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „James Dean Holivudo žvaigždė“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 250 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti simbolį „Kino lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki trijų Legendos papildomų sukimų („Legend spins“). Visi laimėjimai Legendos papildomuose sukimuose yra dauginami iš 5.

4x simbolis „James Dean Holivudo žvaigždė“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti simbolį „Kino lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki trijų Legendos papildomų sukimų („Legend spins“). Visi laimėjimai Legendos papildomuose sukimuose yra dauginami iš 5.

3x simbolis „James Dean Holivudo žvaigždė“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 5 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti simbolį „Kino lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki trijų Legendos papildomų sukimų („Legend spins“). Visi laimėjimai Legendos papildomuose sukimuose yra dauginami iš 5.

2x simbolis „James Dean Holivudo žvaigždė“

Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2

5x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Kino juosta“ arba „Akiniai“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Kino juosta“ arba „Akiniai“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Kino juosta“ arba „Akiniai“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Mėlynas James Dean“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Violetinis James Dean“, „Kino lentelė“ ir „James Dean Holivudo žvaigždė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simbolis „Mėlynas James Dean“ gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgne.

 

23.7. Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 3 simboliai „Mėlynas James Dean“, lošėjas laimi tris pakartotinius lošimus („Re-spins“), kuriuose simboliai „Mėlynas James Dean“ išlieka, o sukasi tik likusieji būgnai. Pakartotinių lošimų laimėjimai yra trigubinami. Pakartotiniame lošime negalima laimėti daugiau pakartotinių lošimų.

23.8. Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 3 simboliai „Violetinis James Dean“, lošėjui atsiveria premijinis James Dean lošimas („James Dean pick bonus“), kuriame lošėjas, pasirinkęs vieną iš atsiradusių simbolių „Violetinis James Dean“, gali laimėti sumą, lygią statymo sumai („Bet“), padaugintai iki 150 kartų.

23.9. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Milžiniški brangakmeniai („Giant Gems“)

24. Milžiniški brangakmeniai – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Laimingi sukimai“ („Fortune spins“).

24.1. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

24.2. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą funkciją „Laimingi sukimai“ („Fortune spins“).

24.3. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

            

24.4. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Raudonas brangakmenis“

Statymo suma x 5000

4x simbolis „Raudonas brangakmenis“

Statymo suma x 500

3x simbolis „Raudonas brangakmenis“

Statymo suma x 100

5x simbolis „Deimantas“

Statymo suma x 1000

4x simbolis „Deimantas“

Statymo suma x 200

3x simbolis „Deimantas“

Statymo suma x 80

5x simbolis „Žalias brangakmenis“ arba „Violetinis brangakmenis“

Statymo suma x 400

4x simbolis „Žalias brangakmenis“ arba „Violetinis brangakmenis“

Statymo suma x 100

3x simbolis „Žalias brangakmenis“ arba „Violetinis brangakmenis“

Statymo suma x 50

5x simbolis „A“

Statymo suma x 200

4x simbolis „A“

Statymo suma x 50

3x simbolis „A“

Statymo suma x 20

5x simbolis „K“

Statymo suma x 200

4x simbolis „K“

Statymo suma x 50

3x simbolis „K“

Statymo suma x 20

5x simbolis „Q“

Statymo suma x 150

4x simbolis „Q“

Statymo suma x 30

3x simbolis „Q“

Statymo suma x 10

5x simbolis „J“

Statymo suma x 150

4x simbolis „J“

Statymo suma x 30

3x simbolis „J“

Statymo suma x 10

5x simbolis „10“

Statymo suma x 150

4x simbolis „10“

Statymo suma x 30

3x simbolis „10“

Statymo suma x 10

 

24.5. Papildoma funkcija „Laimingi sukimai“ („Fortune spins“) padidina tikimybę išsukti laimingus simbolius, už kuriuos laimimi didesni laimėjimai. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti mygtuką „Fortune Spins“ ir pasirinkti, kiek kartų nori didinti statymo sumą („Total bet“). Kuo daugiau kartų yra didinamas statymas, tuo tikimybė išsukti laiminčius derinius yra didesnė.

Laiminčios lapės 2 („Foxin‘ wins again“)

25. Laiminčios lapės 2 – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).

25.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter varpelis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

25.2. Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 100 EUR (vienas šimtas eurų).

25.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).

25.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,50

€0,02

€1

€0,05

€2,50

€0,10

€5,00

€0,20

€10,00

€0,25

€12,50

€0,50

€25,00

€1,00

€50,00

€2,00

€100,00

 

25.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

25.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Wild lapinas“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Wild lapinas“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Wild lapinas“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild lapinas“

Statymas („Bet“) x 10

Simbolis „Wild lapinas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter varpelis“, padedant surinkti laimintį derinį

5x simbolis „Scatter varpelis“

Statymas („Bet“) x 5000 ir 10 papildomų persukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Išnaudojus papildomus sukimus, lošėjas gali pasirinkti pasiimti laimėjimą arba kartoti papildomus sukimus.

4x simbolis „Scatter varpelis“

Statymas („Bet“) x 750 ir 10 papildomų persukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Išnaudojus papildomus sukimus, lošėjas gali pasirinkti pasiimti laimėjimą arba kartoti papildomus sukimus.

3x simbolis „Scatter varpelis“

Statymas („Bet“) x 250 ir 10 papildomų persukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Išnaudojus papildomus sukimus, lošėjas gali pasirinkti pasiimti laimėjimą arba kartoti papildomus sukimus.

2x simbolis „Scatter varpelis“

Statymas („Bet“) x 50

5x simbolis „Lapė“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Lapė“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Lapė“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Lapė“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Kokteilis“ arba „Kompasas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Kokteilis“ arba „Kompasas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Kokteilis“ arba „Kompasas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5 x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

25.7. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Superbet“) padidina tikimybę išsukti simbolius „Wild lapinas“. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti ant mygtuko „Superbet 1“ arba „Superbet 2“. Pasirinkus „Superbet 1“, tikimybė išsukti simbolius „Wild“ padidėja 2, 3 ir 4 būgnuose, o minimalus statymas („Bet“) yra 0,75 EUR (septyniasdešimt penki euro centai). Pasirinkus „Superbet 2“, tikimybė išsukti simbolius „Wild lapinas“ padidėja visuose penkiuose būgnuose, o minimalus statymas („Bet“) yra 1 EUR (vienas euras).

25.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Džeko pupa (Jack‘s beanstalk“)

26. Džeko pupa – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį ir turintis papildomą premijinį lošimą „Auksinis kiaušinis“ („Golden egg bonus“).

26.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.

26.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

26.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

26.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

26.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

26.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Džekas“

Statymas („Bet“) x 2500

4x simbolis „Džekas“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Džekas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Džekas“

Statymas („Bet“) x 5

1x simbolis „Džekas“

Statymas („Bet“) x 1

5x simbolis „Vyras su barzda“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Vyras su barzda“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Vyras su barzda“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Vyras su barzda“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Arfa“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Arfa“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Arfa“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Kirvis“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Kirvis“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Kirvis“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 5

5 x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Stebuklingos pupos“, išsisukęs 2, 3 arba 4 būgne

3 papildomi sukimai

 

26.7. Lošimo būgnuose atsisukus trims simboliams „Auksinis kiaušinis“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas „Auksinis kiaušinis“ („Golden egg bonus“). Premijiniame lošime lošėjas turi pasirinkti tris iš penkių atsiradusių simbolių „Žąsis“. Už kiekvieną pasirinkimą lošėjas gali laimėti laimėjimą, lygų statymo sumai, padaugintai iš 25, 50, 75, 125, 250, 375, 500 arba 2500.

Titanų audra („Titan storm“)

27. Titanų audra – 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

27.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter vartai“, už kurį laimėjimas išmokamas bet kuria eilės tvarka.

27.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

27.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

27.4. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą („Bet“) iš 25 ir atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total Bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

27.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Scatter vartai“

Statymas („Bet“) x 50 ir 10 papildomų sukimų. Papildomuose sukimuose išsukus 5 vienodų simbolių derinį, laimėjimas yra dauginamas iš 5.

5x simbolis „Mergina su ietimi“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Mergina su ietimi“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Mergina su ietimi“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Mergina su ietimi“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Meteoritas“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Meteoritas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Meteoritas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Meteoritas“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Mėlynas titanas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Mėlynas titanas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Mėlynas titanas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Wild“

10 papildomų sukimų (papildomuose sukimuose išsukus 5 vienodų simbolių derinį, laimėjimas yra dauginamas iš 5). Gali atsirasti tik 2,3 ir 4 būgnuose.

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

 

27.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

 

 

Teisėjas Dredas („Judge Dredd“)

 

28. Teisėjas Dredas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).

28.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter ženklelis Dredd“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

28.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

28.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.

28.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

28.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

28.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

Simbolis „Wild Judge Dredd“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter ženklelis Dredd“

5x simbolis „Wild Judge Dredd“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Wild Judge Dredd“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Wild Judge Dredd“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild Judge Dredd“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“

Statymas („Bet“) x 2500 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami.

4x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“

Statymas („Bet“) x 375 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami.

3x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“

Statymas („Bet“) x 125 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami.

2x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Kaukolė“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Kaukolė“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Kaukolė“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Kaukolė“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Motociklas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Ginklas“ arba „Pirštinė“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

 

28.7. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina tikimybę išsukti simbolius „Wild Judge Dredd“. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti ant mygtuko „Superbet“ ir pasirinkti vieną iš galimybių:

a) padidinti tikimybę išsukti simbolius „Wild Judge Dredd“ 2, 3 ir 4 būgnuose (minimali statymo suma („Bet“) yra €0.35 (trisdešimt penki euro centai));

b) padidinti tikimybę išsukti simbolius „Wild Judge Dredd“ visuose penkiuose būgnuose (minimali statymo suma („Bet“) yra €0.50 (penkiasdešimt euro centų)).

28.7.1. Nepasirinkus funkcijos „Super statymas“ („Super Bet“), simbolis „Wild Judge Dredd“ gali atsirasti tik 3-iame būgne (minimali statymo suma („Bet“) yra €0.25 (dvidešimt penki euro centai)).

28.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Vilkų gauja („Wolfpack pays“)

29. Vilkų gauja –5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

29.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.

29.2. Minimali statymo suma – 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).

29.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

29.4. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą („Bet“) iš 40 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,40

€0,02

€0,80

€0,05

€2,00

€0,10

€4,00

€0,20

€8,00

€0,25

€10,00

€0,50

€20,00

€1,00

€40,00

€2,00

€80,00

 

29.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

Simbolis „Wild Vilkas“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti laimintį simbolių derinį

5x simbolis „Wild Vilkas“

Statymas („Bet“) x 800

4x simbolis „Wild Vilkas““

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Wild Vilkas“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Staugiantis vilkas“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Staugiantis vilkas“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Staugiantis vilkas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Erelis“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Erelis“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Erelis“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 40

4x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Širdis“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 40

4x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Būgnas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 25

4x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Kryžius“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 25

4x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Vynas“

Statymas („Bet“) x 2

 

29.6. Kiekvieną kartą, surinkus laimintį simbolių derinį, lošėjas laimi ir vieną papildomą sukimą. Po vieno laimėjimo, lošiant papildomą sukimą, padidėja tikimybė išsukti simbolį „Wild vilkas“ 3-iame būgne. Po dviejų laimėjimų iš eilės, tikimybė išsukti simbolius „Wild vilkas“ padidėja 2, 3 ir 4 būgnuose. Po trijų laimėjimų iš eilės, tikimybė išsukti simbolius „Wild vilkas“ padidėja visuose 5-iuose būgnuose.

29.7. Laimėjus keturis kartus iš eilės, lošėjas laimi papildomus sukimus, kurie baigiasi, kai lošėjas nelaimi tris kartus (per tris sukimus). Prasidėjus papildomiems sukimams, atsiranda trys monetos, simbolizuojančios likusius papildomus sukimus: kiekvieną kartą nelaimėjus papildomame sukime, išnyksta viena moneta. Išnykus visoms trims monetoms, papildomi sukimai baigiasi. Papildomuose sukimuose lošimo būgnuose atsiranda 5 (penki) papildomi simboliai „Wild vilkas“, taip padidinant tikimybę išsukti laimintį simbolių derinį.

29.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Pamišėlis („Psycho“)

30. Pamišėlis – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

30.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter namas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kokia eilės tvarka.

30.2. Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

30.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

30.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,25

€0,02

€0,50

€0,05

€1,25

€0,10

€2,50

€0,20

€5,00

€0,25

€6,25

€0,50

€12,50

€1,00

€25,00

€2,00

€50,00

 

30.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

30.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter namas“. Visi laimėjimai už surinktus „Wild“ simbolių derinius gali būti padauginti iš 2, 3, 4, 5, 10 arba 20.

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 1250

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Scatter namas“

Statymas („Bet“) x 2500 ir 10, 15 arba 20 papildomų sukimų. Papildomuose sukimuose laimėjimai už surinktus simbolių „Wild“ derinius gali būti padauginti iš 2, 4, 6, 8, 10, 20 arba 40.

4x simbolis „Scatter namas“

Statymas („Bet“) x 375 ir 10, 15 arba 20 papildomų rsukimų. Papildomuose sukimuose laimėjimai už surinktus simbolių „Wild“ derinius gali būti padauginti iš 2, 4, 6, 8, 10, 20 arba 40.

3x simbolis „Scatter namas“

Statymas („Bet“) x 50 ir 10, 15 arba 20 papildomų sukimų. Papildomuose sukimuose laimėjimai už surinktus simbolių „Wild“ derinius gali būti padauginti iš 2, 4, 6, 8, 10, 20 arba 40.

2x simbolis „Scatter namas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Moters atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Moters atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Moters atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Moters atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 1

5x simbolis „Vyro atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Vyro atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Vyro atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Vyro atvaizdas“

Statymas („Bet“) x 1

5x simbolis „Žvelgianti akis“ arba „Vokas su pinigais“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Žvelgianti akis“ arba „Vokas su pinigais“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Žvelgianti akis“ arba „Vokas su pinigais“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Raktas“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Raktas“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Raktas“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 5

 

30.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Princas Robinas Hudas („Robin Hood Prince of Tweets“)

31. Princas Robinas Hudas -  5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“).

31.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter pilis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kokia eilės tvarka.

31.2. Minimali statymo suma  – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

31.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.

31.4. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą („Bet“) iš 20 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

 

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,20

€0,02

€0,40

€0,05

€1,00

€0,10

€2,00

€0,20

€4,00

€0,25

€5,00

€0,50

€10,00

€1,00

€20,00

€2,00

€40,00

 

31.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

31.6. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

Simbolis „Wild Robinas Hudas“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter pilis“. Gali atsirasti tik trečiame būgne. Gali paversti greta esančius simbolius į simbolį „Wild Robinas Hudas“.

5x simbolis „Wild Robinas Hudas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Wild Robinas Hudas“

Statymas („Bet“) x 125

3x simbolis „Wild Robinas Hudas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Wild Robinas Hudas“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Scatter pilis“

Statymas („Bet“) x 4000 ir 15, 20 arba 25 papildomų persukimų

4x simbolis „Scatter pilis“

Statymas („Bet“) x 600 ir 15, 20 arba 25 papildomų persukimų

3x simbolis „Scatter pilis“

Statymas („Bet“) x 160 ir 15, 20 arba 25 papildomų persukimų

5x simbolis „Princesė pelėda“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Princesė pelėda“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Princesė pelėda“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Princesė pelėda“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Pelėda su bokalu“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Pelėda su bokalu“

Statymas („Bet“) x 60

3x simbolis „Pelėda su bokalu“

Statymas („Bet“) x 12

2x simbolis „Pelėda su bokalu“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Krepšelis su aukso monetomis“ arba „Taikinys su strėlėmis“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Krepšelis su aukso monetomis“ arba „Taikinys su strėlėmis“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Krepšelis su aukso monetomis“ arba „Taikinys su strėlėmis“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Lankas su strėlėmis“ arba „Popieriaus lapas“

Statymas („Bet“) x 60

4x simbolis „Lankas su strėlėmis“ arba „Popieriaus lapas“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Lankas su strėlėmis“ arba „Popieriaus lapas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 35

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 12

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 25

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 1

 

31.7. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina tikimybę išsukti laiminčių simbolių derinį. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti ant mygtuko „Superbet“ ir pasirinkti vieną iš galimybių:

a) padidinti tikimybę simboliu „Wild Robinas Hudas“ paversti simbolius „Princesė pelėda“, „Pelėda su bokalu“ ir „Krepšelis su aukso monetomis“ (minimali statymo („Bet“) suma yra €0.30 (trisdešimt euro centų));

b) padidinti tikimybę simboliu „Wild Robinas Hudas“ paversti simbolius „Princesė pelėda“, „Pelėda su bokalu“, „Krepšelis su aukso monetomis“, „Taikinys su strėlėmis“, „Lankas su strėlėmis“ ir „Popieriaus lapas“ (minimali statymo („Bet“) suma yra €0,80 (aštuoniasdešimt euro centų));

31.7.1. Nepasirinkus funkcijos „Super statymas“ („Super Bet“), simboliu „Wild Robinas Hudas“ gali būti paverstas tik simbolis „Princesė pelėda“.

31.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Sukinių laboratorija („The Spin Lab“)

32. Sukinių laboratorija - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį.

32.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

32.2. Minimali statymo suma– 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų).

32.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

32.4. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą („Bet“) iš 40 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,40

€0,02

€0,80

€0,05

€2,00

€0,10

€4,00

€0,20

€8,00

€0,25

€10,00

€0,50

€20,00

€1,00

€40,00

€2,00

€80,00

 

32.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

32.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter“.

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Scatter“

Statymas („Bet“) x 625 ir 5 papildomi sukimai

4x simbolis „Scatter“

Statymas („Bet“) x 250 ir 5 papildomi sukimai

3x simbolis „Scatter“

Statymas („Bet“) x 100 ir 5 papildomi sukimai

2x simbolis „Scatter“

Statymas („Bet“) x 50

5x simbolis „Kubas“

Statymas („Bet“) x 800

4x simbolis „Kubas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Kubas“

Statymas („Bet“) x 50

5x simbolis „Violetinis atomas“

Statymas („Bet“) x 600

4x simbolis „Violetinis atomas“

Statymas („Bet“) x 80

3x simbolis „Violetinė atomas“

Statymas („Bet“) x 40

5x simbolis „Geltona molekulė“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Geltona molekulė“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Geltona molekulė“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „DNR molekulė“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „DNR molekulė“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „DNR molekulė“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

 

32.7. Lošimo būgnuose atsiradus trims ir daugiau simbolių „Scatter“, lošėjui atsiveria premijinio lošimo („Spin Lab Bonus“) funkcija – lošėjas laimi 5 (penkis) papildomus lošimus. Prieš pradedant lošti papildomus lošimus, lošėjas turi galimybę pasirinkti 3 papildomas funkcijas („Feature“) – po vieną funkciją iš trijų ekrane matomų linijų:

32.7.1. Linija 1 („Row 1“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

32.7.1.1. „Vienodi simboliai“ („Symbols the same“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių:  „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. Visi simboliai „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ ir „DNR molekulė““ papildomuose lošimuose virsta parinktu simboliu.

32.7.1.2. „Simbolių gausybė“ („Symbols stacked“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių:  „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. Kiekviename lošimo būgne parinktų simbolių atsiranda daugiau nei įprastai, taip padidinant tikimybę surinkti laimintį šių simbolių derinį.

32.7.1.3. „Simbolių premijos“ („Symbol prizes“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. Už kiekvieną papildomuose lošimuose surinktą parinktą simbolį gaunamas papildomas laimėjimas, kuris apskaičiuojamas dauginant statymo sumą („Bet“) iš 500, 250, 200, 150, 100, 50 arba 25.

32.7.2. Linija 2 („Row 2“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

32.7.2.1. „Simbolių „Wild“ gausybė („Wild stacked“). Kiekvienas atsiradęs simbolis „Wild“ išlieka savo vietoje, o likę būgnai sukasi, lošiant papildomus lošimus.

32.7.2.2. „Papildomi simboliai „Wild“ („Extra wilds“). Visuose lošimo būgnuose atsiranda daugiau simbolių „Wild“.

32.7.2.3. „Laimėjimo padauginimas“ („Wild multiplier“). Kiekvienas laimėjimas surinkus „Wild“ simbolių derinį yra dauginamas iš 2, 3, 4, 5 arba 10.

32.7.3. Linija 3 („Row 3“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose lošimuose:

32.7.3.1. „Visų laimėjimų padauginimas“ („All wins multiplier“). Visi laimėjimai padauginami iš 2.

32.7.3.2. „Dvipusis laimėjimas“ („Pays both ways“). Visi laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra vienoje laiminčioje eilutėje iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę.

32.7.3.3. „5 papildomi lošimai“ („Extra 5 games“). Skiriami 5 papildomi persukimai.

32.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Kazino meistras („Casinomeister“)

33. Kazino meistras („Casinomeister“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

33.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter robotas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

33.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

33.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

33.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

33.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

33.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter robotas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100

4x simbolis „Scatter robotas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 20

3x simbolis „Scatter robotas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5

2x simbolis „Scatter robotas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 1

5x simbolis „Casino Meister“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Casino Meister“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Casino Meister“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Casino Meister“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Medalis“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Medalis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Medalis“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Medalis“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus bokalas“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus bokalas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus bokalas“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild karikatūra“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter robotas“, „Kiaulė“ ir „Kiaulė už grotų“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laiminčiame derinyje simboliui „Wild karikatūra“ pakeitus kitą simbolį, laimėjimas yra dvigubinamas.

5x simbolis „Wild karikatūra“

Statymas („Bet“) x 10 000

4x simbolis „Wild karikatūra“

Statymas („Bet“) x 2 000

3x simbolis „Wild karikatūra“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild karikatūra“

Statymas („Bet“) x 10

 

33.7. Papildomi sukimai („Casinomeister Feature“). Lošėjui, surinkusiam 3 ar daugiau simbolių „Scatter robotas“, suteikiami neriboti papildomi sukimai, kurių laimėjimai yra trigubinami. Kai papildomuose sukimuose atsiranda simbolis „Kiaulė“, lošėjui lieka 5 papildomi sukimai. Jei per šiuos penkis papildomus sukimus atsiranda simbolis „Kiaulė už grotų“, neriboti papildomi sukimai atsinaujina iki kol simbolis „Kiaulė už grotų“ nebeatsiranda.

33.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Tukanai („1Can 2 Can“)

34. Tukanai („1Can 2Can“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

34.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

34.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

34.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

34.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

34.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
 

34.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 50 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 10 papildomų sukimų.

5x simbolis „Gyvūnas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Gyvūnas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Gyvūnas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Gyvūnas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Driežas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Plunksnos“ arba „Gėlės“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Plunksnos“ arba „Gėlės“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Plunksnos“ arba „Gėlės“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Wild“

Statymas („Bet“) x 10

 

34.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vyna,s iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

300 skydų („300 Shields“)

35. 300 skydų („300 Shields“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

35.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter skydas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

35.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 5 EUR (penki eurai).

35.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

35.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

35.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

35.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter skydas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100

4x simbolis „Scatter skydas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 12

3x simbolis „Scatter skydas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5

2x simbolis „Scatter skydas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“

Statymas („Bet“) x 15

2x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“

Statymas („Bet“) x 12

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 12

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 4

Simbolis „Wild karys“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter skydas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild karys“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Wild karys“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Wild karys“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Wild karys“

Statymas („Bet“) x 5

 

35.7. Papildomi sukimai. Surinkus 3 ar daugiau simbolių „Scatter skydas“, lošėjas laimi 5 papildomus sukimus. Papildomų sukimų laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose surinkus 2 ar daugiau simbolių „Skydas“, lošėjui suteikiama antra 5 papildomų sukimų serija, kurių laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra dauginami iš 5. Surinkus 6 ar daugiau simbolių „Skydas“, lošėjui suteikiama trečia 5 papildomų sukimų serija, kurių laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra dauginami iš 25. Surinkus 12 ar daugiau simbolių „Skydas“, lošėjui suteikiama ketvirta 5 papildomų sukimų serija, kurios laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra dauginami iš 300.

35.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Gydytojas Meilė („Doctor Love“)

36. Gydytojas Meilė (Doctor Love) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

36.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter meilės matuoklis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

36.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

36.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

36.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

36.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

36.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter meilės matuoklis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter meilės matuoklis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter meilės matuoklis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter meilės matuoklis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 60

2x simbolis „Slaugė

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Ligonis“

Statymas („Bet“) x 750

4x simbolis „Ligonis“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Ligonis“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Ligonis“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Meškutis“ arba „Greitosios pagalbos automobilis“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Meškutis“ arba „Greitosios pagalbos automobilis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Meškutis“ arba „Greitosios pagalbos automobilis“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Gėlės“ arba „Laikrodis“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Gėlės“ arba „Laikrodis“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Gėlės“ arba „Laikrodis“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Kardiograma“ arba „Ramentai“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Kardiograma“ arba „Ramentai“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Kardiograma“ arba „Ramentai“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Stetoskopas“ arba „Vaistai“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Stetoskopas“ arba „Vaistai“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Stetoskopas“ arba „Vaistai“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild gydytojas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter meilės matuoklis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 10

1x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 2

 

36.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Gydytojas Meilė atostogauja („Doctor Love on Vacation“)

37. Gydytojas Meilė atostogauja („Doctor Love on Vacation“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

37.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter banglentė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

37.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

37.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

37.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

37.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

37.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter banglentė“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter banglentė“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 16 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter banglentė“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter banglentė“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Slaugė“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Vėžliukas“ arba „Lektuvas“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Vėžliukas“ arba „Lektuvas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Vėžliukas“ arba „Lektuvas“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Stetoskopas“ arba „Kokteilis“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Stetoskopas“ arba „Kokteilis“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Stetoskopas“ arba „Kokteilis“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Širdelė“ arba „Kamuolys“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Širdelė“ arba „Kamuolys“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Širdelė“ arba „Kamuolys“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Lagaminas“ arba „Gultas“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Lagaminas“ arba „Gultas“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Lagaminas“ arba „Gultas“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild gydytojas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter banglentė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laiminčiame derinyje simboliui „Wild gydytojas“ pakeitus kitą simbolį, laimėjimas yra dvigubinamas.

5x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild gydytojas“

Statymas („Bet“) x 10

 

37.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Rytų drakonas („Eastern Dragon“)

38. Rytų drakonas („Eastern Dragon“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

38.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

38.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

38.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

38.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

38.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

38.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 200

4x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 20

3x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5

2x simbolis „Scatter“

Galutinis statymas („Total bet“) x 1

5x simbolis „Žuvis“

Statymas („Bet“) x 3000

4x simbolis „Žuvis“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Žuvis“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Žuvis“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Šviestuvas“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Šviestuvas“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Šviestuvas“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Šviestuvas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“

Statymas („Bet“) x 15

2x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild drakonas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

1x simbolis „Wild drakonas“

Statymas („Bet“) x 2

2x simbolis „Wild drakonas“, atsiradęs pirmame ir penktame būgne

15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami. Papildomų sukimų laimėjimai, surinkus derinį, kuriame yra simbolis „Wild drakonas“ yra dauginami iš 6.

 

38.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Gyvačių kerėtojas („The Snake Charmer“)

39. Gyvačių kerėtojas („The Snake Charmer“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

39.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter kerėtojas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

39.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

39.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

39.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

39.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

39.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter kerėtojas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter kerėtojas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter kerėtojas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter kerėtojas“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Moteris“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Moteris“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Moteris“

Statymas („Bet“) x 60

2x simbolis „Moteris“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 750

4x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Dramblys“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių krepšys“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių krepšys“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių krepšys“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild gyvatė“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter kerėtojas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild gyvatė“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild gyvatė“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild gyvatė“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild gyvatė“

Statymas („Bet“) x 10

 

39.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Džinė („Genie Wild“)

40. Džinė („Genie Wild“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

40.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter butelis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

40.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

40.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

40.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

40.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

40.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter butelis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 10 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter butelis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter butelis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter butelis“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Beždžionė“

Statymas („Bet“) x 1500

4x simbolis „Beždžionė“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Beždžionė“

Statymas („Bet“) x 60

2x simbolis „Beždžionė“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Aukso skrynia“

Statymas („Bet“) x 750

4x simbolis „Aukso skrynia“

Statymas („Bet“) x 250

3x simbolis „Aukso skrynia“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Aukso skrynia“

Statymas („Bet“) x 4

5x simbolis „Smaragdas“ arba „Vaisiai“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Smaragdas“ arba „Vaisiai“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Smaragdas“ arba „Vaisiai“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild džinė“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter butelis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild džinė“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild džinė“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild džinė“

Statymas („Bet“) x 200

2x simbolis „Wild džinė“

Statymas („Bet“) x 10

 

40.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Auksinis „Ahoi“ („Gold Ahoy“)

41. Auksinis „Ahoi“ („Gold Ahoy“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

41.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter skrynia“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

41.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

41.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

41.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

41.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

41.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 10000

4x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 750

3x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Laivas“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Piratų vėliava“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Piratų vėliava“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Piratų vėliava“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Piratų vėliava“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

3x simbolis „Žemėlapis“ 2, 3 ir 5 būgnuose

Iki 30 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dauginami iš 4.

Simbolis „Wild piratas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter skrynia“ ir „Žemėlapis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild piratas“

Statymas („Bet“) x 25000

4x simbolis „Wild piratas“

Statymas („Bet“) x 5000

3x simbolis „Wild piratas“

Statymas („Bet“) x 250

2x simbolis „Wild piratas“

Statymas („Bet“) x 10

 

41.7. Skrynios premijinis lošimas („Chest bonus“). Lošimo būgnuose atsiradus trims arba daugiau simbolių „Scatter skrynia“, lošėjui atsiveria premijinis Skrynios lošimas, kuriame, pasirinkus vieną iš atsiradusių skrynių, lošėjas laimi papildomą laimėjimą.

41.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Airiškos akys („Irish eyes“)

42. Airiškos akys („Irish eyes“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

42.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.

42.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

42.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

42.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

42.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

42.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter mergina“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter mergina“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 ir 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter mergina“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter mergina“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2

5x simbolis „Pieva“

Statymas („Bet“) x 1250

4x simbolis „Pieva“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Pieva“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Pieva“

Statymas („Bet“) x 6

5x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 175

3x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild elfas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter mergina“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild elfas“

Statymas („Bet“) x 10000

5x simbolis „Wild elfas“

Statymas („Bet“) x 1000

5x simbolis „Wild elfas“

Statymas („Bet“) x 150

5x simbolis „Wild elfas“

Statymas („Bet“) x 10

2x simbolis „Wild elfas“

Statymas („Bet“) x 2

 

42.7. Pasirink ir laimėk premijinis lošimas („Pick and win feature“). Pirmame ir penktame būgnuose atsiradus simboliams „Wild elfas“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, pasirinkus vieną iš simbolių „Wild elfas“, galima laimėti laimėjimą, lygų statymui („Bet“) padaugintam iki 100 kartų.

42.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Ramzio turtai („Ramesses Riches“)

43. Ramzio turtai („Ramesses Riches“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

43.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter kryžius“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

43.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).

43.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

43.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

43.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

43.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter kryžius“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 20 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter kryžius“

Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 16 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter kryžius“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 12 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter kryžius“

Galutinis statymas („Total bet“) x 2

5x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Katė“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Katė“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Katė“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Katė“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Ramzis“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter kryžius“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimai už derinius, kuriuose simbolis „Wild Ramzis“ pakeičia kitą simbolį, yra dvigubinami. Papildomų sukimų laimėjimai už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild Ramzis“, yra dauginami iš 6.

5x simbolis „Wild Ramzis“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Wild Ramzis“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Wild Ramzis“

Statymas („Bet“) x 100

2x simbolis „Wild Ramzis“

Statymas („Bet“) x 10

 

43.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Imperatoriaus sodas („Emperor‘s Garden“)

44. Imperatoriaus sodas („Emperor‘s Garden“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

44.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter žuvys“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

44.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

44.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

44.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

44.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

44.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter žuvys“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

4x simbolis „Scatter žuvys“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

3x simbolis „Scatter žuvys“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra trigubinami.

2x simbolis „Scatter žuvys“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2

5x simbolis „Imperatorius“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Imperatorius“

Statymas („Bet“) x 1000

3x simbolis „Imperatorius“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Imperatorius“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Statula“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Statula“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Statula“

Statymas („Bet“) x 30

2x simbolis „Statula“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“

Statymas („Bet“) x 500

5x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“

Statymas („Bet“) x 50

5x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild sodas“.

 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter žuvys“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgne.

Simboliui „Wild sodas“ atsiradus antrame, trečiame ir/ arba ketvirtame būgne, šis simbolis apima visas tris pozicijas tame būgne, kuriame atsirado. Papildomų sukimų laimėjimai už derinius su simboliu „Wild sodas“ yra trigubinami.

 

44.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Koliziejaus šaukimas („Call of the Colosseum“)

45. Koliziejaus šaukimas („Call of the Colosseum“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

45.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter skydas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

45.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

45.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

45.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

45.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

45.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter skydas“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose bet kurioje pozicijoje atsiradus simboliui „Wild imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į viršų, lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter skydas“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 15 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose bet kurioje pozicijoje atsiradus simboliui „Wild imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į viršų, lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter skydas“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 10 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose sukimuose bet kurioje pozicijoje atsiradus simboliui „Wild imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į viršų, lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter skydas“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2

5x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 500

3x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Liūtas“

Statymas („Bet“) x 2000

4x simbolis „Liūtas“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Liūtas“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Liūtas“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Koliziejus“ arba „Vežimas“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Koliziejus“ arba „Vežimas“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Koliziejus“ arba „Vežimas“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Monetos“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Monetos“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „Monetos“ arba „Vynuogės“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild imperatorius“.

 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter skydas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgne.

 

45.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Drakono kritimas („Dragon Drop“)

46. Drakono kritimas („Dragon Drop“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

46.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter kiaušinis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

46.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

46.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

46.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

46.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

46.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter kiaušinis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 8 papildomi sukimai. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomame sukime atsiradus simboliui „Wild drakonas“, jis išlieka savo vietoje likusiems papildomiems sukimams.

4x simbolis „Scatter kiaušinis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 ir 8 papildomi sukimai. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomame sukime atsiradus simboliui „Wild drakonas“, jis išlieka savo vietoje likusiems papildomiems sukimams.

3x simbolis „Scatter kiaušinis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 8 papildomi sukimai. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose yra dvigubinami. Papildomame sukime atsiradus simboliui „Wild drakonas“, jis išlieka savo vietoje likusiems papildomiems sukimams.

2x simbolis „Scatter kiaušinis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2

5x simbolis „Skrynia“

Statymas („Bet“) x 5000

4x simbolis „Skrynia“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Skrynia“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Skrynia“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Karys“ arba „Avis“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Karys“ arba „Avis“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Karys“ arba „Avis“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „Q“ arba „J““

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 10

3x simbolis „10“ arba „9“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild drakonas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter kiaušinis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgne.

Laimėjimai už derinius, kuriuose simbolis „Wild drakonas“ pakeičia kitą simbolį, yra dvigubinami.

 

46.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Laukiniai vakarai („Wild West“)

47. Laukiniai vakarai („Wild West“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

47.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter žetonai“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

47.2. Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 20 EUR (dvidešimt eurų).

47.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

47.4.Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,10

€0,02

€0,20

€0,05

€0,50

€0,10

€1,00

€0,20

€2,00

€0,25

€2,50

€0,50

€5,00

€1,00

€10,00

€2,00

€20,00

 

47.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

47.6.. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 200

3x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 120

3x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 40

2x simbolis „Arklys“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Užeiga“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Užeiga“

Statymas („Bet“) x 80

3x simbolis „Užeiga“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „Pinigų maišas“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „Pinigų maišas“

Statymas („Bet“) x 80

3x simbolis „Pinigų maišas“

Statymas („Bet“) x 30

5x simbolis „Grafinas su stiklinėmis“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Grafinas su stiklinėmis“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Grafinas su stiklinėmis““

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Batai“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Batai“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Batai“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Kortų dėklas“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „Kortų dėklas“

Statymas („Bet“) x 40

3x simbolis „Kortų dėklas“

Statymas („Bet“) x 10

Simbolis „Wild kaubojus“.

 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter žetonai“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik trečiame, ketvirtame ir penktame būgne. Surinkus laimintį derinį su simboliu „Wild kaubojus“, lošėjas laimi 5 papildomus sukimus.

Simbolis „Scatter žetonai“

Gali atsirasti tik per papildomus sukimus. Atsiradęs papildomame sukime, jis pakartoja prieš papildomą sukimą laimėtą laimėjimą.

 

47.7. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 2 arba 5 kartus, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild kaubojus“:

47.7.1 Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 20.

47.7.2. Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 5 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.

47.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Papildomi pinigai („Extra cash“)

48. Papildomi pinigai („Extra cash“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

48.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

48.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 10 EUR (dešimt eurų).

48.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

48.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

48.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

48.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter laikraštis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 50 ir 20 papildomų sukimų.

4x simbolis „Scatter laikraštis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 12 papildomų sukimų. Pagrindiniame sukime atsiradus simboliui „Wild laikraštis“, jis išlieka savo vietoje papildomam sukimui.

3x simbolis „Scatter laikraštis“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 ir 8 papildomi sukimai. Pagrindiniame sukime atsiradus simboliui „Wild laikraštis“, jis išlieka savo vietoje papildomam sukimui.

5x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Automobilis“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Šuo“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Šuo“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Šuo“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Šuo“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „Spaudos kioskas“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Spaudos kioskas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Spaudos kioskas“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Laikraščių krūva“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Laikraščių krūva“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Laikraščių krūva“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „K“ arba „Q“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild laikraštis“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter laikraštis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild laikraštis“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Wild laikraštis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Wild laikraštis“

Statymas („Bet“) x 50

2x simbolis „Wild laikraštis“

Statymas („Bet“) x 10

 

48.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Plaukiant Nilu („A While on The Nile“)

49. Plaukiant Nilu („A While on The Nile“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

49.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter smaragdas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

49.2. Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 10 EUR (dešimt eurų).

49.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.

49.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių (penkiasdešimt) iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

49.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

49.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

3x simbolis „Scatter smaragdas“

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 ir 5 papildomi sukimai. Simbolis „Scatter smaragdas“ gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgne.

5x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 1000

4x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Mergina“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Akis“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Akis“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Akis“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Piešinys“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Piešinys“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Piešinys“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „Lazdelė“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Lazdelė“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Lazdelė“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild faraonas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter smaragdas“ ir „Scatter skarabėjus“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 2,3 ir 4 būgne.

 

49.7. Skarabėjaus premijinis lošimas („Scarab Bonus Feature“). Lošimo būgnuose atsiradus trims simboliams „Scatter skarabėjus“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kurio metu lošėjas turi rinktis atsiradusius skarabėjus tol, kol pasirodo ženklas „Collect“ (Surinkti). Visi laimėjimai yra dauginami iš statymo („Bet“) sumos. Simbolis „Scatter skarabėjus“ gali atsirasti tik 1,3 ir 5 būgnuose.

49.8. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą nuo 2 iki 10 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild faraonas“:

49.8.1 Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 50.

49.8.2. Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 4 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 100.

49.8.3. Papildoma funkcija „Super statymas x6“ („Super Bet x6“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 6 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 200.

49.8.4. Papildoma funkcija „Super statymas x8“ („Super Bet x8“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 8 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 250.

49.8.5. Papildoma funkcija „Super statymas x10“ („Super Bet x10“ )suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo laimėjimą 10 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“), kuri turi būti pastatyta, norint įjungti papildomą funkciją, „Super statymas x 10“, apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300.

49.9. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Juokdarys („Joker Jester“)

50. Juokdarys („Joker Jester“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
50.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter kamuoliai“, „Statinė“ ir „Krepšys“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.
50.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).
50.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
50.4. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).
50.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

    

50.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Scatter kamuoliai“

Galutinis statymas („Total bet“) x 100

4x simbolis „Scatter kamuoliai“

Galutinis statymas („Total bet“) x 10

3x simbolis „Scatter kamuoliai“

Galutinis statymas („Total bet“) x 5

2x simbolis „Scatter kamuoliai“

Galutinis statymas („Total bet“) x 1

5x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 400

4x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 75

3x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 25

2x simbolis „Pilis“

Statymas („Bet“) x 3

5x simbolis „Gitara“

Statymas („Bet“) x 250

4x simbolis „Gitara“

Statymas („Bet“) x 30

3x simbolis „Gitara“

Statymas („Bet“) x 20

2x simbolis „Gitara“

Statymas („Bet“) x 2

5x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 150

4x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“

Statymas („Bet“) x 15

5x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 125

4x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 115

4x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“

Statymas („Bet“) x 8

5x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 15

3x simbolis „J“ arba „10“

Statymas („Bet“) x 4

Simbolis „Wild juokdarys“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter kamuoliai“, „Statinė“ ir „Krepšys“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild juokdarys“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Wild juokdarys“

Statymas („Bet“) x 300

3x simbolis „Wild juokdarys“

Statymas („Bet“) x 150

2x simbolis „Wild juokdarys“

Statymas („Bet“) x 10

 

50.7. Premijinis žongliravimo lošimas („Jugle bonus“) atsiveria lošėjui, kai 1, 2 ir 3 būgnuose atsiranda simbolis „Krepšys“. Juokdarys pradeda žongliruoti tris kiaušinius, o lošėjas, norėdamas padidinti laimėjimą, turi paspausti ant mygtuko „Add Egg“ (Įdėti kiaušinį). Kuo daugiau kiaušinių juokdarys žongliruos, tuo didesnis bus laimėjimas. Premijinis lošimas baigsis, kai juokdarys išmes kiaušinį. Lošėjas, norėdamas išsaugoti jau sukauptą laimėjimą, gali pasirinkti jį atsiimti („Take win“). Premijinio žongliravimo lošimo laimėjimai yra dauginami iš statymo („Bet“) sumos.

50.8. Premijinis juokdario laimėjimas („Jester wild feature“) yra suteikiamas atsitiktine tvarka po bet kurio sukimo. Juokdarys šokinėja per lošimo būgnus, paversdamas tam tikrus simbolius į simbolį „Wild juokdarys“ ir laimėjimas yra perskaičiuojamas.

50.9. Premijinis statinės lošimas („Barrel Bonus Feature“) atsiveria lošėjui, kai simbolis „Statinė“ atsiranda 3, 4 ir 5 būgnuose. Lošėjas turi rinktis atsiradusias statines, slepiančias skirtingus laimėjimus, tol, kol atsiranda Juokdarys. Visi premijinio statinės lošimo laimėjimai yra dauginami iš statymo („Bet“) sumos.

50.10. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Merlino stebuklingi persukimai („Merlin‘s Magic Respins“)

51. Merlino stebuklingi persukimai – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą funkciją  „Super statymas“ („Super Bet“).

51.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Katilas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

50.2. Minimali statymo suma – €0,50 (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €700 (septyni šimtai eurų).

51.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“.

51.3.1. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos („Bet“) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).

Statymas („Bet“)

Galutinė statymo suma („Total Bet“)

€0,01

€0,50

€0,02

€1,00

€0,05

€2,50

€0,10

€5,00

€0,20

€10,00

€0,25

€12,50

€0,50

€25,00

€1,00

€50,00

€2,00

€100,00

 

51.3.2. Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę laimėti „Wild persukimų galimybę“ („Wild Respins Feature“) ir padidina galimybę išsukti simbolius „Wild Merlinas“:

51.3.2.1. Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 1 „Wild persukimą („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 100.

51.3.2.2. Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 2 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 150.

51.3.2.3. Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 3 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 250.

51.3.2.4. Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 4 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 300.

51.3.2.5. Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 5 „Wild persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“) sumą dauginant iš 350.

51.3.2.6. Pasirinkus šią funkciją, simbolis „Wild Merlinas“ gali atsirasti visuose būgnuose.

51.3.2.7. Pasirinkus šią funkciją ir nors viename būgne atsivertus 4 simboliams „Wild Merlinas“, šie simboliai išliks savo vietose visų persukimų metu ir taip lošėjui suteiks galimybę pasididinti savo laimėjimą.

51.3.2.8. Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.

51.4. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

51.5. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Taurė“

Statymas („Bet“) x 500

4x simbolis „Taurė“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Taurė“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 300

4x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 100

3x simbolis „Knyga“

Statymas („Bet“) x 25

5x simbolis „Teleskopas“ arba „Raštas“

Statymas („Bet“) x 200

4x simbolis „Teleskopas“ arba „Raštas“

Statymas („Bet“) x 50

3x simbolis „Teleskopas“ arba „Raštas“

Statymas („Bet“) x 20

5x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 100

4x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „A“ arba „K“

Statymas („Bet“) x 10

5x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 75

4x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „Q“ arba „J“

Statymas („Bet“) x 5

5x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 50

4x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 20

3x simbolis „10“

Statymas („Bet“) x 5

Simbolis „Wild Merlinas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Katilas“ padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 2,3 ir 4 būgnuose.

5x simbolis „Wild Merlinas“

Statymas („Bet“) x 1000

4 x simbolis „Wild Merlinas“

Statymas („Bet“) x 100

3 x simbolis „Wild Merlinas“

Statymas („Bet“) x 25

3x simbolis „Scatter Katilas“

Galutinis statymas (be „Super statymo“ sumos) x 2 ir 7 papildomi sukimai. Simboliai gali atsirasti antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.

 

51.6. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Actekų dievai („Aztec Idols“)

52. Actekų dievai („Aztec Idols“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

52.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter saulės akmuo“ ir „Scatter piramidė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

52.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

52.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

52.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

52.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

52.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis

Statymas x 1000

4x simbolis

Statymas x 200

3x simbolis

Statymas x 50

2x simbolis

Statymas x 5

5x simbolis

Statymas x 750

4x simbolis

Statymas x 150

3x simbolis

Statymas x 30

2x simbolis

Statymas x 3

5x simbolis

Statymas x 500

 

4x simbolis

 

Statymas x 100

3x simbolis

Statymas x 20

2x simbolis

Statymas x 2

5x simbolis

Statymas x 500

4x simbolis

Statymas x 100

3x simbolis

Statymas x 20

2x simbolis

Statymas x 2

5x simbolis „A“

Statymas x 150

4x simbolis „A“

Statymas x 30

3x simbolis „A“

Statymas x 5

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 30

3x simbolis „K”

Statymas x 5

5x simbolis „Q“

Statymas x 100

4x simbolis „Q“

Statymas x 20

3x simbolis „Q“

Statymas x 5

5x simbolis „J“

Statymas x 100

4x simbolis „J“

Statymas x 20

3x simbolis „J“

Statymas x 5

5x simbolis „10“

Statymas x 100

4x simbolis „10“

Statymas x 20

3x simbolis „10“

Statymas x 5

Simbolis „Wild vyras“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter saulės akmuo“ ir “Scatter piramidė”, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild vyras“

Statymas x 5000

4 x simbolis „Wild vyras“

Statymas x 1000

3 x simbolis „Wild vyras“

Statymas x 100

2 x simbolis „Wild vyras“

Statymas x 10

3x simbolis „Scatter saulės akmuo“

Galutinis statymas x 5 ir papidomų sukimų funkcija. Ekrane atsiradęs simbolis „Saulės akmuo” pradeda suktis ir sustoja, atsitiktine tvarka parinkdamas vieną iš lošimo simbolių, kuris papildomuose sukimuose pakeis bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter saulės akmuo”, „Scatter piramidė” ir „Wild vyras”, taip pat atsitiktine tvarka parinkdamas papildomų sukimų skaičių.

Simbolis „Scatter saulės akmuo” gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose.

 

52.7. Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter piramidė“. Lošėjas turi rinktis atsiradusias auksines statulas, slepiančias skirtingus laimėjimus, tol, kol iš pasirinktos statulos pasirodo dūmų debesis. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos. Simbolis „Scatter piramidė“ gali atsirasti tik 3, 4 ir 5 būgnuose.

52.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Actekų princesė („Aztec Princess“)

53. Actekų princesė („Aztec Princess“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

53.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter actekų princesė“ ir „Scatter kaukolės“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

53.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų).

53.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

53.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

53.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

 

53.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Drakonas“

Statymas x 1000

4x simbolis „Drakonas“

Statymas x 250

3x simbolis „Drakonas“

Statymas x 25

5x simbolis „Gepardas”

Statymas x 500

4x simbolis „Gepardas”

Statymas x 100

3x simbolis „Gepardas”

Statymas x 15

5x simbolis „Erelis”

Statymas x 500

4x simbolis „Erelis”

Statymas x 100

3x simbolis „Erelis”

Statymas x 15

5x simbolis „Varlė”

Statymas x 250

4x simbolis „Varlė”

Statymas x 75

3x simbolis „Varlė”

Statymas x 15

5x simbolis „A“

Statymas x 150

4x simbolis „A“

Statymas x 50

3x simbolis „A“

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 10

5x simbolis „Q”

Statymas x 100

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 5

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 25

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10“

Statymas x 100

4x simbolis „10“

Statymas x 25

3x simbolis „10“

Statymas x 5

Simbolis „Wild auksinis skydas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter actekų princesė“ ir „Scatter kaukolės“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild auksinis skydas“

Statymas x 5000

4x simbolis „Wild auksinis skydas“

Statymas x 500

3x simbolis „Wild auksinis skydas“

Statymas x 50

5x simbolis „Scatter actekų princesė“

Galutinis statymas x 300 ir 25 papildomi sukimai.

4x simbolis „Scatter actekų princesė“

Galutinis statymas x 30 ir 20 papildomų sukimų.

3x simbolis „Scatter actekų princesė“

Galutinis statymas x 3 ir 15 papildomų sukimų.

2x simbolis „Scatter actekų princesė“

Galutinis statymas x 2

 

53.7. Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter kaukolės“. Lošėjas turi pasirinkti tris purvinas kaukoles, kurių kiekviena gali būti deimantinė, auksinė, sidabrinė arba bronzinė. Laimėjimo suma priklauso nuo to, kiek pasirinktų kaukolių bus iš tos pačios medžiagos (deimantų, aukso, sidabro arba bronzos). Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos.

Kinų Naujieji metai („Chinese New Year“

54. Kinų Naujieji metai („Chinese New Year“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

54.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter drakonas“ ir „Scatter beždžionė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

54.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

54.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

54.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

54.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

54.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Žiurkė“

Statymas x 1000

4x simbolis „Žiurkė“

Statymas x 200

3x simbolis „Žiurkė“

Statymas x 50

2x simbolis „Žiurkė“

Statymas x 5

5x simbolis „Jautis”

Statymas x 750

4x simbolis „Jautis”

Statymas x 150

3x simbolis „Jautis”

Statymas x 30

2x simbolis „Jautis”

Statymas x 3

5x simbolis „Kiškis”

Statymas x 500

4x simbolis „Kiškis”

Statymas x 100

3x simbolis „Kiškis”

Statymas x 20

2x simbolis „Kiškis”

Statymas x 2

5x simbolis „Gyvatė”

Statymas x 500

4x simbolis „Gyvatė”

Statymas x 100

3x simbolis „Gyvatė”

Statymas x 20

2x simbolis „Gyvatė”

Statymas x 2

5x simbolis „Arklys“

Statymas x 150

4x simbolis „Arklys“

Statymas x 30

3x simbolis „Arklys“

Statymas x 5

5x simbolis „Ožka”

Statymas x 150

4x simbolis „Ožka”

Statymas x 30

3x simbolis „Ožka”

Statymas x 5

5x simbolis „Gaidys”

Statymas x 100

4x simbolis „Gaidys”

Statymas x 20

3x simbolis „Gaidys”

Statymas x 5

5x simbolis „Šuo”

Statymas x 100

4x simbolis „Šuo”

Statymas x 20

3x simbolis „Šuo”

Statymas x 5

5x simbolis „Kiaulė“

Statymas x 100

4x simbolis „Kiaulė“

Statymas x 20

3x simbolis „Kiaulė“

Statymas x 5

Simbolis „Wild tigras“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter drakonas“ ir „Scatter beždžionė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild tigras“

Statymas x 5000

4x simbolis „Wild tigras“

Statymas x 1000

3x simbolis „Wild tigras“

Statymas x 100

2x simbolis „Wild tigras“

Statymas x 10

3x simbolis „Scatter beždžionė“

Galutinis statymas x 5 ir papidomų sukimų funkcija. Ekrane atsiradęs fejerverkų ratas pradeda suktis ir sustoja, atsitiktine tvarka parinkdamas vieną iš lošimo simbolių, kuris papildomuose sukimuose pakeis bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter beždžionė” ir „Scatter drakonas”, taip pat atsitiktine tvarka parenkamas papildomų sukimų skaičius. Simbolis „Scatter beždžionė” gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose.

 

54.7. Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter drakonas“. Lošėjas turi rinktis atsiradusias fejerverkų patrankas, iš kurių iššaunami fejerverkai. Už kiekvieną sėkmingai iššautą fejerverką gaunamas laimėjimas. Premijinis lošimas baigiasi, kai fejerverkas susprogsta ant žemės. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos. Simbolis „Scatter drakonas“ gali atsirasti tik 3, 4 ir 5 būgnuose.

54.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Velykiniai kiaušiniai („Easter Eggs“)

55. Velykiniai kiaušiniai („Easter Eggs“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

55.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter saldainių kiaušinis“ ir „Scatter kiaušinių pintinė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

55.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų).

55.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

55.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

55.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

55.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Gaidys”

Statymas x 750

4x simbolis „Gaidys”

Statymas x 250

3x simbolis „Gaidys”

Statymas x 25

2x simbolis „Gaidys”

Statymas x 3

5x simbolis „Avis”

Statymas x 500

4x simbolis „Avis”

Statymas x 150

3x simbolis „Avis”

Statymas x 20

2x simbolis „Avis”

Statymas x 2

5x simbolis „Kiškis”

Statymas x 200

4x simbolis „Kiškis”

Statymas x 75

3x simbolis „Kiškis”

Statymas x 15

5x simbolis „Viščiukas”

Statymas x 250

4x simbolis „Viščiukas”

Statymas x 75

3x simbolis „Viščiukas”

Statymas x 15

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A“

Statymas x 50

3x simbolis „A“

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 10

5x simbolis „Q”

Statymas x 125

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 5

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 20

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10“

Statymas x 100

4x simbolis „10“

Statymas x 20

3x simbolis „10“

Statymas x 5

Simbolis „Wild auksinis kiaušinis“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter saldainių kiaušinis“ ir „Scatter kiaušinių pintinė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Derinių, kuriuose yra simbolis „Wild auksinis kiaušinis“, laimėjimai yra dvigubinami.

5x simbolis „Wild auksinis kiaušinis“

Statymas x 3000

4x simbolis „Wild auksinis kiaušinis “

Statymas x 1000

3x simbolis „Wild auksinis kiaušinis “

Statymas x 100

2x simbolis „Wild auksinis kiaušinis “

Statymas x 10

5x simbolis „Saldainių kiaušinis”

Galutinis statymas x 150 ir papildomų sukimų funkcija. Lošėjas gali pasirinkti papildomų lošimų skaičių: 1) 5 papildomi lošimai, kurių laimėjimai dauginami iš 6; 2) 10 papildomų lošimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3; 3) 15 papildomų lošimų, kurių laimėjimai dauginami iš 2.

4x simbolis „Saldainių kiaušinis”

Galutinis statymas x 15 ir papildomų sukimų funkcija. Lošėjas gali pasirinkti papildomų lošimų skaičių: 1) 5 papildomi lošimai, kurių laimėjimai dauginami iš 6; 2) 10 papildomų lošimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3; 3) 15 papildomų lošimų, kurių laimėjimai dauginami iš 2.

3x simbolis „Saldainių kiaušinis”

Galutinis statymas x 3 ir papildomų sukimų funkcija. Lošėjas gali pasirinkti papildomų lošimų skaičių: 1) 5 papildomi lošimai, kurių laimėjimai dauginami iš 6; 2) 10 papildomų lošimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3; 3) 15 papildomų lošimų, kurių laimėjimai dauginami iš 2.

2x simbolis „Saldainių kiaušinis”

Galutinis statymas x 2

 

55.7. Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai 1, 3 ir 5 lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter kiaušinių pintinė“. Lošėjas turi pasirinkti tris atsiradusius kiaušinius, slepiančius skirtingus laimėjimus arba galimybę rinktis ketvirtą kiaušinį. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos.

55.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).


Būrėja („Fortune Teller“)

56. Būrėja („Fortune Teller“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

56.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter katė“ ir „Scatter taro kortos“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

56.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų).

56.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

56.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

56.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

56.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Būrėja”

Statymas x 1000

4x simbolis „Būrėja”

Statymas x 250

3x simbolis „Būrėja”

Statymas x 25

5x simbolis „Delnas”

Statymas x 500

4x simbolis „Delnas”

Statymas x 100

3x simbolis „Delnas”

Statymas x 15

5x simbolis „Zodiako ženklai”

Statymas x 500

4x simbolis „Zodiako ženklai”

Statymas x 100

3x simbolis „Zodiako ženklai”

Statymas x 15

5x simbolis „Žvakė”

Statymas x 250

4x simbolis „Žvakė”

Statymas x 75

3x simbolis „Žvakė”

Statymas x 15

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A“

Statymas x 50

3x simbolis „A“

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 10

5x simbolis „Q”

Statymas x 100

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 5

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 25

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10“

Statymas x 100

4x simbolis „10“

Statymas x 25

3x simbolis „10“

Statymas x 5

Simbolis „Wild rutulys“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter katė“ ir „Scatter taro kortos“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild rutulys“

Statymas x 5000

4x simbolis „Wild rutulys“

Statymas x 500

3x simbolis „Wild rutulys“

Statymas x 50

5x simbolis „Scatter katė“

Galutinis statymas x 300 ir papildomų sukimų funkcija. Papidomų sukimų skaičius parenkamas atsitiktiniu būdu. Papildomuose sukimuose simbolis „Scatter katė“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter taro kortos“.

4x simbolis „Scatter katė“

Galutinis statymas x 30 ir papildomų sukimų funkcija. Papidomų sukimų skaičius parenkamas atsitiktiniu būdu. Papildomuose sukimuose simbolis „Scatter katė“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter taro kortos“.

3x simbolis „Scatter katė“

Galutinis statymas x 3 ir papildomų sukimų funkcija. Papidomų sukimų skaičius parenkamas atsitiktiniu būdu. Papildomuose sukimuose simbolis „Scatter katė“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter taro kortos“.

2x simbolis „Scatter katė“

Galutinis statymas x 2

 

56.7. Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter taro kortos“. Lošėjas turi pasirinkti tris kortas iš penkių, slepiančias skirtingus laimėjimus. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos.

Mitas („Myth“)

57. Mitas („Myth“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

57.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter auksinė vaza“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų).

57.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

57.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

57.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

57.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis

Statymas x 750

4x simbolis

Statymas x 250

3x simbolis

Statymas x 25

2x simbolis

Statymas x 3

5x simbolis

Statymas x 750

4x simbolis

Statymas x 250

3x simbolis

Statymas x 25

2x simbolis

Statymas x 2

5x simbolis

Statymas x 500

4x simbolis

Statymas x 150

3x simbolis

Statymas x 20

5x simbolis

Statymas x 250

4x simbolis

Statymas x 75

3x simbolis

Statymas x 15

2x simbolis

Statymas x 250

4x simbolis

Statymas x 75

3x simbolis

Statymas x 15

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A“

Statymas x 50

3x simbolis „A“

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 10

5x simbolis „Q”

Statymas x 125

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 5

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 20

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10“

Statymas x 100

4x simbolis „10“

Statymas x 20

3x simbolis „10“

Statymas x 5

Simbolis „Wild karys“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter auksinė vaza”, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimai už simbolių derinius, kuriuose yra simbolis „Wild karys”, yra dvigubinami.

5x simbolis „Wild karys“

Statymas x 5000

4x simbolis „Wild karys“

Statymas x 1000

3x simbolis „Wild karys“

Statymas x 100

2x simbolis „Wild karys“

Statymas x 10

5x simbolis „Scatter auksinė vaza“

Galutinis statymas x 200 ir 15 papildomų sukimų. Papidomų sukimų laimėjimai yra trigubinami, o jei derinyje yra simbolis „Wild karys”, laimėjimai yra dauginimai iš 6.

4x simbolis „Scatter auksinė vaza“

Galutinis statymas x 20 ir 15 papildomų sukimų. Papidomų sukimų laimėjimai yra trigubinami, o jei derinyje yra simbolis „Wild karys”, laimėjimai yra dauginimai iš 6.

3x simbolis „Scatter auksinė vaza“

Galutinis statymas x 5 ir 15 papildomų sukimų. Papidomų sukimų laimėjimai yra trigubinami, o jei derinyje yra simbolis „Wild karys”, laimėjimai yra dauginimai iš 6.

2x simbolis „Scatter auksinė vaza“

Galutinis statymas x 2

 

57.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Kosmoso lenktynės („Space Race“)

58. Kosmoso lenktynės („Space Race“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

58.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter meteorai“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

58.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų).

58.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

58.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

58.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

58.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Kosmonautas”

Statymas x 1000

4x simbolis „Kosmonautas”

Statymas x 250

3x simbolis „Kosmonautas”

Statymas x 25

5x simbolis „Erdvėlaivis”

Statymas x 500

4x simbolis „Erdvėlaivis”

Statymas x 100

3x simbolis „Erdvėlaivis”

Statymas x 15

5x simbolis „Žemė”

Statymas x 500

4x simbolis „Žemė”

Statymas x 100

3x simbolis „Žemė”

Statymas x 15

5x simbolis „Mėnulis”

Statymas x 250

4x simbolis „Mėnulis”

Statymas x 75

3x simbolis „Mėnulis”

Statymas x 15

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A“

Statymas x 50

3x simbolis „A“

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 10

5x simbolis „Q”

Statymas x 100

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 5

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 25

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10“

Statymas x 100

4x simbolis „10“

Statymas x 25

3x simbolis „10“

Statymas x 5

Simbolis „Wild Space Race“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter meteorai,“ ir „Bonus raketa”, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild Space Race“

Statymas x 5000

4x simbolis „Wild Space Race“

Statymas x 500

3x simbolis „Wild Space Race“

Statymas x 50

5x simbolis „Scatter meteorai“

Galutinis statymas x 300 ir papildomų sukimų funkcija. Papidomų sukimų skaičius parenkamas atsitiktiniu būdu. Papildomuose sukimuose simbolis „Scatter meteorai“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus raketa“.

4x simbolis „Scatter meteorai“

Galutinis statymas x 30 ir papildomų sukimų funkcija. Papidomų sukimų skaičius parenkamas atsitiktiniu būdu. Papildomuose sukimuose simbolis „Scatter meteorai“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus raketa“.

3x simbolis „Scatter meteorai“

Galutinis statymas x 3 ir papildomų sukimų funkcija. Papidomų sukimų skaičius parenkamas atsitiktiniu būdu. Papildomuose sukimuose simbolis „Scatter meteorai“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus raketa“.

2x simbolis „Scatter meteorai“

Galutinis statymas x 2

 

58.7. Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Bonus raketa“. Atsiradusioje lentelėje lošėjas turi pasirinkti langelį, į kurį nusileis raketa. Į lentelės langelius pradės kristi meteorai. Laimėjimo dydis priklausys nuo to, kaip ilgai į raketą nepataikys meteorai. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos.

Drakonų laivas („Dragon Ship“)

59. Drakonų laivas („Dragon Ship“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

59.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter skrynia“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

59.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

59.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

59.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

59.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

59.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Vikingas”

Statymas x 2500

4x simbolis „Vikingas”

Statymas x 500

3x simbolis „Vikingas”

Statymas x 100

5x simbolis „Kirvis”

Statymas x 500

4x simbolis „Kirvis”

Statymas x 150

3x simbolis „Kirvis”

Statymas x 50

5x simbolis „Skydas”

Statymas x 250

4x simbolis „Skydas”

Statymas x 75

3x simbolis „Skydas”

Statymas x 25

5x simbolis „Ragas”

Statymas x 250

4x simbolis „Ragas”

Statymas x 75

3x simbolis „Ragas”

Statymas x 15

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A“

Statymas x 50

3x simbolis „A“

Statymas x 15

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 15

5x simbolis „Q”

Statymas x 100

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 10

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 25

3x simbolis „J”

Statymas x 10

5x simbolis „10“

Statymas x 100

4x simbolis „10“

Statymas x 25

3x simbolis „10“

Statymas x 10

Simbolis „Wild drakonas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter skrynia“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 1 ir 5 būgnuose. Simboliui „Wild drakonas” atsiradus 1 ir 5 būgnuose, lošėjui suteikiama 15 papildomų sukimų, kurių metu simbolis „Wild drakonas” apima visas 1 ir 5 būgno pozicijas.

 

59.7. Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter skrynia“. Lošėjas turi pasirinkti vieną skrynią iš penkių, slepiančias skirtingus laimėjimus. Premijinio lošimo laimėjimas yra dauginamas iš galutinės statymo sumos.

59.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Sukinių vakarėlis („Spin Party“)

60. Sukinių vakarėlis („Spin Party“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

60.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.

60.2. Minimali statymo suma – 0,1 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 100 EUR (vienas šimtas eurų).

60.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 2 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

60.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

60.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

60.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „7”

Statymas x 1500

4x simbolis „7”

Statymas x 200

3x simbolis „7”

Statymas x 40

2x simbolis „7”

Statymas x 10

5x simbolis „BAR”

Statymas x 750

4x simbolis „BAR”

Statymas x 125

3x simbolis „BAR”

Statymas x 25

2x simbolis „BAR”

Statymas x 7

5x simbolis „Varpelis”

Statymas x 500

4x simbolis „Varpelis”

Statymas x 100

3x simbolis „Varpelis”

Statymas x 20

2x simbolis „Varpelis”

Statymas x 6

5x simbolis „Citrina”

Statymas x 375

4x simbolis „Citrina”

Statymas x 75

3x simbolis „Citrina”

Statymas x 15

3x simbolis „Citrina”

Statymas x 5

5x simbolis „Vyšnios”

Statymas x 250

4x simbolis „Vyšnios”

Statymas x 50

3x simbolis „Vyšnios”

Statymas x 10

2x simbolis „Vyšnios”

Statymas x 3

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A“

Statymas x 25

3x simbolis „A“

Statymas x 7

5x simbolis „K”

Statymas x 125

4x simbolis „K”

Statymas x 20

3x simbolis „K”

Statymas x 6

5x simbolis „Q”

Statymas x 100

4x simbolis „Q”

Statymas x 15

3x simbolis „Q”

Statymas x 5

5x simbolis „J”

Statymas x 75

4x simbolis „J”

Statymas x 12

3x simbolis „J”

Statymas x 4

5x simbolis „10“

Statymas x 50

4x simbolis „10“

Statymas x 10

3x simbolis „10“

Statymas x 3

Simbolis „Wild šokėja“

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgnuose.

Lošimo būgnuose pasirodžius vienam simboliui „Wild šokėja“, lošėjui suteikiamas papildomas sukimas, kurio metu simbolis „Wild šokėja“ išlieką apėmęs visa būgną, kuriame buvo išsuktas.

Lošimo būgnuose pasirodžius dviems arba trims simboliams „Wild šokėja“, lošėjui suteikiami 5 papildomi sukimai, kuriuose kiekvienas sukimas yra laimintis („Win spins”). Kiekvienas naujai išsuktas simbolis „Wild šokėja“, suteikia po dar vieną papildomą sukimą.

 

Auksinės burės („Sails of Gold“)

61. Auksinės burės („Sails of Gold“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

61.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter laivas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

61.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 EUR (vienas šimtas eurų).

61.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

61.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

61.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

61.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis

Statymas x 1000

4x simbolis

Statymas x 200

4x simbolis

Statymas x 50

3x simbolis

Statymas x 5

5x simbolis

Statymas x 500

4x simbolis

Statymas x 100

3x simbolis

Statymas x 25

2x simbolis

Statymas x 5

5x simbolis

Statymas x 250

4x simbolis

Statymas x 75

3x simbolis

Statymas x 15

2x simbolis

Statymas x 5

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A“

Statymas x 40

3x simbolis „A“

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 40

3x simbolis „K”

Statymas x 10

5x simbolis „Q”

Statymas x 150

4x simbolis „Q”

Statymas x 40

3x simbolis „Q”

Statymas x 10

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 20

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10“

Statymas x 100

4x simbolis „10“

Statymas x 20

3x simbolis „10“

Statymas x 5

Simbolis „Wild kapitonas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter laivas”, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild kapitonas“

Statymas x 5000

4x simbolis „Wild kapitonas“

Statymas x 1000

3x simbolis „Wild kapitonas“

Statymas x 100

2x simbolis „Wild kapitonas“

Statymas x 10

Simbolis „Scatter laivas”

Lošimo būgnuose pasirodžius trims simboliams „Scatter laivas”, lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kurių metu simbolis „Scatter laivas” gali pakeisti bet kuri simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose.

 

61.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Samba karnavalas („Samba Carnival“)

62. Samba karnavalas („Samba Carnival“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

62.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.

62.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

62.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

62.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

62.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

62.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Rožinė šokėja”

Statymas x 2500

4x simbolis „Rožinė šokėja”

Statymas x 250

3x simbolis „Rožinė šokėja”

Statymas x 50

5x simbolis „Mėlyna šokėja”

Statymas x 1000

4x simbolis „Mėlyna šokėja”

Statymas x 150

3x simbolis „Mėlyna šokėja”

Statymas x 30

5x simbolis „Žalia šokėja”

Statymas x 500

4x simbolis „Žalia šokėja”

Statymas x 100

3x simbolis „Žalia šokėja”

Statymas x 20

5x simbolis „Ananasai”

Statymas x 250

4x simbolis „Ananasai”

Statymas x 50

3x simbolis „Ananasai”

Statymas x 10

5x simbolis „Arbūzas”

Statymas x 125

4x simbolis „Arbūzas”

Statymas x 25

3x simbolis „Arbūzas”

Statymas x 5

5x simbolis „Apelsinas”

Statymas x 100

4x simbolis „Apelsinas”

Statymas x 20

3x simbolis „Apelsinas”

Statymas x 4

5x simbolis „Citrina”

Statymas x 75

4x simbolis „Citrina”

Statymas x 15

3x simbolis „Citrina”

Statymas x 3

Simbolis „Wild barškučiai“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter būgnai“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimai už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild barškučiai“ gali būti padauginti 2, 3, 4 arba 5 kartus.

 

62.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter būgnai“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų būgnų, slepiančių skirtingus laimėjimus. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos.

62.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Laukinis kraujas („Wild Blood“)

63. Laukinis kraujas („Wild Blood“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

63.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter Wild Blood“ ir „Scatter kraujo buteliukas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

63.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

63.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

63.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

63.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

63.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Raudonplaukė”

Statymas x 750

4x simbolis „Raudonplaukė”

Statymas x 300

3x simbolis „Raudonplaukė”

Statymas x 75

5x simbolis „Brunetė”

Statymas x 500

4x simbolis „Brunetė”

Statymas x 200

3x simbolis „Brunetė”

Statymas x 50

5x simbolis „Blondinė”

Statymas x 250

4x simbolis „Blondinė”

Statymas x 100

3x simbolis „Blondinė”

Statymas x 25

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A”

Statymas x 50

3x simbolis „A”

Statymas x 15

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 15

5x simbolis „Q”

Statymas x 125

4x simbolis „Q”

Statymas x 35

3x simbolis „Q”

Statymas x 10

5x simbolis „J”

Statymas x 125

4x simbolis „J”

Statymas x 35

3x simbolis „J”

Statymas x 10

5x simbolis „10”

Statymas x 100

4x simbolis „10”

Statymas x 20

3x simbolis „10”

Statymas x 5

5x simbolis „9”

Statymas x 100

4x simbolis „9”

Statymas x 20

3x simbolis „9”

Statymas x 5

Simbolis „Wild vampyras“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter Wild Blood“ ir „Scatter kraujo buteliukas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simboliui „Wild vampyras” atsiradus trečiame būgne, jis išsiplėčia, apimdamas visa trečiąjį būgną.

Simboliui „Wild vampyras” atsiradus trečiame būgne, o antrame ir ketvirtame būgnuose atsiradus simboliui „Medalionas”, lošėjui suteikiami 5 papildomi sukimai, kurių metu simbolis „Wild vampyras” išlieka apėmęs visa trečiąjį būgną. Papildomų sukimų metu išsukus simbolį „Scatter Wild Blood”, laimėjimas gali būti padaugintas iki 5 kartų.

5x simbolis „Scatter Wild Blood”

Galutinis statymas x 50

4x simbolis „Scatter Wild Blood”

Galutinis statymas x 20

3x simbolis „Scatter Wild Blood”

Galutinis statymas x 3

2x simbolis „Scatter Wild Blood”

Galutinis statymas x 2

 

63.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter kraujo buteliukas“. Lošėjas turi rinktis buteliukus su krauju, slepiančius skirtingus laimėjimus. Premijinis lošimas baigiasi, kai pasirinktas buteliukas susprogsta. Premijinio lošimo metu galima laimėti papildomus sukimus, kurių laimėjimai dvigubinami.

63.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Auksinis karavanas („Golden Caravan“)

64. Auksinis karavanas („Golden Caravan“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

64.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter kupranugaris“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

64.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 EUR (vienas šimtas eurų).

64.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

64.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

64.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

64.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Vyras violetiniais drabužiais”

Statymas x 2000

4x simbolis „Vyras violetiniais drabužiais”

Statymas x 200

3x simbolis „Vyras violetiniais drabužiais”

Statymas x 50

2x simbolis „Vyras violetiniais drabužiais”

Statymas x 5

5x simbolis „Skrynia”

Statymas x 750

4x simbolis „Skrynia”

Statymas x 100

3x simbolis „Skrynia”

Statymas x 25

2x simbolis „Skrynia”

Statymas x 5

5x simbolis „Oazė”

Statymas x 500

4x simbolis „Oazė”

Statymas x 75

3x simbolis „Oazė”

Statymas x 20

2x simbolis „Oazė”

Statymas x 5

5x simbolis „A”

Statymas x 200

4x simbolis „A”

Statymas x 40

3x simbolis „A”

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 25

3x simbolis „K”

Statymas x 5

5x simbolis „Q”

Statymas x 150

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 5

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 20

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10”

Statymas x 100

4x simbolis „10”

Statymas x 20

3x simbolis „10”

Statymas x 5

Simbolis „Wild vyras“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter kupranugaris“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild vyras“

Statymas x 5000

4x simbolis „Wild vyras“

Statymas x 1000

3x simbolis „Wild vyras“

Statymas x 100

2x simbolis „Wild vyras“

Statymas x 10

Simbolis „Scatter kupranugaris”

Lošimo būgnuose pasirodžius trims simboliams „Scatter kupranugaris”, lošėjui suteikiami 10 papildomų sukimų, kurių metu simbolis „Scatter kupranugaris” pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Papildomų sukimų laimėjimai yra dvigubinami, tačiau kiekvieną kartą papildomų sukimų metu išsukus tris simbolius „Scatter kupranugaris”, laimėjimo dauginimas padidėja vienu skaičiumi, o papildomi sukimai prasideda iš naujo.

Simbolis „Scatter kupranugaris” gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose.

 

64.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Auksinė legenda („Golden Legend“)

65. Auksinė legenda („Golden Legend“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

65.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter drakonas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

65.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 EUR (vienas šimtas eurų).

65.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,40 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

65.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

65.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

65.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Tigras”

Statymas x 1000

4x simbolis „Tigras”

Statymas x 200

3x simbolis „Tigras”

Statymas x 40

2x simbolis „Tigras”

Statymas x 10

5x simbolis „Liūtas”

Statymas x 500

4x simbolis „Liūtas”

Statymas x 150

3x simbolis „Liūtas”

Statymas x 40

2x simbolis „Liūtas”

Statymas x 4

5x simbolis „Vėžlys”

Statymas x 500

4x simbolis „Vėžlys”

Statymas x 150

3x simbolis „Vėžlys”

Statymas x 40

2x simbolis „Vėžlys”

Statymas x 4

5x simbolis „Paukštis”

Statymas x 400

4x simbolis „Paukštis”

Statymas x 100

3x simbolis „Paukštis”

Statymas x 20

5x simbolis „Žuvys”

Statymas x 400

5x simbolis „Žuvys”

Statymas x 100

5x simbolis „Žuvys”

Statymas x 20

5x simbolis „A”

Statymas x 400

4x simbolis „A”

Statymas x 50

3x simbolis „A”

Statymas x 20

5x simbolis „K”

Statymas x 400

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 20

5x simbolis „Q”

Statymas x 200

4x simbolis „Q”

Statymas x 30

3x simbolis „Q”

Statymas x 10

5x simbolis „J”

Statymas x 200

4x simbolis „J”

Statymas x 30

3x simbolis „J”

Statymas x 10

5x simbolis „10”

Statymas x 200

4x simbolis „10”

Statymas x 20

3x simbolis „10”

Statymas x 10

5x simbolis „9”

Statymas x 200

4x simbolis „9”

Statymas x 20

3x simbolis „9”

Statymas x 10

Simbolis „Wild auksas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter drakonas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.

Simbolis „Scatter drakonas”

Lošimo būgnuose pasirodžius trims simboliams „Scatter drakonas”, laimėjimas yra dauginamas iš 4 ir lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kurių metu padidėja tikimybė išsukti simbolį „Wild auksas“. Simbolis „Scatter drakonas” gali atsirasti tik 1, 2 ir 3.

 

65.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Pamišusios karvės („Crazy Cows“)

66. Pamišusios karvės („Crazy Cows“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

66.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter šuo“, „Scatter auksinis pakabukas“ ir „Scatter tvartas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

66.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

66.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

66.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

66.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

66.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Ožka”

Statymas x 750

4x simbolis „Ožka”

Statymas x 300

3x simbolis „Ožka”

Statymas x 75

5x simbolis „Karvė”

Statymas x 500

4x simbolis „Karvė”

Statymas x 200

3x simbolis „Karvė”

Statymas x 50

5x simbolis „Avis”

Statymas x 250

4x simbolis „Avis”

Statymas x 100

3x simbolis „Avis”

Statymas x 25

5x simbolis „Kukurūzas“

Statymas x 150

4x simbolis „Kukurūzas“

Statymas x 50

3x simbolis „Kukurūzas“

Statymas x 15

5x simbolis „C”

Statymas x 150

4x simbolis „C”

Statymas x 50

3x simbolis „C”

Statymas x 15

5x simbolis „R”

Statymas x 125

4x simbolis „R”

Statymas x 35

3x simbolis „R”

Statymas x 10

5x simbolis „A”

Statymas x 125

4x simbolis „A”

Statymas x 35

3x simbolis „A”

Statymas x 10

5x simbolis „Z”

Statymas x 100

4x simbolis „Z”

Statymas x 20

3x simbolis „Z”

Statymas x 5

5x simbolis „Y”

Statymas x 100

4x simbolis „Y”

Statymas x 20

3x simbolis „Y”

Statymas x 5

Simbolis „Wild bulius“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter šuo“, „Scatter auksinis pakabukas“ ir „Scatter tvartas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simboliui „Wild bulius“ atsiradus trečiame būgne, jis išsiplėčia ir apima visą trečiąjį būgną. Simboliui „Wild bulius“ atsiradus trečiame būgne, o 2 ir 4 būgnuose atsiradus simboliui „Scatter auksinis pakabukas“, lošėjui suteikiami 5 papildomi sukimai.

5x simbolis „Wild bulius“

Statymas x 2500

4x simbolis „Wild bulius“

Statymas x 500

3x simbolis „Wild bulius“

Statymas x 100

2x simbolis „Wild bulius“

Statymas x 10

Simbolis „Scatter šuo”

Lošimo būgnuose pasirodžius trims simboliams „Scatter šuo”, lošėjui suteikiami 5 papildomi sukimai, kurių metu simbolis „Scatter šuo” pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Papildomų sukimų laimėjimai yra dvigubinami, tačiau kiekvieną kartą papildomų sukimų metu išsukus tris simbolius „Scatter kupranugaris”, laimėjimo dauginimas padidėja vienu skaičiumi, o papildomi sukimai prasideda iš naujo.

Simbolis „Scatter kupranugaris” gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose.

5x simbolis „Scatter šuo”

Galutinis statymas x 50

4x simbolis „Scatter šuo”

Galutinis statymas x 20

3x simbolis „Scatter šuo”

Galutinis statymas x 3

2x simbolis „Scatter šuo”

Galutinis statymas x 2

 

66.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter tvartas“. Lošėjas turi pasirinkti karvę, kuri atliks šuolį. Premijinio lošimo laimėjimas priklausys nuo šuolio įvertinimo. Premijinio lošimo metu galima laimėti papildomus sukimus, kurių laimėjimai dvigubinami.

66.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Užkerėta pieva („Enchanted Meadow“)

67. Užkerėta pieva („Enchanted Meadow“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

67.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter fėjų karalienė“, „Scatter gėlė“ ir „Scatter medalionas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

67.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

67.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

67.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

67.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

67.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Raudonplaukė fėja”

Statymas x 750

4x simbolis „Raudonplaukė fėja”

Statymas x 300

3x simbolis „Raudonplaukė fėja”

Statymas x 75

5x simbolis „Juodaplaukė fėja”

Statymas x 500

4x simbolis „Juodaplaukė fėja”

Statymas x 200

3x simbolis „Juodaplaukė fėja”

Statymas x 50

5x simbolis „Pelė”

Statymas x 250

4x simbolis „Pelė”

Statymas x 100

3x simbolis „Pelė”

Statymas x 25

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A”

Statymas x 50

3x simbolis „A”

Statymas x 15

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 15

5x simbolis „Q”

Statymas x 125

4x simbolis „Q”

Statymas x 35

3x simbolis „Q”

Statymas x 10

5x simbolis „J”

Statymas x 125

4x simbolis „J”

Statymas x 35

3x simbolis „J”

Statymas x 10

5x simbolis „10”

Statymas x 100

4x simbolis „10”

Statymas x 20

3x simbolis „10”

Statymas x 5

5x simbolis „9”

Statymas x 100

4x simbolis „9”

Statymas x 20

3x simbolis „9”

Statymas x 5

Simbolis „Wild medis“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter fėjų karalienė“, „Scatter gėlė“ ir „Scatter medalionas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simboliui „Wild medis“ atsiradus trečiame būgne, jis išsiplėčia ir apima visa trečiąjį būgną. Simboliui „Wild medis“ atsiradus trečiame būgne, o 2 ir 4 būgnuose atsiradus simboliui „Scatter medalionas“, lošėjui suteikiami 5 papildomi sukimai, kurių metu simbolis „Wild medis“ išlieka apėmęs trečiąjį būgną. Jei papildomų sukimų metu vėl išsukami du simboliai „Scatter medalionas“, lošėjas laimi dar du papildomus sukimus.

5x simbolis „Wild medis“

Statymas x 2500

4x simbolis „Wild medis“

Statymas x 500

3x simbolis „Wild medis“

Statymas x 100

2x simbolis „Wild medis“

Statymas x 10

5x simbolis „Scatter fėjų karalienė”

Galutinis statymas x 50

4x simbolis „Scatter fėjų karalienė”

Galutinis statymas x 20

3x simbolis „Scatter fėjų karalienė”

Galutinis statymas x 3

2x simbolis „Scatter fėjų karalienė”

Galutinis statymas x 2

 

67.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter gėlė“. Lošėjas turi surasti pasislėpusias fėjas, slepančias skirtingus laimėjimus. Premijinis lošimas baigiasi, kai vietoj fėjos surandama vapsva. Premijinio lošimo metu galima laimėti papildomus sukimus, kurių laimėjimai dvigubinami.

67.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Auksinis trofėjus 2 („Gold Trophy 2“)

68. Auksinis trofėjus 2 („Gold Trophy 2“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

68.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter nugalėtojo čekis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

68.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų).

68.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

68.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

68.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

68.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Golfo duobutė”

Statymas x 750

4x simbolis „Golfo duobutė”

Statymas x 250

3x simbolis „Golfo duobutė”

Statymas x 25

2x simbolis „Golfo duobutė”

Statymas x 3

5x simbolis „Auksinis švarkas”

Statymas x 750

4x simbolis „Auksinis švarkas”

Statymas x 250

3x simbolis „Auksinis švarkas”

Statymas x 25

2x simbolis „Auksinis švarkas”

Statymas x 2

5x simbolis „Golfo mašina”

Statymas x 500

4x simbolis „Golfo mašina”

Statymas x 150

3x simbolis „Golfo mašina”

Statymas x 20

5x simbolis „Golfo lazda”

Statymas x 250

4x simbolis „Golfo lazda”

Statymas x 75

3x simbolis „Golfo lazda”

Statymas x 15

5x simbolis „Golfo kamuoliukas”

Statymas x 250

4x simbolis „Golfo kamuoliukas”

Statymas x 75

3x simbolis „Golfo kamuoliukas”

Statymas x 15

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A”

Statymas x 50

3x simbolis „A”

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 10

5x simbolis „Q”

Statymas x 125

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 5

5x simbolis „J”

Statymas x 125

4x simbolis „J”

Statymas x 20

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10”

Statymas x 100

4x simbolis „10”

Statymas x 20

3x simbolis „10”

Statymas x 5

Simbolis „Wild auksinis trofėjus“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter nugalėtojo čekis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild auksinis trofėjus“

Statymas x 5000

4x simbolis „Wild auksinis trofėjus“

Statymas x 1000

3x simbolis „Wild auksinis trofėjus“

Statymas x 100

2x simbolis „Wild auksinis trofėjus“

Statymas x 10

5x simbolis „Scatter nugalėtojo čekis“

Galutinis statymas x 200 ir 15 papildomų sukimų, kurių laimėjimai yra trigubinami. Papildomų sukimų laimėjimas už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild auksinis trofėjus“ yra dauginami iš 6.

4x simbolis „Scatter nugalėtojo čekis“

Galutinis statymas x 20 ir 15 papildomų sukimų, kurių laimėjimai yra trigubinami. Papildomų sukimų laimėjimas už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild auksinis trofėjus“ yra dauginami iš 6.

3x simbolis „Scatter nugalėtojo čekis“

Galutinis statymas x 5 ir 15 papildomų sukimų, kurių laimėjimai yra trigubinami. Papildomų sukimų laimėjimas už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild auksinis trofėjus“ yra dauginami iš 6.

2x simbolis „Scatter nugalėtojo čekis“

Galutinis statymas x 2

 

68.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Papuošalų dėžutė („Jewel Box“)

69. Papuošalų dėžutė („Jewel Box“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

69.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1, 2 arba 3 būgno, išskyrus simbolį „Scatter papuošalų dėžutė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

69.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

69.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

69.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

69.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

69.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Žiedas”

Statymas x 2500

4x simbolis „Žiedas”

Statymas x 250

3x simbolis „Žiedas”

Statymas x 50

5x simbolis „Sagė”

Statymas x 1000

4x simbolis „Sagė”

Statymas x 150

3x simbolis „Sagė”

Statymas x 30

5x simbolis „Deimantas”

Statymas x 250

4x simbolis „Deimantas”

Statymas x 50

3x simbolis „Deimantas”

Statymas x 10

5x simbolis „Rubinas”

Statymas x 125

4x simbolis „Rubinas”

Statymas x 25

3x simbolis „Rubinas”

Statymas x 5

5x simbolis „Safyras”

Statymas x 100

4x simbolis „Safyras”

Statymas x 20

3x simbolis „Safyras”

Statymas x 4

5x simbolis „Smaragdas”

Statymas x 75

4x simbolis „Smaragdas”

Statymas x 15

3x simbolis „Smaragdas”

Statymas x 3

Simbolis „Wild x5“, „Wild x4“, „Wild x3“, „Wild x2“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter papuošalų dėžutė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau ir atitinkamai padaugina laimėjimą iš 5, 4, 3 arba 2 kartų.

 

69.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter papuošalų dėžutė“. Lošėjas turi pasirinkti vieną papuošalų dėžutę iš trijų, slepančias skirtingus laimėjimus. Premijinio lošimo laimėjimas dauginamas iš galutinės statymo sumos.

69.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Piratų vėliava („Jolly Roger“)

70. Piratų vėliava („Jolly Roger“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

69.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter skrynia“, „Scatter žemėlapis“ ir „Scatter papūga“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

69.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

69.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

69.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

69.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

69.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Deimantas”

Statymas x 1250

4x simbolis „Deimantas”

Statymas x 250

3x simbolis „Deimantas”

Statymas x 50

2x simbolis „Deimantas”

Statymas x 5

5x simbolis „Žiedas”

Statymas x 500

4x simbolis „Žiedas”

Statymas x 100

3x simbolis „Žiedas”

Statymas x 20

2x simbolis „Žiedas”

Statymas x 4

5x simbolis „Auksinė moneta”

Statymas x 250

4x simbolis „Auksinė moneta”

Statymas x 50

3x simbolis „Auksinė moneta”

Statymas x 10

5x simbolis „Piratas”

Statymas x 150

4x simbolis „Piratas”

Statymas x 30

3x simbolis „Piratas”

Statymas x 5

5x simbolis „Laivas”

Statymas x 125

4x simbolis „Laivas”

Statymas x 25

3x simbolis „Laivas”

Statymas x 5

5x simbolis „Patranka”

Statymas x 100

4x simbolis „Patranka”

Statymas x 20

3x simbolis „Patranka”

Statymas x 4

5x simbolis „Kardai”

Statymas x 75

4x simbolis „Kardai”

Statymas x 15

3x simbolis „Kardai”

Statymas x 4

Simbolis „Wild piratų vėliava“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter skrynia“, „Scatter žemėlapis“ ir „Scatter papūga“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjai už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild piratų vėliava“, yra dvigubinami.

5x simbolis „Wild piratų vėliava“

Statymas x 10000

4x simbolis „Wild piratų vėliava“

Statymas x 1000

3x simbolis „Wild piratų vėliava“

Statymas x 100

2x simbolis „Wild piratų vėliava“

Statymas x 10

5x simbolis „Scatter papūga“

Galutinis statymas x 400

4x simbolis „Scatter papūga“

Galutinis statymas x 20

3x simbolis „Scatter papūga“

Galutinis statymas x 5

2x simbolis „Scatter papūga“

Galutinis statymas x 2

 

69.7. Premijinis skrynios lošimas („Chest bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter skrynia“. Lošėjas turi pasirinkti dvi skrynias iš penkių, slepančias skirtingus laimėjimus.
69.8. Premijinis žemėlapio lošimas („Treasure Map Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter žemėlapis“. Lošėjas turi rinktis žemėlapyje „X“ pažymėtas vietas, slepančias skirtingus laimėjimus.

Elfas vyksta į Egiptą („Leprechaun goes Egypt“)

70. Elfas vyksta į Egiptą („Leprechaun goes Egypt“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

70.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter Kleopatra“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

70.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų).

70.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

70.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

70.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

70.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Faraonas”

Statymas x 750

4x simbolis „Faraonas”

Statymas x 250

3x simbolis „Faraonas”

Statymas x 25

2x simbolis „Faraonas”

Statymas x 3

5x simbolis „Sfinksas”

Statymas x 500

4x simbolis „Sfinksas”

Statymas x 150

3x simbolis „Sfinksas”

Statymas x 20

2x simbolis „Sfinksas”

Statymas x 2

5x simbolis „Mumija”

Statymas x 250

4x simbolis „Mumija”

Statymas x 75

3x simbolis „Mumija”

Statymas x 15

5x simbolis „Skarabėjus”

Statymas x 250

4x simbolis „Skarabėjus”

Statymas x 75

3x simbolis „Skarabėjus”

Statymas x 15

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A”

Statymas x 50

3x simbolis „A”

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 10

5x simbolis „Q”

Statymas x 125

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 5

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 20

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10”

Statymas x 100

4x simbolis „10”

Statymas x 20

3x simbolis „10”

Statymas x 5

Simbolis „Wild elfas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter Kleopatra“ ir „Scatter piramidė”, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimai už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild elfas“, yra dvigubinami.

5x simbolis „Wild elfas“

Statymas x 3000

4x simbolis „Wild elfas“

Statymas x 1000

3x simbolis „Wild elfas“

Statymas x 100

2x simbolis „Wild elfas“

Statymas x 10

5x simbolis „Scatter Kleopatra“

Galutinis statymas x 150 ir papildomų sukimų funkcija. Lošėjas gali pasirinkti: a) 5 papildomi sukimai, kurių laimėjimai dauginami iš 6; b) 10 papildomų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3; c) 15 papildomų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 2.

4x simbolis „Scatter Kleopatra“

Galutinis statymas x 15 ir papildomų sukimų funkcija. Lošėjas gali pasirinkti: a) 5 papildomi sukimai, kurių laimėjimai dauginami iš 6; b) 10 papildomų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3; c) 15 papildomų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 2.

3x simbolis „Scatter Kleopatra“

Galutinis statymas x 3 ir papildomų sukimų funkcija. Lošėjas gali pasirinkti: a) 5 papildomi sukimai, kurių laimėjimai dauginami iš 6; b) 10 papildomų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3; c) 15 papildomų sukimų, kurių laimėjimai dauginami iš 2.

2x simbolis „Scatter Kleopatra“

Galutinis statymas x 2

 

70.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai 1, 3 ir 5 lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter piramidė“. Lošėjas turi rinktis duris, tam, kad surastų Kleopatrą. Už kiekvienas atidarytas duris lošėjas gauna laimėjimą. Galiausiai, pasiekęs sarkofagus, lošėjas turi pasirinkti vieną iš jų. Jei pasirinktame sarkofage bus Kleopatra, lošėjas laimės didesnį laimėjimą. Premijinis lošimas baigsis, jei už pasirinktų durų pasirodys mumija.

70.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Laimingoji („Lady of Fortune“)

71. Laimingoji („Lady of Fortune“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

71.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1, 2 arba 3 būgno.

71.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

71.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

71.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

71.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

71.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „7”

Statymas x 2500

4x simbolis „7”

Statymas x 250

3x simbolis „7”

Statymas x 50

5x simbolis „Dobilas”

Statymas x 1000

4x simbolis „Dobilas”

Statymas x 150

3x simbolis „Dobilas”

Statymas x 30

5x simbolis „Pasaga”

Statymas x 500

4x simbolis „Pasaga”

Statymas x 100

3x simbolis „Pasaga”

Statymas x 20

5x simbolis „Pakabutis su žvaigžde”

Statymas x 250

4x simbolis „Pakabutis su žvaigžde”

Statymas x 50

3x simbolis „Pakabutis su žvaigžde”

Statymas x 10

5x simbolis „Baltas pakabutis”

Statymas x 100

4x simbolis „Baltas pakabutis”

Statymas x 25

3x simbolis „Baltas pakabutis”

Statymas x 5

5x simbolis „Boružė”

Statymas x 100

4x simbolis „Boružė”

Statymas x 20

3x simbolis „Boružė”

Statymas x 4

5x simbolis „Lošimo kauliukas”

Statymas x 75

4x simbolis „Lošimo kauliukas”

Statymas x 15

3x simbolis „Lošimo kauliukas”

Statymas x 3

Simbolis „Wild x5“, „Wild x4“, „Wild x3“, „Wild x2“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter moteris“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau ir atitinkamai padaugina laimėjimą iš 5, 4, 3 arba 2 kartų.

 

71.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter mergina“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų simbolių, slepančių skirtingus laimėjimus.

71.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Linksmų Kalėdų („Merry Xmas“)

72. Linksmų Kalėdų („Merry Xmas“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

72.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1, 2 arba 3 būgno.

72.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

72.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

72.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

72.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

72.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Kalėdų senelis”

Statymas x 2500

4x simbolis „Kalėdų senelis”

Statymas x 250

3x simbolis „Kalėdų senelis”

Statymas x 50

5x simbolis „Elnias”

Statymas x 1000

4x simbolis „Elnias”

Statymas x 150

3x simbolis „Elnias”

Statymas x 30

5x simbolis „Eglutės žaisliukas”

Statymas x 500

4x simbolis „Eglutės žaisliukas”

Statymas x 100

3x simbolis „Eglutės žaisliukas”

Statymas x 20

5x simbolis „Varpeliai”

Statymas x 250

4x simbolis „Varpeliai”

Statymas x 50

3x simbolis „Varpeliai”

Statymas x 10

5x simbolis „Žvakės”

Statymas x 125

4x simbolis „Žvakės”

Statymas x 25

3x simbolis „Žvakės”

Statymas x 5

5x simbolis „Karštas vynas”

Statymas x 100

4x simbolis „Karštas vynas”

Statymas x 20

3x simbolis „Karštas vynas”

Statymas x 4

5x simbolis „Cukrinė lazdelė”

Statymas x 75

4x simbolis „Cukrinė lazdelė”

Statymas x 15

3x simbolis „Cukrinė lazdelė”

Statymas x 3

Simbolis „Wild x5“, „Wild x4“, „Wild x3“, „Wild x2“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter dovana“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau ir atitinkamai padaugina laimėjimą iš 5, 4, 3 arba 2 kartų.

 

72.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter dovana“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų simbolių, slepiančių skirtingus laimėjimus.

72.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Perlų lagūna („Pearl Lagoon“)

73. Perlų lagūna („Pearl Lagoon“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

73.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter Kleopatra“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

73.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų).

73.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

73.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

73.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

73.6. . Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Vėžlys”

Statymas x 750

4x simbolis „Vėžlys”

Statymas x 250

3x simbolis „Vėžlys”

Statymas x 25

2x simbolis „Vėžlys”

Statymas x 3

5x simbolis „Krabas”

Statymas x 750

4x simbolis „Krabas”

Statymas x 250

3x simbolis „Krabas”

Statymas x 25

2x simbolis „Krabas”

Statymas x 2

5x simbolis „Jūros arkliukas”

Statymas x 500

4x simbolis „Jūros arkliukas”

Statymas x 150

3x simbolis „Jūros arkliukas”

Statymas x 20

5x simbolis „Žuvis klounas”

Statymas x 250

4x simbolis „Žuvis klounas”

Statymas x 75

3x simbolis „Žuvis klounas”

Statymas x 15

5x simbolis „Margos žuvytės”

Statymas x 250

4x simbolis „Margos žuvytės”

Statymas x 75

3x simbolis „Margos žuvytės”

Statymas x 15

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A”

Statymas x 50

3x simbolis „A”

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 10

5x simbolis „Q”

Statymas x 125

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 5

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 20

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10”

Statymas x 100

4x simbolis „10”

Statymas x 20

3x simbolis „10”

Statymas x 5

Simbolis „Wild delfinas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter perlas kriauklėje“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjai už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild delfinas“, yra dvigubinami.

5x simbolis „Wild delfinas“

Statymas x 5000

4x simbolis „Wild delfinas“

Statymas x 1000

3x simbolis „Wild delfinas“

Statymas x 100

2x simbolis „Wild delfinas“

Statymas x 10

5x simbolis „Scatter perlas kriauklėje“

Galutinis statymas x 200 ir 15 papildomų sukimų, kurių laimėjimai trigubinami. Laimėjimai už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild delfinas“, dauginami iš 6.

4x simbolis „Scatter perlas kriauklėje“

Galutinis statymas x 20 ir 15 papildomų sukimų, kurių laimėjimai trigubinami. Laimėjimai už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild delfinas“, dauginami iš 6.

3x simbolis „Scatter perlas kriauklėje“

Galutinis statymas x 5 ir 15 papildomų sukimų, kurių laimėjimai trigubinami. Laimėjimai už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild delfinas“, dauginami iš 6.

2x simbolis „Scatter perlas kriauklėje“

Galutinis statymas x 2

 

73.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Dievo Ra turtai („Riches of RA“)

74. Dievo Ra turtai („Riches of RA“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

74.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter urna“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

74.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

74.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

74.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

74.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

74.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Faraonas”

Statymas x 2500

4x simbolis „Faraonas”

Statymas x 500

3x simbolis „Faraonas”

Statymas x 100

5x simbolis „Paukštis”

Statymas x 500

4x simbolis „Paukštis”

Statymas x 150

3x simbolis „Paukštis”

Statymas x 50

5x simbolis „Kryžius”

Statymas x 250

4x simbolis „Kryžius”

Statymas x 75

3x simbolis „Kryžius”

Statymas x 25

5x simbolis „Skarabėjus”

Statymas x 250

4x simbolis „Skarabėjus”

Statymas x 75

3x simbolis „Skarabėjus”

Statymas x 25

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A”

Statymas x 50

3x simbolis „A”

Statymas x 15

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 15

5x simbolis „Q”

Statymas x 100

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 10

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 25

3x simbolis „J”

Statymas x 10

5x simbolis „10”

Statymas x 100

4x simbolis „10”

Statymas x 25

3x simbolis „10”

Statymas x 10

Simbolis „Wild dievas RA“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter urna“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.
Simboliui „Wild dievas RA“ atsiradus 1 ir 5 būgno visose pozicijose, laimima 15 papildomų sukimų, kurių metu simboliai „Wild dievas RA“ išlieka apėmę visą 1 ir 5 būgną.

 

74.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter urna“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų simbolių, slepiančių skirtingus laimėjimus.

74.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Turtuolis („Pimped“)

75. Turtuolis („Pimped“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

75.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter dolerio ženklas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

75.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 EUR (vienas šimtas eurų).

75.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 2 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

75.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

75.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

75.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Vyras ilgais plaukais”

Statymas x 750

4x simbolis „Vyras ilgais plaukais”

Statymas x 150

3x simbolis „Vyras ilgais plaukais”

Statymas x 20

5x simbolis „Vyras su skrybėle”

Statymas x 500

4x simbolis „Vyras su skrybėle”

Statymas x 100

3x simbolis „Vyras su skrybėle”

Statymas x 20

5x simbolis „Merginos”

Statymas x 400

4x simbolis „Merginos”

Statymas x 75

3x simbolis „Merginos”

Statymas x 10

5x simbolis „Žiedas”

Statymas x 250

4x simbolis „Žiedas”

Statymas x 75

3x simbolis „Žiedas”

Statymas x 10

5x simbolis „Pinigai”

Statymas x 250

4x simbolis „Pinigai”

Statymas x 50

3x simbolis „Pinigai”

Statymas x 5

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A”

Statymas x 50

3x simbolis „A”

Statymas x 5

5x simbolis „K”

Statymas x 125

4x simbolis „K”

Statymas x 25

3x simbolis „K”

Statymas x 3

5x simbolis „Q”

Statymas x 100

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 3

5x simbolis „J”

Statymas x 75

4x simbolis „J”

Statymas x 20

3x simbolis „J”

Statymas x 3

5x simbolis „10”

Statymas x 50

4x simbolis „10”

Statymas x 20

3x simbolis „10”

Statymas x 3

Simbolis „Wild kumštis“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter dolerio ženklas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

Simbolis „Scatter dolerio ženklas“

Lošimo būgnuose pasirodžius 3 arba daugiau simbolių „Scatter dolerio ženklas“, lošėjas laimi 5 papildomus sukimus, kurių kiekvienas yra laimingas. Už kiekvieną papildomuose sukimuose išsuktą simbolį „Scatter dolerio ženklas“, laimima dar po 2 papildomus sukimus.

 

75.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Nuotraukų safaris („Photo Safari“)

76. Nuotraukų safaris („Photo Safari“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

76.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter fotojuostelė“ ir „Scatter Fotoaparatas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

76.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų).

76.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

76.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

76.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

76.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Liūtas”

Statymas x 1000

4x simbolis „Liūtas”

Statymas x 250

3x simbolis „Liūtas”

Statymas x 25

5x simbolis „Dramblys”

Statymas x 500

4x simbolis „Dramblys”

Statymas x 100

3x simbolis „Dramblys”

Statymas x 15

5x simbolis „Žirafa”

Statymas x 500

4x simbolis „Žirafa”

Statymas x 100

3x simbolis „Žirafa”

Statymas x 15

5x simbolis „Zebras”

Statymas x 250

4x simbolis „Zebras”

Statymas x 75

3x simbolis „Zebras”

Statymas x 15

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A”

Statymas x 50

3x simbolis „A”

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 150

4x simbolis „K”

Statymas x 50

3x simbolis „K”

Statymas x 10

5x simbolis „Q”

Statymas x 100

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 5

5x simbolis „J”

Statymas x 100

4x simbolis „J”

Statymas x 25

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10”

Statymas x 100

4x simbolis „10”

Statymas x 25

3x simbolis „10”

Statymas x 5

Simbolis „Wild būgnai“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter fotojuostelė“ ir „Scatter fotoaparatas”, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild būgnai“

Statymas x 5000

4x simbolis „Wild būgnai“

Statymas x 500

3x simbolis „Wild būgnai“

Statymas x 50

5x simbolis „Scatter fotojuostelė”

Galutinis statymas x 300 ir papildomi sukimai, kurių metu simbolis „Scatter fotojuostelė” pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter fotoaparatas”.

4x simbolis „Scatter fotojuostelė”

Galutinis statymas x 30 ir papildomi sukimai kurių metu simbolis „Scatter fotojuostelė” pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter fotoaparatas”.

3x simbolis „Scatter fotojuostelė”

Galutinis statymas x 3 ir papildomi sukimai kurių metu simbolis „Scatter fotojuostelė” pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter fotoaparatas”.

2x simbolis „Scatter fotojuostelė”

Galutinis statymas x 2

 

76.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai  „Scatter fotoaparatas“. Lošėjas turi fotografuoti, o laimėjimo dydis priklausys nuo nuotraukų kokybės ir objektų, kuriuos pavyko nufotografuoti.

Pyktis turtams („Rage to Riches“)

77. Pyktis turtams („Rage to Riches“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

77.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter mergina“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

77.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų).

77.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

77.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

77.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

77.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Gorila”

Statymas x 1000

4x simbolis „Gorila”

Statymas x 200

3x simbolis „Gorila”

Statymas x 50

5x simbolis „Dinozauras”

Statymas x 500

4x simbolis „Dinozauras”

Statymas x 125

3x simbolis „Dinozauras”

Statymas x 25

5x simbolis „Vilkas”

Statymas x 250

4x simbolis „Vilkas”

Statymas x 75

3x simbolis „Vilkas”

Statymas x 15

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A”

Statymas x 50

3x simbolis „A”

Statymas x 10

5x simbolis „K”

Statymas x 100

4x simbolis „K”

Statymas x 25

3x simbolis „K”

Statymas x 8

5x simbolis „Q”

Statymas x 75

4x simbolis „Q”

Statymas x 15

3x simbolis „Q”

Statymas x 6

5x simbolis „J”

Statymas x 60

4x simbolis „J”

Statymas x 12

3x simbolis „J”

Statymas x 5

5x simbolis „10”

Statymas x 50

4x simbolis „10”

Statymas x 10

3x simbolis „10”

Statymas x 4

Simbolis „Wild Rage to Riches“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter mergina”, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

3x simbolis „Scatter mergina”

10 papildomų sukimų. Simbolis gali atsirasti tik 1, 2 ir 3 būgnuose.

 

77.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose 5 kartus išsisuka simbolis „Scatter mergina“, kartu su simboliais „10“, „J“, „Q“, „K“ ir „A“ (iš kairės į dešinę). Lošėjas turi pasirinkti vieną iš monstrų ir pastatą, kurį nori, kad monstras nugriautų. Laimėjimas skiriamas už kiekvieną nugriautą pastatą. Premijinis lošimas baigiasi, kai visi pastatai nugriaunami arba kai monstras nugalimas.

77.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Nindzių vaisiai („Ninja Fruits“)

78. Nindzių vaisiai („Ninja Fruits“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

78.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter geiša“ ir „Scatter nindzės ginklas”, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

78.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR (septyniasdešimt penki eurai).

78.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

78.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

78.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

78.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis

Statymas x 1000

4x simbolis

Statymas x 200

3x simbolis

Statymas x 50

2x simbolis

Statymas x 5

5x simbolis

Statymas x 750

4x simbolis

Statymas x 150

3x simbolis

Statymas x 30

2x simbolis

Statymas x 3

5x simbolis

Statymas x 500

4x simbolis

Statymas x 100

3x simbolis

Statymas x 20

2x simbolis

Statymas x 2

5x simbolis

Statymas x 500

4x simbolis

Statymas x 100

3x simbolis

Statymas x 20

2x simbolis

Statymas x 2

5x simbolis „Arbūzas”

Statymas x 150

4x simbolis „Arbūzas”

Statymas x 30

3x simbolis „Arbūzas”

Statymas x 5

5x simbolis „Ananasas”

Statymas x 150

4x simbolis „Ananasas”

Statymas x 30

3x simbolis „Ananasas”

Statymas x 5

5x simbolis „Apelsinas”

Statymas x 100

4x simbolis „Apelsinas”

Statymas x 20

3x simbolis „Apelsinas”

Statymas x 5

5x simbolis „Braškė”

Statymas x 100

4x simbolis „Braškė”

Statymas x 20

3x simbolis „Braškė”

Statymas x 5

5x simbolis „Slyva”

Statymas x 100

4x simbolis „Slyva”

Statymas x 20

3x simbolis „Slyva”

Statymas x 5

Simbolis „Wild senukas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter geiša“ ir „Scatter nindzės ginklas”, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild senukas“

Statymas x 5000

4x simbolis „Wild senukas“

Statymas x 1000

3x simbolis „Wild senukas“

Statymas x 100

2x simbolis „Wild senukas“

Statymas x 10

Simbolis „Scatter geiša“, atsiradęs 1, 3 ir 5 būgnuose

Galutinė statymo suma x 5 ir papildomi sukimai, kurių skaičius parenkamas atsitiktine tvarka. Papildomuose sukimuose atsitiktine tvarka išrenkamas simbolis, kuris pakeis bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter nindzės ginklas”.

 

78.7. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai 3, 4 ir 5 lošimo būgnuose atsiranda trys trys simboliai „Scatter nindzės ginklas“. Lošėjas turi mėtyti nindzės ginklą į vaisius. Už kiekvieną pataikytą vaisių, laimimas laimėjimas. Premijinis lošimas baigiasi, kai nepataikoma į nei vieną vaisių.

78.8. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Karališkasis karnavalas („Royal Masquerade“)

79. Karališkasis karnavalas („Royal Masquerade“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

79.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter auksinė kaukė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

79.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 EUR (vienas šimtas eurų).

79.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 2 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

79.4. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas).

79.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):

79.6. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis

Statymas x 750

4x simbolis

Statymas x 150

3x simbolis

Statymas x 20

5x simbolis

Statymas x 500

4x simbolis

Statymas x 100

3x simbolis

Statymas x 20

5x simbolis

Statymas x 400

4x simbolis

Statymas x 75

2x simbolis

Statymas x 10

5x simbolis

Statymas x 250

4x simbolis

Statymas x 75

3x simbolis

Statymas x 10

5x simbolis

Statymas x 250

4x simbolis

Statymas x 50

3x simbolis

Statymas x 5

5x simbolis „A”

Statymas x 150

4x simbolis „A”

Statymas x 50

3x simbolis „A”

Statymas x 5

5x simbolis „K”

Statymas x 125

4x simbolis „K”

Statymas x 25

3x simbolis „K”

Statymas x 3

5x simbolis „Q”

Statymas x 100

4x simbolis „Q”

Statymas x 25

3x simbolis „Q”

Statymas x 3

5x simbolis „J”

Statymas x 75

4x simbolis „J”

Statymas x 20

3x simbolis „J”

Statymas x 3

5x simbolis „10”

Statymas x 50

4x simbolis „10”

Statymas x 20

3x simbolis „10”

Statymas x 3

Simbolis „Wild sidabrinė kaukė“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter auksinė kaukė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.

5x simbolis „Wild sidabrinė kaukė“

Statymas x 1000

4x simbolis „Wild sidabrinė kaukė“

Statymas x 200

3x simbolis „Wild sidabrinė kaukė“

Statymas x 50

Simbolis „Scatter auksinė kaukė“

Lošimo būgnuose pasirodžius 3 arba daugiau simbolių „Scatter auksinė kaukė“, lošėjas laimi 5 papildomus sukimus, kurių kiekvienas yra laimingas. Už kiekvieną papildomuose sukimuose išsuktą simbolį „Scatter auksinė kaukė“, laimima dar po 2 papildomus sukimus.

 

79.7. Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).

Užkerėti kristalai („Enchanted Crystals“)

80. Užkerėti kristalai („Enchanted Crystals“) - 243 variantų ir 5 būgnų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimintį derinį. Laimintys deriniai nurodyti lošimo informacinėje lentelėje.
80.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter gnomas“ ir „Scatter drugelis“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.

80.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

80.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

80.4. Laimintys deriniai:

Simbolių derinys

Laimėjimo apskaičiavimas

5x simbolis „Geltonplaukė fėja”

Statymas x 3

4x simbolis „Geltonplaukė fėja”

Statymas x 0.60

3x simbolis „Geltonplaukė fėja”

Statymas x 0.30

5x simbolis „Raudonplaukė fėja”

Statymas x 1.60

4x simbolis „Raudonplaukė fėja”

Statymas x 0.50

3x simbolis „Raudonplaukė fėja”

Statymas x 0.24

5x simbolis „Rudaplaukė fėja”

Statymas x 1.40

4x simbolis „Rudaplaukė fėja”

Statymas x 0.40

3x simbolis „Rudaplaukė fėja”

Statymas x 0.20

5x simbolis „Juodaplaukė fėja”

Statymas x 1

4x simbolis „Juodaplaukė fėja”

Statymas x 0.30

3x simbolis „Juodaplaukė fėja”

Statymas x 0.16

5x simbolis „A”

Statymas x 0.50

4x simbolis „A”

Statymas x 0.20

3x simbolis „A”

Statymas x 0.10

5x simbolis „K”

Statymas x 0.40

4x simbolis „K”

Statymas x 0.14

3x simbolis „K”

Statymas x 0.08

5x simbolis „Q”

Statymas x 0.40

4x simbolis „Q”

Statymas x 0.14

3x simbolis „Q”

Statymas x 0.08

5x simbolis „J”

Statymas x 0.30

4x simbolis „J”

Statymas x 0.12

3x simbolis „J”

Statymas x 0.06

5x simbolis „10”

Statymas x 0.24

4x simbolis „10”

Statymas x 0.10

3x simbolis „10”

Statymas x 0.04

Simbolis „Wild kristalas“

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter gnomas” ir „Scatter drugelis”, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simboliui atsiradus 2, 3 arba 4 būgne, jis išsiplečia ir apima visa būgną, kuriame buvo išsuktas ir suteikia 1 papildomą sukimą.

3x simbolis „Scatter drugelis”

10 papildomų sukimų. Papildomų sukimų metu simbolis „Scatter drugelis” gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, o tikimybė juos išsukti padidėja.

 

80.5. Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose atsiranda trys simboliai „Scatter goblinas“. Lošėjas turi nepastebėtas pasiekti goblino kambarį, pasirinkdamas duris, už kurias gaunami laimėjimai ir surasti kristalą, pasirinkdamas vieną iš skrynių. Premijinis lošimas baigsis, jei pasirodys goblinas.

Vynų tūzai („Ace Of Spades“)

 

82. Vynų tūzai („Ace Of Spades“) - 3 būgnų, 1 linijos lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.

82.1.Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 15 EUR (penkiolika eurų).

82.2. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,25 iki 5 EUR („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 3 („Coins“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).

82.3. Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“) sandaugai.

82.4. Laimintys deriniai:

 

Simbolių derinys

Laimėjimas

1 moneta

2 monetos

3 monetos

3x Vynų tūzas

800 EUR

1600 EUR

2500 EUR

3x Karūna

80 EUR

160 EUR

240 EUR

3x K

40 EUR

80 EUR

120 EUR

3x Q

25 EUR

50 EUR

75 EUR

3x J

10 EUR

20 EUR

30 EUR

3x Dobilas

10 EUR

20 EUR

30 EUR

Bet kurios trys raidės (K, Q, J)

5 EUR

10 EUR

15 EUR

2x Dobilas

5 EUR

10 EUR

15 EUR

1x Dobilas

2 EUR